Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M97
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UF7

Етичен кодекс

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 26.10.2021

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ
(Утвърден със Заповед №.280/13.06. 2018г. на Изпълнителния директор на ИАРА)

Преамбюл


Този кодекс установява морално – етични норми, принципи и стандарти за поведение на служителите в централното управление и териториалните звена на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/ съобразно ценности и политиката на агенцията.
Целта на Етичния кодекс е да насърчава и развива идеала за служба на обществото, като възпитава високи етични норми в агенцията, признаване значимостта на всеки полезен труд, както и стремежа на всеки работещ да защитава своето име, престижа на своята професия на централно управление /ЦУ/ и териториалните звена /ТЗ/ на ИАРА.
Етичният кодекс представлява система от морално-етични норми и правила, които всички работещи в ЦУ и ТЗ на ИАРА, включително и временно назначения персонал, доброволно се задължават да съблюдават и изпълняват.

 

РАЗДЕЛ I


ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1./1/.При изпълнение на служебните си задължения служителите в ЦУ и ТЗ на ИАРА безусловно спазват и зачитат първенството на закона и изискванията на настоящия Етичен кодекс.
/2/. Нарушаването на Етичния кодекс се наказва по дисциплинарен ред.
Чл.2./1/.Дейността на служителите се осъществява при спазване принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност, политическа неутралност, отговорност и отчетност.
/2/.Служителят носи отговорност пред гражданите на Република България и пред изпълнителния  директор на ИАРА.
Чл.3.Документите, данните и информацията в ЦУ и ТЗ на ИАРА могат да се използват от служителя само за изпълнение на служебните му задължения, при спазване разпоредбите на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
Чл.4./1/.При изпълнение на служебните си задължения служителят опазва повереното му имущество с грижата на добър стопанин и не допуска използването му за лични цели.
/2/.Служителят е длъжен своевременно да информира непосредствения си ръководител за загубата или повреждането на повереното му имущество.

РАЗДЕЛ II


ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ГРАЖДАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Чл.5.Служителят изпълнява задълженията си професионално, безпристрастно и непредубедено, като създава условия за равнопоставеност на разглежданите случаи и лица и прави всичко възможно, обслужването да бъде достъпно за всеки.
Чл.6./1/.Служителят извършва административното обслужване законосъобразно, своевременно, точно, добросъвестно и безпристрастно.
/2/.Служителят е длъжен да се произнася по исканията на гражданите и да им предоставя цялата необходима информация, с оглед защитата на техните права и интереси, при спазване на разпоредбите за защита на класифицираната информация, на служебната тайна и личните данни на трети лица.
/3/.Служителят е длъжен да не разгласява факти и сведения, станали му известни при и по повод изпълнението на служебните му задължения, освен в посочените в законодателството случаи или с изричното съгласие на лицата, за които се отнасят.
Чл.7./1/.Служителят се отнася любезно, възпитано и с уважение към гражданите, като зачита техните права и достойнство на личността им и не допуска каквито и да са прояви на дискриминация на политическа, идеологическа, расова, етническа, религиозна, езикова и полова основа.
/2/.Служителят е длъжен да запази спокойствие и да контролира поведението си, независимо от възникналата ситуация.
/3/.Недопустима е всякаква форма на злоупотреба със служебни правомощия при работа с граждани.
Чл.8./1/.Служителят не трябва да прави умишлено грешни или подвеждащи, устни или писмени изявления по въпроси от служебен характер.
/2/.При допускане на грешка от страна на служител, при или по повод работата му, по преписка на физическо или юридическо лице, същият е длъжен в максимално кратък срок да поправи грешката, като предприеме действия за уведомяване на заинтересованите лица.
Чл.9.Служителят не трябва да укрива, поправя, поврежда или унищожава документи на физически или юридически лица, постъпили в ЦУ и ТЗ на ИАРА.

РАЗДЕЛ  III


ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ
Чл.10.Служителят подпомага изпълнителния директор с професионализъм, безпристрастност и активност при разработването и провеждането на държавната политика в областта на рибарството и аквакултурите.
Чл.11./1/.Служителят е длъжен да спазва служебната йерархия и стриктно да изпълнява законосъобразните актове и заповеди на изпълнителния директор и на непосредствения си ръководител.
/2/.Служителят не е длъжен да изпълни неправомерна заповед, издадена по установения ред, когато тя съдържа очевидно за него правонарушение. В този случай, той е длъжен незабавно да уведоми ръководителя, издал заповедта.
/3/.Служителят може да поиска писмено потвърждаване на служебния акт, когато в отправената до него устна заповед се съдържа очевидно за него правонарушение. При отказ за писмено потвърждаване, служителят не е длъжен да изпълни заповедта.
/4/.Служителят няма право да осъществява контролни или други дейности, които са в кръга на служебните му задължения по отношение на свързани с него лица.
Чл.12.Служителят поставя пред своя ръководител открито и честно проблемите, с които се сблъсква в процеса на работата, като се консултира с него за тяхното разрешаване.
Чл.13./1/.Служителят противодейства на корупционни прояви и на други неправомерни действия в ЦУ и ТЗ на ИАРА.
/2/.Служителят не допуска да бъде поставен във финансова зависимост или в друга обвързаност от външни лица или организации, както и да иска и да приема подаръци, услуги, пари, облаги или други ползи, които могат да повлияят на изпълнението на служебните му задължения, на неговите решения или да нарушат професионалния му подход по определени въпроси.
/3/.Служителят може да приема доброволни подаръци с ниска стойност, не съдържащи подкупни намерения, под формата на цветя, сувенири, тефтери, бележници, химикалки и други.
Чл.14.Служителят не трябва да изразява лични мнения по начин, който може да бъде тълкуван като официална позиция на ЦУ и ТЗ на ИАРА.
Чл.15.Служителят е длъжен да спазва установеното работно време за изпълнение на служебните му задължения.

РАЗДЕЛ  IV


КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
Чл.16. Служителят няма право да използва или да разрешава използването в частен интерес на информация, получена при изпълнение на служебни му задължения, докато заема длъжността и една година след напускането, освен ако в специален закон е предвидено друго.
Чл.17.Служителят няма право да използва служебното си положение да оказва влияние в частен интерес върху други органи, директори, служители, работници или лица при подготовката, приемането, издаването или постановяването на актове, при изпълнението на контролни или други функции.
Чл.18.Служителят задължително уведомява в писмена форма изпълнителния директор на агенцията или началник отдела в ТЗ за:
1.Наличие или съмнение за възникване на конфликт на интереси при или по повод изпълнение на служебните му задължения.
2.Наличие на частен интерес при изпълнение на служебните задължения или правомощия.

РАЗДЕЛ  V


ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КОЛЕГИТЕ
Чл.19./1/.В отношенията с колегите си служителят проявява уважение и коректност, като не допуска поведение, което накърнява достойнството и правата на отделната личност.
/2/.Служителят уважава мнението на колегите си и се съобразява с правото им на личен живот.
/3/.Служителят проявява готовност да окаже помощ и съдействие на своите колеги при изпълнение на служебните им задължения, в рамките на своята компетентност.
Чл.20./1/.Служителите трябва да се стремят да предотвратяват конфликтни ситуации помежду си.
/2/.Недопустимо е възникването на конфликт между служителите в присъствието на трети лица.
/3/.Не се допуска отправянето на обидни квалификации, действия и дискриминационно отношение между работещите в ЦУ и ТЗ на ИАРА.
/4/.Когато противоречията между колеги не могат да бъдат разрешени от самите тях, те търсят съдействието на непосредствения ръководител, когато това е невъзможно се обръщат към изпълнителния директор или началник отдела в ТЗ.

РАЗДЕЛ  VI


ЛИЧНО ПОВЕДЕНИЕ
Чл.21./1/.При изпълнение на служебните си задължения и в обществения си живот служителят следва поведение, което не уронва престижа на ЦУ и ТЗ на ИАРА.
/2/.Служителят не допуска на работното си място и извън него поведение, несъвместимо с добрите нрави.
/3/.Служителят се стреми да избягва в поведението си конфликтни ситуации, а при възникването им цели да ги преустанови, като запази спокойствие и контролира поведението си.
/4/.Служителят спазва благоприличието и деловия вид в облеклото, съответстващи на служебното му положение и на институцията, която представлява.
Чл.22.Служителят е длъжен да не употребява през работно време алкохол или други упойващи вещества или да се явява на работа в състояние под тяхното въздействие.
Чл.23.Служителят не може да участва в скандални прояви, с които би могъл да накърни престижа на ЦУ и ТЗ на ИАРА.
Чл.24.Служителят не може да упражнява дейности, посочени в законодателството като несъвместими с неговите задължения и отговорности, както и да получава доходи от такива дейности.
Чл.25.Служителят придобива и управлява имуществото си по начин, който да не създава съмнение за злоупотреба със служебното му положение.
Чл.26.При постъпването си на работа в ЦУ или ТЗ на ИАРА, служителят е длъжен да декларира своето имотно състояние.

РАЗДЕЛ  VII


ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.27./1/.Служителят е длъжен да има поведение, което да съответства на този Етичен кодекс за поведение на служителите в ЦУ и ТЗ на ИАРА.
/2/.При неспазване нормите на поведение на този кодекс служителите носят дисциплинарна отговорност, когато са назначени съгласно Кодекса на труда по трудово правоотношение, или Закона за държавния служител по служебно правоотношение.
/3/.Служителят, който разполага с данни, че друг служител осъществява действия, несъвместими с поведението по този кодекс, е длъжен да подаде сигнал до изпълнителния директор на ИАРА, който се регистрира. Сигналът се подава писмено, като се посочват данните на подателя и контакти за връзка с него. В случай, че сигналът е анонимен, същият не се разглежда.
Чл.28.При осъществяването на действия, несъвместими с поведението по този кодекс, трудовото правоотношение или служебното правоотношение на служителя се прекратява.
Чл.29./1/.При постъпването си на работа в ЦУ или ТЗ на ИАРА, служителят е длъжен да се запознае с разпоредбите на Етичния кодекс.
/2/.Запознаването по ал.1 се удостоверява с декларация по образец, съгласно приложението, която се съхранява в досието на служителя.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§1 По смисъла на този кодекс:

    ”Безпристрастност” е налице, когато служителят извършва дейността си обективно и добросъвестно, като се стреми вярно, точно и безпристрастно да събира, анализира и оценява всички факти и обстоятелства, свързани с работата му, без да се влияе от собствени или чужди интереси.
    ”Законност” е налице, когато служителят изпълнява служебните си задължения при строго спазване на Конституцията и законите на Република България, като съдейства за провеждането на държавната политика в областта на рибарството и аквакултурите.
    ”Компетентност” е налице, когато служителят извършва дейността си обективно и добросъвестно, като прилага знанията и опита, които притежава, стреми се непрекъснато да подобрява работата си и повишава професионалната си квалификация.
    ”Конфликт на интереси” е налице, когато служител в ЦУ или ТЗ на ИАРА има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на правомощията или задълженията му по служба.
    ”Лоялност” е налице, когато при изпълнение на служебните си задължения служителят служи на обществото, ЦУ и ТЗ на ИАРА, отнася се любезно, възпитано и с уважение към гражданите и колегите си, като зачита правата и достойнството на личността им и не допуска каквито и да било прояви на дискриминация.
    ”Отговорност” е налице, когато служителят следва поведение в интерес на обществото, което не накърнява престижа на ЦУ и ТЗ на ИАРА, както при изпълнение на служебните си задължения, така и в своя личен и обществен живот.
    ”Отчетност” е налице, когато служителят осъществява своята дейност по начин, даващ възможност да се анализират ясно неговите действия и резултатите от извършената работа.
    ”Политическа неутралност” е налице, когато служителят не допуска в своята работа да бъде повлияван от свои или чужди политически пристрастия.
    ”Свързани лица” са съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднините по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и роднини по сватовство – до втора степен включително, както и физически и юридически лица, с които лицето, заемащо публична длъжност, се намира в икономически или политически зависимости, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност.
    ”Частен интерес” е всеки интерес, който води до облага от материален или нематериален характер за служител или за свързани с него лица, включително всяко поето задължение.
    ”Честност” е налице, когато служителят в зависимост от задачите, които изпълнява, осъществява действия, предлага и взема решения, водещи до елиминиране на произвола и укрепване на доверието в ЦУ и ТЗ на ИАРА.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§2.Тези вътрешни правила се издават на основание чл.7, ал.1.т.16 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, Раздел III, т.1.1. от Методически насоки по елементите на финансово управление и контрол на Министерство на финансите.

§3.Вътрешните правила влизат в сила заедно със Системата за финансово управление и контрол, на която са елемент и неразделна част.