Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CC1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S45

Харта на клиента

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 26.10.2021

ХАРТА НА КЛИЕНТА
НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ
гр. Бургас, 2018 година

Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури

е администрация, която осъществява държавната политика в областта на управлението, наблюдението и контролът върху рибарството, аквакултурите и търговията с риба и други водни организми. Дейността на агенцията се осъществява на принципите на законност, прозрачност, достъпност, отговорност и координация. Следвайки тези принципи, предлагаме на Вашето внимание настоящата Харта на клиента, в която основният елемент е стандарти за административно обслужване. С развитието на ИАРА и нейната дейност, ние ще допълваме, коригираме и актуализираме Хартата, за да отговаря на променящите се потребности на нашите клиенти.

Преди да изготвим Хартата, събрахме информация относно начина за предоставяне на услугите и установихме че Вие искате:

Харта на клиента – да бъдете обслужвани бързо и ефективно;

– всеки да получава лесен достън до информацията;

– служителите да са добре осведомени;

– приятна атмосфера при обслужването в работните помещения. Клиенти/партньори/ на ИАРА са:

– физически лица, юридиски лица и еднолични търговци, ползватели на услуги;

– риболовни сдружения;

– организации на производители на риба и браншови организации;

– неправителствени организации;

– и др.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ, КОИТО СИ ПОСТАВЯМЕ СА:

– да подобрим достъпа до услугите, като подробно Ви информираме за Вашите права, за това откъде и как можете да получите съответната административна услуга;

– постигане на високо качество на предоставяните услуги, като намалим личните Ви разходи и време за получаване на услуги и осигурим добро отношение и желание за съдействие от страна на служителите, които Ви обслужват;

– постигане на прозрачност и отзивчивост, като Ви осигурим възможност за комуникация с любезни и добре информирани служители по време на целия процес на административното обслужване.

– да бъдат постигнати максимални резултати и качество на обслужването при минимален разход на финансови и човешки ресурси.

Ще бъдем удовлетворени ако ни запознаете с Вашето мнение относно подобряване на административните услуги. За това, Вие може да се свържете с нас – централното управление, 4 териториални отдела и 28 офиса на агенцията, като адресите и връзките за комуникация ще намерите на интернет страницата на ИАРА.

Нашите клиенти на интернет страницата могат да намерят необходимата им информация относно:

– видовете услуги извършвани от нас;

– реда и начина за получаване на услугите;

– необходимите документи, които трябва да се приложат към заявлението за извършване на услугата;

– срок за извършване на услугата;

– място за извършване на услугата.

ЗА ПОСТИГАНЕ НА ТЕЗИ ЦЕЛИ НАШИТЕ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ ВАС СА:

– да се държим професионално и да се отнасяме с уважение към Вас;

– да Ви предоставяме ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация чрез различни комуникационни средства и по начин удовлетворяващ Вашите потребности;

– да се отнасяме с Вас като с личност, като ви предоставяме услугата, от която се нуждаете;

– да Ви предоставяме исканите от Вас услуги в съответствие с нашите стандарти на обслужване;

– да Ви осигурим ясен, широко разгласен и лесно достъпен начин да ни запознаете с Вашите мнения, сигнали, коментари, похвали и оплаквания от качествата на административното обслужване;

– да осигурим помещения подходящи и максимално безопасни за клиентите и служителите ни.

В ЗАМЯНА ОЧАКВАМЕ ОТ ВАС

– да се отнасяте към нас с уважение;

– да бъдете внимателни и любезни към останалите клиенти;

– да идвате навреме за уговорените срещи;

– да ни давате повече информация когата е необходимо;

– да ни уведомявате своевременно за промени в обстоятелствата при Вас или при друг човек, за когото подавате заявление;

– да ни подавате пълна и точна информация своевременно;

– да изразявате свободно Вашите мнения, предложения и коментари, за да подобрим качеството на извършваните услуги.

Ако изпълним поставените цели, нашите отговорности и очакванията от Вас, то Вие от обикновени клиенти, които очакват извършване на определена административна услуга ще се превърнете в наши партньори, което от своя страна ще подобри качеството на административния процес.