Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QN5
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3187

Органиграма ИАРА

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 26.10.2021

Актуална органиграма на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.