Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QJ4
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ31O5
Органиграма ИАРА Контакти ИАРА

Структура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 13.10.2021

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури е организирана в обща и специализирана администрация. 

Общата администрация е организирана в  дирекция "Административно-правно обслужване и човешки ресурси" и дирекция "Финансово- стопански дейности и управление на собствеността". 

Специализираната  администрация  осигурява  осъществяването  на  основните  функции  на агенцията и е организирана в Главна дирекция "Рибарство и контрол", дирекция "Управление на рибарството и опазване на рибните ресурси".

 

Обща администрация:

 • Дирекция "Административно-правно обслужване и човешки ресурси";
 • Дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността";

 

Специализирана администрация:

 • Дирекция "Управление на рибарството и опазване на рибните ресурси";
 • Главна дирекция "Рибарство и контрол"  има 6 териториални звена със статут на отдели, както следва:
  1. отдел "Рибарство и контрол –  Черно море" със седалище Бургас,  с териториален обхват областите Бургас, Варна и Добрич;
  2. отдел "Рибарство и контрол – Централен Дунав" със седалище Русе, с териториален обхват областите Велико
   Търново, Габрово, Ловеч, Плевен, Разград, Русе, Търговище, Силистра и Шумен;
  3. отдел "Рибарство и контрол –  Западна България"  със седалище София,  с териториален обхват областите
   Благоевград, Видин, Враца, Кюстендил, Монтана, Перник, София-град и София;
  4. отдел "Рибарство и контрол – Южна България" със седалище Пловдив и с териториален обхват областите
   Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково и Ямбол;
  5. отдел "Център за наблюдение на риболова" със седалище Варна и места за извършване на дейността в гр.
   Варна и в гр. Бургас;
  6. отдел "Структурни фондове по рибарство" със седалище София.