Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QJ5
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UV4

Главен секретар

Дата на публикуване: 05.10.2021
Последна актуализация: 01.12.2023

Главен секретар - инж. Сергей Костадинов

  • ръководи, координира и контролира функционирането на агенцията в изпълнение на законните разпореждания на изпълнителния директор;
  • осигурява организационната връзка между изпълнителния директор и административните звена;
  • отговаря за планирането и отчетността при изпълнение на ежегодните цели на администрацията;
  • координира оперативното изпълнение на съвместните задачи, възложени на общата и специализираната администрация;
  • утвърждава длъжностните характеристики на служителите;
  • организира пропускателния режим и охраната на предоставените за стопанисване на агенцията сгради, съответно помещения в тях;
  • осигурява условия за ефективна работа на всички административни звена на агенцията;
  • осъществява общ контрол за изпълнението на възложените административни задачи;
  • изготвя годишен доклад за състоянието на администрацията и го представя на изпълнителния директор;
  • следи за законосъобразната обработка и защита на личните данни съгласно Закона за защита на личните данни;

Изпълнява и други функции, възложени му със заповед от изпълнителния директор.