Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0Q74
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3106

Проект с рег. № BG14MFOP001-3.001-0037 „Поддържане на изградената „Система за наблюдение на риболовните кораби с електронно докладване на данни и възел FLUX в постоянна техническа изправност и осигуряване на непрекъснато и цялостно функциониране“,.

Дата на публикуване: 08.10.2021
Последна актуализация: 31.03.2023
1