Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QB4
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UV6
Национално законодателство Европейско законодателство Устройствен правилник на ИАРА

Нормативна уредба

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 12.10.2021

Нормативният акт, регламентиращ дейностите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури е ЗАКОН ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ изм. ДВ. бр.52 от 9 Юни 2020г.

В групата от документи, които оформят полето на действие на ИАРА, са и регламентите, действащи в рамките на Европейския съюз. Част от тях имат пряко приложение в сектор рибарство в рамките на Съюза, като заедно със синхронизираното национално законодателство на Република България пораждат права и задължения за всички субекти.