Z6_PPGAHG800HJO10QRFN757Q1O27
Z7_PPGAHG800HJO10QRFN757Q1OI5

Заместник изпълнителни директори

Дата на публикуване: 20.09.2021
Последна актуализация: 04.10.2023

 

 

           Заместник-изпълнителен директор - Христо Панайотов

Организира, ръководи, координира, контролира и отговаря за дейността на Агенцията при осъществяване на всички функции на Главна дирекция „Рибарство и контрол“ (ГДРК) в частта главен директор на ГДРК, отдел „Рибарство и контрол - Черно море“ гр. Бургас, и отдел „Център за наблюдение на риболова“, за извършваните дейности, касаещи отдел „Рибарство и контрол-Черно море“, а именно:

 1. Подпомага изпълнителния директор на ИАРА при осъществяване на ръководството върху контролната дейност на Агенцията;
 2. Подпомага изпълнителния директор на ИАРА при изпълнение на държавната политика в областта на сектор рибарство;
 3. Отговаря, организира, ръководи, координира и контролира изпълнението на всички дейности, свързани с функциите на гореспоменатите структурни единици;
 4. Изготвя и предоставя на изпълнителния директор ежеседмични анализи за дейността на отдел „Център за наблюдение на риболова“ в частта, имаща отношение към изпълнението на дейностите на територията на гореспоменатите структурни единици;
 5. Подпомага изпълнителния директор при вземането на решения на по-високи нива чрез изготвяне на доклади, анализи, становища и мнения по различните въпроси от компетентността на длъжността;
 6. Отговаря, координира и контролира комуникацията и съвместната дейност на ИАРА с Министерство на земеделието и Министерство на околната среда и водите, съобразно дейностите на гореспоменатите структурни единици;
 7. Подписва документи до дирекция „Обща политика в областта на рибарството“ към Министерство на земеделието.

 

            Заместник-изпълнителен директор - Ясен Киров

Организира, ръководи, координира, контролира и отговаря за дейността на Агенцията при осъществяване на всички функции на дирекция Главна дирекция „Рибарство и контрол“ (ГДРК) в частта главен директор на ГДРК, отдел „Рибарство и контрол- Южна България“ - гр. Пловдив, отдел „Рибарство и контрол-Западна България“-гр. София, отдел „Рибарство и контрол - Централен Дунав“-гр. Русе, отдел „Структурни фондове по рибарство“, а именно:

 1. Подпомага изпълнителния директор на ИАРА при осъществяване на ръководството върху контролната дейност на Агенцията;
 2. Подпомага изпълнителния директор на ИАРА при изпълнение на държавната политика в областта на сектор рибарство и Общата политика в областта на рибарството;
 3. Отговаря, организира, ръководи, координира и контролира изпълнението на всички дейности, свързани с функциите на гореспоменатите структурни единици;
 4. Подпомага изпълнителния директор при вземането на решения на по-високи нива чрез изготвяне на доклади, анализи, становища и мнения по различните въпроси от компетентността на длъжността;
 5. Отговаря, координира и контролира комуникацията и съвместната дейност на ИАРА с Министерство на земеделието и Министерство на околната среда и водите, съобразно дейностите на гореспоменатите структурни единици;
 6. Подписва документи до дирекция „Обща политика в областта на рибарството“ на Министерство на земеделието;
 7. Отговаря за поддържане и актуализиране на информацията на сайта на ИАРА при осъществяване на всички дейности, касаещи гореспоменатите структурни единици.