Z6_PPGAHG800HJO10QRFN757Q18F7
Z7_PPGAHG800HJO10QRFN757Q18V5

Изпълнителен директор

Дата на публикуване: 20.09.2021
Последна актуализация: 24.08.2023

 

д-р Николай Георгиев - Изпълнителен директор

д-р Николай Георгиев 

 

Агенцията се ръководи и представлява от изпълнителен директор. Договорът с изпълнителния директор се сключва, изменя и прекратява от министъра на земеделието, храните и горите съгласувано с министър-председателя. В дейността си изпълнителният директор се подпомага от двама заместник изпълнителни директори.

 

Правомощия на изпълнителния директор:

 • представлява, ръководи, координира, контролира дейността на агенцията;
 • прилага държавната политика в изпълнение на ОПР на ЕС;
 • прилага държавната политика по изпълнение на ОПРСР;
 • планира, разпределя и контролира използването на предоставените на агенцията финансови и материални ресурси;
 • одобрява проекти на програми за опазване на рибните ресурси, развитие на рибарството и аквакултурите и подобряване работата на администрацията;
 • одобрява или отхвърля с мотивирана заповед заявленията за кандидатстване по проекти за усвояване на средства от Европейския фонд по рибарство и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и подписва договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРСР и ПМДР 2014 – 2020 г.;
 • утвърждава документи и издава индивидуални административни актове, свързани с развитието на дейностите и организацията на работа на агенцията, в рамките на своята компетентност;
 • представя на министъра на земеделието и храните за утвърждаване проект на годишен план за действие на агенцията и проект на бюджет на агенцията за следващата година във вид и разбивка съгласно нормативните актове и/или вътрешните правила;
 • представя на министъра на земеделието и храните годишни отчети за реализацията на плана за действие на агенцията, в т. ч. на дейности по Общата политика в областта на рибарството във вид и разбивка съгласно нормативните актове и/или вътрешните правила;
 • организира разработването на нормативни актове, свързани с дейността на агенцията;
 • утвърждава необходимите документи, графици и други за организацията и провеждането на рибностопанските мероприятия, свързани с опазването, контрола и възпроизводството на рибните ресурси и развитието на аквакултурата, на курсове и изпити за квалификация и подготовка на кадрите на агенцията и на кандидатите за получаване на разрешителни за стопански риболов;
 • сключва договори, свързани с прилагането на Закона за рибарството и аквакултурите и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
 • утвърждава длъжностното разписание в агенцията, създава и закрива отдели и сектори;
 • упражнява функциите на орган по назначаването по отношение на държавните служители и на работодател по отношение на служителите, работещи по трудово правоотношение в агенцията, и определя индивидуалния размер на възнагражденията в съответствие с изискванията на нормативните актове;
 • сформира работни групи и комисии за изпълнение на задачите на агенцията;
 • прилага държавната политика в областта на любителския риболов;
 • ръководи информационната политика, като осигурява публичност и прозрачност на дейността на агенцията;
 • изпълнява функциите на служител по сигурността на информацията в съответствие с изискванията на Закона за защита на класифицираната информация;
 • участва в консултативен съвет към министъра на земеделието и храните за решаване на проблеми от неговата компетентност, в който могат да бъдат привличани външни експерти;
 • възлага на юрисконсултите на агенцията осъществяването на процесуалното представителство пред всички съдилища и административни органи на територията на Република България;
 • контролира постъпването на информация на интернет страницата на агенцията, касаеща дейността й;
 • участва при осъществяването на съвместни проверки и проекти за прилагане и адаптиране към българските условия на успешните антикорупционни практики и инструменти, прилагани в страните – членки на ЕС;
 • осъществява и други функции във връзка с административния контрол, произтичащи от нормативни актове или възложени от министъра на земеделието и храните съобразно правомощията му.

Функциите на изпълнителния директор в негово отсъствие се изпълняват от определен със заповед заместник изпълнителен директор.