Z6_PPGAHG80018P70Q3BL5R603SH3
Z7_PPGAHG80018P70Q3BL5R603S96
Изпълнителен директор Заместник изпълнителни директори Главен секретар Структура Нормативна уредба Длъжностно лице по защита на данните в ИАРА Документи Проекти Декларации по ЗПКОНПИ

Администрация

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 15.10.2021
  • Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури осъществява дейностите, свързани с държавното и оперативното управление на сектор „Рибарство“ в рамките на Общата политика по рибарство на Европейския съюз (ЕС), държавния надзор, контрола върху риболовните дейности в рибностопански води, и е определена за Управляващ орган по отношение на средствата от Европейския фонд по рибарство (ЕФР) на ЕС;
  • Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) е юридическо лице на бюджетна издръжка - второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на земеделието, храните и горите, със седалище Бургас, с четири отдела;
  • Агенцията осъществява дейностите, свързани с прилагането на политиката в областта на рибарството в рамките на Общата политика в областта на рибарството, държавния надзор, контрола върху риболовните дейности в рибностопански води и обекти, като осъществява и други дейности, възложени й със закон или с акт на Министерския съвет;
  • Числеността на персонала в организационните структури и административните звена на агенцията - 226 щатни бройки.