Харта на клиента

Водени от желанието да предостави възможно най-доброто административно обслужване на всеки, който се нуждае от неговите услуги, служителите от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /Агенцията/ ще се ръководят от тази Харта на клиентите /хартата/.
В хартата се съдържа описание на целите поставени пред администрацията на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури по отношение на административното обслужване, поставените стандарти, начините за подобряването им и за прилагането им чрез активното участие на клиентите, както и правата на потребителите и организацията на работата със сигнали, предложения и жалби във връзка с административното обслужване
Хартата ще бъде своевременно изменяна и допълвана, за да отговаря на променящите се потребности на клиентите.
Целта и стремежа на Агенцията по отношение на административното обслужване е:
• то да бъде бързо и ефективно;
• всеки да получава лесен достъп до информация;
• служителите да са добре осведомени и отзивчиви;
• приятна и делова атмосфера в Агенцията;
• да бъде постигнат максимален резултат и качество на обслужването при минимален разход на финансови и човешки ресурси.
При осъществяването им ще бъдат съблюдавани следните стандарти:
1. Отношение към клиента:
– Вежливо отношение към клиента при зачитане на личното му достойнство
– Качествено и точно предоставяне на услугите, съобразено с потребностите на клиента
– Честно и професионално отношение към клиента
– Спазване на конфиденциалност при запитвания, жалби, сигнали и предложения
– Равнопоставено отношение към всеки един клиент без оглед на раса, пол, образование, възраст и др.
2. Информация за клиента:
– Предоставяне на точна, ясна и пълна информация на клиентите
– Използване на гъвкави и процеси на обслужване, които да улесняват процедурите за осъществяване на услугите при спазване на законовите изисквания.
– Предоставяне на лесноразбираеми и ледноизползваеми формуляри за предоставяне на административни услуги
– Осигураване на различни канали за получаване на информация
3. Комуникация с клиента и изграждане на партньорски взаимоотношения:
– Преди предоставяне на услугите клиентите могат да получат точна и ясна информация за предоставяната услуга, както и за самия процес
– Предоставяне на лесно разбираеми отговори при устно запитване от компетентен служител
– Когато искането на клиента не е от компетентността на ИАРА да го насочи в най – кратки срокове към съответната институция.
– Клиентите на ИАРА следва да се отнасят с уважение към служителите в администрацията
– Да предоставят своевременно пълна и точна информация в необходимите срокове
– Да изразите свободно вашето мнение, сигнал или предложение за усъвършенстване на предоставяните слуги.
Всяко мнение или предложение за подобряване на административното обслужване в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури ще бъде взето под внимание, като идеите си можете да излагате, като:
1. Изпратите Вашето писмо или да го подадете лично /чрез пълномощник/ на адрес: гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 или чрез съответното териториално звено
2. Се обадите на телефон: 056/87 60 60
3. Да изпратите Вашето писмо , при спазване на изискванията на Закон за електронния документ и електронния подпис на e – mai: office@iara.government.bg
4. Да използвате готовите форми за комуникация с нас, предоставени на интернет – страницата на ИАРА
5. Да попълните анкетна карта достъпна в офисите на ИАРА
Клиентите на ИАРА имат възможност да подават жалби, сигнали и предложения относно качеството на административното обслужване по следните начини:
1. Изпратите Вашето писмо или да го подадете лично /чрез пълномощник/ на адрес: гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 или чрез съответното териториално звено
2. Се обадите на телефон: 056/87 60 60
3. Да изпратите Вашето писмо , при спазване на изискванията на Закон за електронния документ и електронния подпис на e – mai: office@iara.government.bg
4. Да използвате готовите форми за комуникация с нас, предоставени на интернет – страницата на ИАРА
5. Да попълните анкетна карта достъпна в офисите на ИАРА
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури ще разгледа всяка една жалба, сигнал или предложение съобразно изискванията на глава VIII от Административнопроцесуалния кодекс, Устройствения правилник на ИАРА и Вътрешните правила за организация на работата с предложенията, сигнали и жалби в ИАРА. По всички подадени жалби, сигнали и предложения ИАРА ще се произнесе в законово установените срокове. На жалби, сигнали и предложения, подадени анонимно, както и по сигнали, отнасящи се за нарушения извършени преди повече от две години, не се отговаря.
Настоящата харта ангажира морално всички служители на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури да я спазват и да изпълняват задълженията си с грижа и отговорност към всички клиенти на административни услуги.