Харта на клиента

Водени от желанието да предостави възможно най-доброто административно обслужване на всеки, който се нуждае от неговите услуги, служителите от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /Агенцията/ ще се ръководят от тази Харта на клиентите /хартата/.
В хартата се съдържа описание на целите поставени пред администрацията на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури по отношение на административното обслужване, поставените стандарти, начините за подобряването им и за прилагането им чрез активното участие на клиентите, както и правата на потребителите и организацията на работата със сигнали, предложения и жалби във връзка с административното обслужване
Хартата ще бъде своевременно изменяна и допълвана, за да отговаря на променящите се потребности на клиентите.
Целта и стремежа на Агенцията по отношение на административното обслужване е:
• то да бъде бързо и ефективно;
• всеки да получава лесен достъп до информация;
• служителите да са добре осведомени и отзивчиви;
• приятна и делова атмосфера в Агенцията;
• да бъде постигнат максимален резултат и качество на обслужването при минимален разход на финансови и човешки ресурси.
При осъществяването им ще бъдат съблюдавани следните стандарти:
1. Отношение към клиента:
– Вежливо отношение към клиента при зачитане на личното му достойнство
– Качествено и точно предоставяне на услугите, съобразено с потребностите на клиента
– Честно и професионално отношение към клиента
– Спазване на конфиденциалност при запитвания, жалби, сигнали и предложения
– Равнопоставено отношение към всеки един клиент без оглед на раса, пол, образование, възраст и др.
2. Информация за клиента:
– Предоставяне на точна, ясна и пълна информация на клиентите
– Използване на гъвкави и процеси на обслужване, които да улесняват процедурите за осъществяване на услугите при спазване на законовите изисквания.
– Предоставяне на лесноразбираеми и ледноизползваеми формуляри за предоставяне на административни услуги
– Осигураване на различни канали за получаване на информация
3. Комуникация с клиента и изграждане на партньорски взаимоотношения:
– Преди предоставяне на услугите клиентите могат да получат точна и ясна информация за предоставяната услуга, както и за самия процес
– Предоставяне на лесно разбираеми отговори при устно запитване от компетентен служител
– Когато искането на клиента не е от компетентността на ИАРА да го насочи в най – кратки срокове към съответната институция.
– Клиентите на ИАРА следва да се отнасят с уважение към служителите в администрацията
– Да предоставят своевременно пълна и точна информация в необходимите срокове
– Да изразите свободно вашето мнение, сигнал или предложение за усъвършенстване на предоставяните слуги.
Всяко мнение или предложение за подобряване на административното обслужване в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури ще бъде взето под внимание, като идеите си можете да излагате, като:
1. Изпратите Вашето писмо или да го подадете лично /чрез пълномощник/ на адрес: гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 или чрез съответното териториално звено
2. Се обадите на телефон: 056/87 60 60
3. Да изпратите Вашето писмо , при спазване на изискванията на Закон за електронния документ и електронния подпис на e – mai: office@iara.government.bg
4. Да използвате готовите форми за комуникация с нас, предоставени на интернет – страницата на ИАРА
5. Да попълните анкетна карта достъпна в офисите на ИАРА
Клиентите на ИАРА имат възможност да подават жалби, сигнали и предложения относно качеството на административното обслужване по следните начини:
1. Изпратите Вашето писмо или да го подадете лично /чрез пълномощник/ на адрес: гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 или чрез съответното териториално звено
2. Се обадите на телефон: 056/87 60 60
3. Да изпратите Вашето писмо , при спазване на изискванията на Закон за електронния документ и електронния подпис на e – mai: office@iara.government.bg
4. Да използвате готовите форми за комуникация с нас, предоставени на интернет – страницата на ИАРА
5. Да попълните анкетна карта достъпна в офисите на ИАРА
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури ще разгледа всяка една жалба, сигнал или предложение съобразно изискванията на глава VIII от Административнопроцесуалния кодекс, Устройствения правилник на ИАРА и Вътрешните правила за организация на работата с предложенията, сигнали и жалби в ИАРА. По всички подадени жалби, сигнали и предложения ИАРА ще се произнесе в законово установените срокове. На жалби, сигнали и предложения, подадени анонимно, както и по сигнали, отнасящи се за нарушения извършени преди повече от две години, не се отговаря.
Настоящата харта ангажира морално всички служители на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури да я спазват и да изпълняват задълженията си с грижа и отговорност към всички клиенти на административни услуги.

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм