Харта на клиента

ХАРТА НА КЛИЕНТА

НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ

гр. Бургас, 2018 година

 

      Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури е администрация, която осъществява държавната политика в областта на управлението, наблюдението и контролът върху рибарството, аквакултурите и търговията с риба и други водни организми. Дейността на агенцията се осъществява на принципите на законност, прозрачност, достъпност, отговорност и координация. Следвайки тези принципи, предлагаме на Вашето внимание настоящата Харта на клиента, в която основният елемент е стандарти за административно обслужване. С развитието на ИАРА и нейната дейност, ние ще допълваме, коригираме и актуализираме Хартата, за да отговаря на променящите се потребности на нашите клиенти.

Преди да изготвим Хартата, събрахме информация относно начина за предоставяне на услугите и установихме че Вие искате:

Харта на клиента – да бъдете обслужвани бързо и ефективно;

– всеки да получава лесен достън до информацията;

– служителите да са добре осведомени;

– приятна атмосфера при обслужването в работните помещения. Клиенти/партньори/ на ИАРА са:

– физически лица, юридиски лица и еднолични търговци, ползватели на услуги;

– риболовни сдружения;

– организации на производители на риба и браншови организации;

– неправителствени организации;

– и др.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ, КОИТО СИ ПОСТАВЯМЕ СА:

– да подобрим достъпа до услугите, като подробно Ви информираме за Вашите права, за това откъде и как можете да получите съответната административна услуга;

– постигане на високо качество на предоставяните услуги, като намалим личните Ви разходи и време за получаване на услуги и осигурим добро отношение и желание за съдействие от страна на служителите, които Ви обслужват;

– постигане на прозрачност и отзивчивост, като Ви осигурим възможност за комуникация с любезни и добре информирани служители по време на целия процес на административното обслужване.

– да бъдат постигнати максимални резултати и качество на обслужването при минимален разход на финансови и човешки ресурси.

Ще бъдем удовлетворени ако ни запознаете с Вашето мнение относно подобряване на административните услуги. За това, Вие може да се свържете с нас – централното управление, 4 териториални отдела и 28 офиса на агенцията, като адресите и връзките за комуникация ще намерите на интернет страницата на ИАРА.

Нашите клиенти на интернет страницата могат да намерят необходимата им информация относно:

– видовете услуги извършвани от нас;

– реда и начина за получаване на услугите;

– необходимите документи, които трябва да се приложат към заявлението за извършване на услугата;

– срок за извършване на услугата;

– място за извършване на услугата.

ЗА ПОСТИГАНЕ НА ТЕЗИ ЦЕЛИ НАШИТЕ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ ВАС СА:

– да се държим професионално и да се отнасяме с уважение към Вас;

– да Ви предоставяме ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация чрез различни комуникационни средства и по начин удовлетворяващ Вашите потребности;

– да се отнасяме с Вас като с личност, като ви предоставяме услугата, от която се нуждаете;

– да Ви предоставяме исканите от Вас услуги в съответствие с нашите стандарти на обслужване;

– да Ви осигурим ясен, широко разгласен и лесно достъпен начин да ни запознаете с Вашите мнения, сигнали, коментари, похвали и оплаквания от качествата на административното обслужване;

– да осигурим помещения подходящи и максимално безопасни за клиентите и служителите ни.

В ЗАМЯНА ОЧАКВАМЕ ОТ ВАС

– да се отнасяте към нас с уважение;

– да бъдете внимателни и любезни към останалите клиенти;

– да идвате навреме за уговорените срещи;

– да ни давате повече информация когата е необходимо;

– да ни уведомявате своевременно за промени в обстоятелствата при Вас или при друг човек, за когото подавате заявление;

– да ни подавате пълна и точна информация своевременно;

– да изразявате свободно Вашите мнения, предложения и коментари, за да подобрим качеството на извършваните услуги.

Ако изпълним поставените цели, нашите отговорности и очакванията от Вас, то Вие от обикновени клиенти, които очакват извършване на определена административна услуга ще се превърнете в наши партньори, което от своя страна ще подобри качеството на административния процес.

 

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм