Етичен кодекс

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ
(Утвърден със Заповед №.280/13.06. 2018г. на Изпълнителния директор на ИАРА)

 

ПРЕАМБЮЛ
Този кодекс установява морално – етични норми, принципи и стандарти за поведение на служителите в централното управление и териториалните звена на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/ съобразно ценности и политиката на агенцията.
Целта на Етичния кодекс е да насърчава и развива идеала за служба на обществото, като възпитава високи етични норми в агенцията, признаване значимостта на всеки полезен труд, както и стремежа на всеки работещ да защитава своето име, престижа на своята професия на централно управление /ЦУ/ и териториалните звена /ТЗ/ на ИАРА.
Етичният кодекс представлява система от морално-етични норми и правила, които всички работещи в ЦУ и ТЗ на ИАРА, включително и временно назначения персонал, доброволно се задължават да съблюдават и изпълняват.

РАЗДЕЛ  I
ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1./1/.При изпълнение на служебните си задължения служителите в ЦУ и ТЗ на ИАРА безусловно спазват и зачитат първенството на закона и изискванията на настоящия Етичен кодекс.
/2/. Нарушаването на Етичния кодекс се наказва по дисциплинарен ред.
Чл.2./1/.Дейността на служителите се осъществява при спазване принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност, политическа неутралност, отговорност и отчетност.
/2/.Служителят носи отговорност пред гражданите на Република България и пред изпълнителния  директор на ИАРА.
Чл.3.Документите, данните и информацията в ЦУ и ТЗ на ИАРА могат да се използват от служителя само за изпълнение на служебните му задължения, при спазване разпоредбите на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
Чл.4./1/.При изпълнение на служебните си задължения служителят опазва повереното му имущество с грижата на добър стопанин и не допуска използването му за лични цели.
/2/.Служителят е длъжен своевременно да информира непосредствения си ръководител за загубата или повреждането на повереното му имущество.

РАЗДЕЛ II
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ГРАЖДАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Чл.5.Служителят изпълнява задълженията си професионално, безпристрастно и непредубедено, като създава условия за равнопоставеност на разглежданите случаи и лица и прави всичко възможно, обслужването да бъде достъпно за всеки.
Чл.6./1/.Служителят извършва административното обслужване законосъобразно, своевременно, точно, добросъвестно и безпристрастно.
/2/.Служителят е длъжен да се произнася по исканията на гражданите и да им предоставя цялата необходима информация, с оглед защитата на техните права и интереси, при спазване на разпоредбите за защита на класифицираната информация, на служебната тайна и личните данни на трети лица.
/3/.Служителят е длъжен да не разгласява факти и сведения, станали му известни при и по повод изпълнението на служебните му задължения, освен в посочените в законодателството случаи или с изричното съгласие на лицата, за които се отнасят.
Чл.7./1/.Служителят се отнася любезно, възпитано и с уважение към гражданите, като зачита техните права и достойнство на личността им и не допуска каквито и да са прояви на дискриминация на политическа, идеологическа, расова, етническа, религиозна, езикова и полова основа.
/2/.Служителят е длъжен да запази спокойствие и да контролира поведението си, независимо от възникналата ситуация.
/3/.Недопустима е всякаква форма на злоупотреба със служебни правомощия при работа с граждани.
Чл.8./1/.Служителят не трябва да прави умишлено грешни или подвеждащи, устни или писмени изявления по въпроси от служебен характер.
/2/.При допускане на грешка от страна на служител, при или по повод работата му, по преписка на физическо или юридическо лице, същият е длъжен в максимално кратък срок да поправи грешката, като предприеме действия за уведомяване на заинтересованите лица.
Чл.9.Служителят не трябва да укрива, поправя, поврежда или унищожава документи на физически или юридически лица, постъпили в ЦУ и ТЗ на ИАРА.

РАЗДЕЛ  III
ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ
Чл.10.Служителят подпомага изпълнителния директор с професионализъм, безпристрастност и активност при разработването и провеждането на държавната политика в областта на рибарството и аквакултурите.
Чл.11./1/.Служителят е длъжен да спазва служебната йерархия и стриктно да изпълнява законосъобразните актове и заповеди на изпълнителния директор и на непосредствения си ръководител.
/2/.Служителят не е длъжен да изпълни неправомерна заповед, издадена по установения ред, когато тя съдържа очевидно за него правонарушение. В този случай, той е длъжен незабавно да уведоми ръководителя, издал заповедта.
/3/.Служителят може да поиска писмено потвърждаване на служебния акт, когато в отправената до него устна заповед се съдържа очевидно за него правонарушение. При отказ за писмено потвърждаване, служителят не е длъжен да изпълни заповедта.
/4/.Служителят няма право да осъществява контролни или други дейности, които са в кръга на служебните му задължения по отношение на свързани с него лица.
Чл.12.Служителят поставя пред своя ръководител открито и честно проблемите, с които се сблъсква в процеса на работата, като се консултира с него за тяхното разрешаване.
Чл.13./1/.Служителят противодейства на корупционни прояви и на други неправомерни действия в ЦУ и ТЗ на ИАРА.
/2/.Служителят не допуска да бъде поставен във финансова зависимост или в друга обвързаност от външни лица или организации, както и да иска и да приема подаръци, услуги, пари, облаги или други ползи, които могат да повлияят на изпълнението на служебните му задължения, на неговите решения или да нарушат професионалния му подход по определени въпроси.
/3/.Служителят може да приема доброволни подаръци с ниска стойност, не съдържащи подкупни намерения, под формата на цветя, сувенири, тефтери, бележници, химикалки и други.
Чл.14.Служителят не трябва да изразява лични мнения по начин, който може да бъде тълкуван като официална позиция на ЦУ и ТЗ на ИАРА.
Чл.15.Служителят е длъжен да спазва установеното работно време за изпълнение на служебните му задължения.

РАЗДЕЛ  IV
КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
Чл.16. Служителят няма право да използва или да разрешава използването в частен интерес на информация, получена при изпълнение на служебни му задължения, докато заема длъжността и една година след напускането, освен ако в специален закон е предвидено друго.
Чл.17.Служителят няма право да използва служебното си положение да оказва влияние в частен интерес върху други органи, директори, служители, работници или лица при подготовката, приемането, издаването или постановяването на актове, при изпълнението на контролни или други функции.
Чл.18.Служителят задължително уведомява в писмена форма изпълнителния директор на агенцията или началник отдела в ТЗ за:
1.Наличие или съмнение за възникване на конфликт на интереси при или по повод изпълнение на служебните му задължения.
2.Наличие на частен интерес при изпълнение на служебните задължения или правомощия.

РАЗДЕЛ  V
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КОЛЕГИТЕ
Чл.19./1/.В отношенията с колегите си служителят проявява уважение и коректност, като не допуска поведение, което накърнява достойнството и правата на отделната личност.
/2/.Служителят уважава мнението на колегите си и се съобразява с правото им на личен живот.
/3/.Служителят проявява готовност да окаже помощ и съдействие на своите колеги при изпълнение на служебните им задължения, в рамките на своята компетентност.
Чл.20./1/.Служителите трябва да се стремят да предотвратяват конфликтни ситуации помежду си.
/2/.Недопустимо е възникването на конфликт между служителите в присъствието на трети лица.
/3/.Не се допуска отправянето на обидни квалификации, действия и дискриминационно отношение между работещите в ЦУ и ТЗ на ИАРА.
/4/.Когато противоречията между колеги не могат да бъдат разрешени от самите тях, те търсят съдействието на непосредствения ръководител, когато това е невъзможно се обръщат към изпълнителния директор или началник отдела в ТЗ.

РАЗДЕЛ  VI
ЛИЧНО ПОВЕДЕНИЕ
Чл.21./1/.При изпълнение на служебните си задължения и в обществения си живот служителят следва поведение, което не уронва престижа на ЦУ и ТЗ на ИАРА.
/2/.Служителят не допуска на работното си място и извън него поведение, несъвместимо с добрите нрави.
/3/.Служителят се стреми да избягва в поведението си конфликтни ситуации, а при възникването им цели да ги преустанови, като запази спокойствие и контролира поведението си.
/4/.Служителят спазва благоприличието и деловия вид в облеклото, съответстващи на служебното му положение и на институцията, която представлява.
Чл.22.Служителят е длъжен да не употребява през работно време алкохол или други упойващи вещества или да се явява на работа в състояние под тяхното въздействие.
Чл.23.Служителят не може да участва в скандални прояви, с които би могъл да накърни престижа на ЦУ и ТЗ на ИАРА.
Чл.24.Служителят не може да упражнява дейности, посочени в законодателството като несъвместими с неговите задължения и отговорности, както и да получава доходи от такива дейности.
Чл.25.Служителят придобива и управлява имуществото си по начин, който да не създава съмнение за злоупотреба със служебното му положение.
Чл.26.При постъпването си на работа в ЦУ или ТЗ на ИАРА, служителят е длъжен да декларира своето имотно състояние.

РАЗДЕЛ  VII
ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.27./1/.Служителят е длъжен да има поведение, което да съответства на този Етичен кодекс за поведение на служителите в ЦУ и ТЗ на ИАРА.
/2/.При неспазване нормите на поведение на този кодекс служителите носят дисциплинарна отговорност, когато са назначени съгласно Кодекса на труда по трудово правоотношение, или Закона за държавния служител по служебно правоотношение.
/3/.Служителят, който разполага с данни, че друг служител осъществява действия, несъвместими с поведението по този кодекс, е длъжен да подаде сигнал до изпълнителния директор на ИАРА, който се регистрира. Сигналът се подава писмено, като се посочват данните на подателя и контакти за връзка с него. В случай, че сигналът е анонимен, същият не се разглежда.
Чл.28.При осъществяването на действия, несъвместими с поведението по този кодекс, трудовото правоотношение или служебното правоотношение на служителя се прекратява.
Чл.29./1/.При постъпването си на работа в ЦУ или ТЗ на ИАРА, служителят е длъжен да се запознае с разпоредбите на Етичния кодекс.
/2/.Запознаването по ал.1 се удостоверява с декларация по образец, съгласно приложението, която се съхранява в досието на служителя.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1 По смисъла на този кодекс:

 1. ”Безпристрастност” е налице, когато служителят извършва дейността си обективно и добросъвестно, като се стреми вярно, точно и безпристрастно да събира, анализира и оценява всички факти и обстоятелства, свързани с работата му, без да се влияе от собствени или чужди интереси.
 2. ”Законност” е налице, когато служителят изпълнява служебните си задължения при строго спазване на Конституцията и законите на Република България, като съдейства за провеждането на държавната политика в областта на рибарството и аквакултурите.
 3. ”Компетентност” е налице, когато служителят извършва дейността си обективно и добросъвестно, като прилага знанията и опита, които притежава, стреми се непрекъснато да подобрява работата си и повишава професионалната си квалификация.
 4. ”Конфликт на интереси” е налице, когато служител в ЦУ или ТЗ на ИАРА има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на правомощията или задълженията му по служба.
 5. ”Лоялност” е налице, когато при изпълнение на служебните си задължения служителят служи на обществото, ЦУ и ТЗ на ИАРА, отнася се любезно, възпитано и с уважение към гражданите и колегите си, като зачита правата и достойнството на личността им и не допуска каквито и да било прояви на дискриминация.
 6. ”Отговорност” е налице, когато служителят следва поведение в интерес на обществото, което не накърнява престижа на ЦУ и ТЗ на ИАРА, както при изпълнение на служебните си задължения, така и в своя личен и обществен живот.
 7. ”Отчетност” е налице, когато служителят осъществява своята дейност по начин, даващ възможност да се анализират ясно неговите действия и резултатите от извършената работа.
 8. ”Политическа неутралност” е налице, когато служителят не допуска в своята работа да бъде повлияван от свои или чужди политически пристрастия.
 9. ”Свързани лица” са съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднините по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и роднини по сватовство – до втора степен включително, както и физически и юридически лица, с които лицето, заемащо публична длъжност, се намира в икономически или политически зависимости, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност.
 10. ”Частен интерес” е всеки интерес, който води до облага от материален или нематериален характер за служител или за свързани с него лица, включително всяко поето задължение.
 11. ”Честност” е налице, когато служителят в зависимост от задачите, които изпълнява, осъществява действия, предлага и взема решения, водещи до елиминиране на произвола и укрепване на доверието в ЦУ и ТЗ на ИАРА.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§2.Тези вътрешни правила се издават на основание чл.7, ал.1.т.16 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, Раздел III, т.1.1. от Методически насоки по елементите на финансово управление и контрол на Министерство на финансите.

§3.Вътрешните правила влизат в сила заедно със Системата за финансово управление и контрол, на която са елемент и неразделна част.