Даляни

Даляни – процедура за отдаване

Чл. 21. (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., бр. 36 от 2008 г.) (1) Специализиран уред за извършване на стопански риболов в Черно море е далянът.

(2) Далянът е стационарен мрежен уред за пасивен стопански риболов, който е разположен в определена част от акваторията на Черно море – зона на действие, и има точка на привързване на морското дъно или на брега.

(3) Стопански риболов със специализиран уред се извършва след получаване на разрешително за стопански риболов, издадено след проведен конкурс по реда на този закон, и придобиване на право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми.

(4) (Нова – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Придобитото право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми със специализиран уред за стопански риболов се удостоверява за съответната година чрез издадено от ИАРА удостоверение.

(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Местоположението и зоните на действие на специализираните уреди за стопански риболов по ал. 1 и техните основни технически параметри се определят със заповед на изпълнителния директор на ИАРА съгласувано със съответните ръководители на териториалните звена на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и със съответните ръководители на военноморските бази на Българската армия за специализирани уреди във водите на Черно море.

(6) (Предишна ал. 5 – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Обезопасяването на специализираните уреди при въвеждането им в действие се извършва съгласно Кодекса за търговското корабоплаване.

(7) (Предишна ал. 6 – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Разрешителното за стопански риболов със специализиран уред за стопански риболов се издава за срок 10 години от изпълнителния директор на ИАРА след проведен конкурс по реда на този закон.

Чл. 21а. (Нов – ДВ, бр. 94 от 2005 г., изм., бр. 36 от 2008 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Конкурсът за получаване на разрешително за стопански риболов със специализиран уред се открива със заповед на изпълнителния директор на ИАРА.

(2) Заповедта по ал. 1 съдържа:

1. вида и наименованието на уреда, техническите параметри, местоположението, координатите на характерните гранични точки на зоната на действие;

2. минималните изисквания към участниците, както и необходимите документи, с които те се доказват;

3. критериите за комплексна оценка на офертите и тяхната относителна тежест;

4. минималната цена за усвояване на ресурс от риба и други водни организми чрез използването на специализирания уред за 10-годишен период, която е равна на трикратния размер на таксата за стопански риболов с кораб над 40 бруто тона, определена с тарифата по чл. 17а, ал. 4;

5. подробна методика за оценка на офертите съгласно предвидените от закона критерии;

6. място и срок за получаване на документацията за участие в конкурса;

7. място и срок за подаване на офертите;

8. място, дата и час на отваряне на офертите;

9. лице за връзка – име, длъжност, адрес, факс и електронен адрес;

10. ред и срок за обжалване на заповедта.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Заповедта по ал. 1 се публикува на интернет страницата на ИАРА в тридневен срок от издаването й.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Срокът по ал. 2, т. 7 не може да бъде по-кратък от един месец и по-дълъг от два месеца от датата на издаване на заповедта.

Чл. 21б. (Нов – ДВ, бр. 94 от 2005 г., изм., бр. 36 от 2008 г.) Документацията за участие в конкурса съдържа:

1. копие от заповедта по чл. 21а, ал. 1;

2. карта (схема) в подходящ мащаб с обозначена номерация на характерните гранични точки на зоната на действие на уреда;

3. изисквания за представяне на информацията по отделните критерии за оценка на офертите;

4. методиката за оценка на офертите;

5. правилата за провеждане на конкурса;

6. образец на офертата и указания за нейното съставяне;

7. изискванията относно приложенията към офертата;

8. образец на декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари за произхода на средствата за осъществяване на стопанския риболов.

Чл. 21в. (Нов – ДВ, бр. 94 от 2005 г., изм., бр. 36 от 2008 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Оферта за участие в конкурса може да подаде всяко заинтересовано юридическо лице или едноличен търговец, или негов представител.

(2) Не се допуска до участие в конкурса търговец:

1. обявен в несъстоятелност;

2. в производство по несъстоятелност;

3. в процедура по ликвидация;

4. който има задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;

5. (нова – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) който има непогасени задължения по чл. 3, ал. 1, т. 9 от Закона за Националната агенция за приходите;

6. (предишна т. 5 – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) който има просрочени парични задължения към работниците и служителите, на които е работодател;

7. (предишна т. 6 – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) извършил нарушение по този закон, установено с влязло в сила наказателно постановление;

8. (предишна т. 7 – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) на който управител или член на управителния орган, а в случай че член на управителния орган е юридическо лице – неговият представител в съответния управителен орган, е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпления против собствеността, против стопанството, против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари или измама, за престъпление по служба или за подкуп, както и за участие в престъпна група;

9. (изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г., предишна т. 8, бр. 59 от 2012 г.) на който член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси със служители на ръководна длъжност в ИАРА;

10. (нова – ДВ, бр. 42 от 2009 г., предишна т. 9, бр. 59 от 2012 г.) който е сключил договор с лице по чл. 21 и 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

(3) (Отм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.).

(4) (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Обстоятелствата по ал. 2 се удостоверяват със следните документи:

1. съдебно удостоверение или съответен на него документ от съдебен или административен орган на държавата, в която участникът е установен, удостоверяващи, че лицето не е обявявано в несъстоятелност, не е в производство за обявяване в несъстоятелност или в процедура по ликвидация;

2. (изм. и доп. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) съдебно удостоверение или съответен на него документ от съдебен или административен орган от държавата по отечественото право на физическото лице, удостоверяващи, че лицето – едноличен търговец, или управител, или член на управителния орган на юридическото лице, не е осъдено с влязла в сила присъда за престъпление, посочено в ал. 2, т. 8, и не е лишено от правото да осъществява търговска дейност;

3. удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липсата на задължения за публични вземания по ал. 2, т. 4;

4. (изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) декларация за липсата на обстоятелства по ал. 2, т. 6 и 7;

5. (нова – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) удостоверение за липса на частни държавни вземания.

(5) (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Освен документите по ал. 4 участниците в конкурса представят и:

1. свидетелства за правоспособност по чл. 14 на лицата, които ще извършват риболова;

2. описание на техническото оборудване, с което ще се извършва риболовът.

Чл. 21г. (Нов – ДВ, бр. 94 от 2005 г., изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 36 от 2008 г.) (1) Офертата съдържа:

1. (изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) представяне на участника – информация за неговата правно-организационна форма и други данни;

2. информация по критериите, които формират комплексната оценка на офертата, включително представяне на:

а) техническите характеристики, на които ще отговаря съоръжението;

б) мерките за обезопасяване на дейността по извършване на стопанския риболов.

(2) Към офертата се прилагат:

1. (изм. и доп. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) заверени копия на документ за актуална регистрация или единен идентификационен код на участника;

2. документ за упълномощаване – когато участникът се представлява от пълномощник;

3. (изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) документи по чл. 21в, ал. 4 за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 21в, ал. 2;

4. документи по чл. 21в, ал. 5;

5. декларация за произход на средствата по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;

6. списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;

7. (изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) запечатан непрозрачен плик с предлаганата от участника цена за придобиване на правото за усвояване на ресурс от риба и други водни организми чрез използването на специализирания уред за 10-годишен период;

8. (нова – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) декларация на участника, че няма частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

(3) Офертата се подписва от участника или от упълномощено от него лице и се подава на определеното място в запечатан плик. Върху плика се посочват номерът на заповедта за откриване на конкурса, адрес за кореспонденция, телефон и, по възможност, факс и електронен адрес на участника.

(4) Не се приемат оферти, подадени на място, когато:

1. са подадени след определения в заповедта срок по чл. 21а, ал. 2, т. 7;

2. са подадени в незапечатан плик или в плик с нарушена цялост;

3. върху плика не са посочени реквизитите по ал. 3, изречение второ.

(5) Не се приемат оферти, подадени по пощата или по друг нерегламентиран начин.

Чл. 21д. (Нов – ДВ, бр. 94 от 2005 г., изм., бр. 36 от 2008 г.) (1) След изтичане на срока за приемане на офертите изпълнителният директор на ИАРА назначава комисия за класиране на участниците, като определя нейния състав и резервни членове.

(2) Съставът на комисията включва нечетен брой лица и се състои най-малко от петима редовни членове, един от които задължително е правоспособен юрист, а останалите са лица, притежаващи необходимата професионална квалификация.

(3) (Отм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.).

(4) Не може да е член на комисията лице, което:

1. (изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) има частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси от издаването на разрешителното за стопански риболов на определен участник;

2. е свързано лице по смисъла на Търговския закон с участник в конкурса, а в случаите, когато участникът е юридическо лице – с член на неговия управителен или контролен орган.

(5) Членовете на комисията са длъжни в тридневен срок от:

1. получаването на заповедта за назначаване на комисията да подадат декларация за липсата на материален интерес от издаването на разрешителното за стопански риболов на определен участник;

2. узнаването на обстоятелството, че в конкурса участва свързано с тях лице, да подадат искане за освобождаване от състава на комисията.

(6) (Изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) При наличие на частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, при подадено искане за освобождаване от състава на комисията, както и в други случаи, при които по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си и не може да се замени от резервен член, изпълнителният директор на ИАРА издава заповед за определяне на нов член.

(7) Изпълнителният директор на ИАРА определя срок за приключване работата на комисията, който трябва да е съобразен със спецификата на конкурса и не може да е по-дълъг от един месец.

Чл. 21е. (Нов – ДВ, бр. 94 от 2005 г., изм., бр. 36 от 2008 г.) (1) Отварянето на офертите се извършва на открито заседание на комисията, на което могат да присъстват участниците в конкурса или техни упълномощени представители.

(2) Комисията отваря подадените оферти по реда на тяхното постъпване, като проверява съдържанието им съгласно изискванията на чл. 21г.

(3) При разглеждане на офертите комисията може по всяко време да:

1. проверява заявените от участниците обстоятелства и верността или автентичността на приложените документи, включително чрез официално запитване към компетентни органи;

2. иска разяснения относно представената информация или приложените документи;

3. изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни доказателства за обстоятелства, посочени в офертата.

(4) При непълноти и/или несъответствия в документите по чл. 21г, ал. 2, т. 1 – 6 участникът се уведомява писмено да ги отстрани в тридневен срок от уведомяването.

(5) При непредставяне на документите в срока по ал. 4 комисията отстранява участника. Офертите на отстранените участници не се разглеждат и оценяват.

(6) При разглеждане на офертите най-малко трима членове на комисията подписват всяка оферта и всички приложения, които комисията ще оценява съгласно обявените критерии.

Чл. 21ж. (Нов – ДВ, бр. 94 от 2005 г., изм., бр. 36 от 2008 г.) (1) Комисията оценява възможностите на всеки участник по следните критерии:

1. професионален опит и квалификация;

2. технически възможности;

3. предложена цена за придобиване на правото за усвояване на ресурс от риба и други водни организми чрез използване на специализирания уред за 10-годишен период.

(2) Комисията оценява критериите по ал. 1, т. 1 и 2 с оценка от 1 до 10, като получената оценка на критериите се умножава със следните коефициенти:

1. (изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) професионален опит и квалификация – 0,8;

2. (изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) технически възможности – 0,2.

(3) Общата оценка на комисията се формира от сбора на оценките по всеки от критериите по ал. 2, умножен с предложената цена за правото да се усвоява ресурс от риба или други водни организми чрез използване на специализирания уред за 10-годишен период.

(4) Комисията съставя протокол за проведения конкурс, който съдържа:

1. състав на комисията;

2. списък на участниците, отстранени от процедурата, и мотивите за отстраняването им;

3. резултати от разглеждането на офертите и кратко описание на всяка от тях;

4. таблица за оценка и класиране на всеки от участниците;

5. предложение до изпълнителния директор за издаване на разрешително за стопански риболов със специализирания уред.

(5) Протоколът от работата на комисията се подписва от всички членове на комисията.

(6) При наличие на повече от един участник, допуснат до оценка, комисията предлага на изпълнителния директор на ИАРА да издаде разрешително за стопански риболов на участника с най-висок резултат при оценяването.

(7) Комисията предлага конкурсът да се прекрати, когато не е подадена нито една оферта, всички участници са отстранени или са установени нарушения при откриването и провеждането на конкурса, които не могат да бъдат отстранени.

(8) В тридневен срок от приключване на работата комисията представя протокола на изпълнителния директор на ИАРА.

Чл. 21з. (Нов – ДВ, бр. 94 от 2005 г., изм., бр. 36 от 2008 г.) (1) В 7-дневен срок от представянето на протокола изпълнителният директор на ИАРА определя със заповед участника, класиран на първо място от комисията, на когото да се издаде разрешително за стопански риболов със специализиран уред.

(2) В заповедта по ал. 1 се определят:

1. класирането на участниците;

2. отстранените от конкурса участници и мотивите за отстраняването им;

3. техническите параметри, местоположението, координатите на характерните гранични точки на зоната на действие на специализирания уред;

4. дължимата годишна цена за придобитото право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми чрез използване на специализирания уред, която е 1/10 част от предложената от участника цена;

5. срокът за заплащане на цената по т. 4.

(3) Заповедта по ал. 1 се съобщава на заинтересованите лица в тридневен срок от издаването й.

(4) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(5) След влизането в сила на заповедта риболовът в зоната на действие на специализирания уред от трети лица се забранява, което се обявява в един ежедневник и на интернет страницата на ИАРА.

Чл. 21и. (Нов – ДВ, бр. 36 от 2008 г.) (1) Изпълнителният директор на ИАРА прекратява конкурса за издаване на разрешително за извършване на стопански риболов със специализирания уред с мотивирана заповед, когато:

1. не е подадена нито една оферта;

2. всички участници са отстранени;

3. са установени нарушения при откриването и провеждането на конкурса, които не могат да бъдат отстранени.

(2) Изпълнителният директор на ИАРА е длъжен в тридневен срок от издаването на заповедта по ал. 1 да уведоми участниците за прекратяването на процедурата.

(3) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 21к. (Нов – ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Разрешителното за извършване на стопански риболов със специализиран уред съдържа:

1. наименование на органа, който го издава;

2. номер и дата на издаването му;

3. (изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) наименование и седалище на титуляря на разрешителното;

4. (изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) единен идентификационен код;

5. номер и дата на документа по чл. 14;

6. номер на заповедта на изпълнителния директор за определяне зоната на действие на специализирания уред;

7. техническите характеристики, местоположението и координатите на характерните гранични точки на зоната на действие на специализирания уред;

8. (изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) външна маркировка и име на плавателния съд за обслужване на специализирания уред;

9. срок за заплащане на дължимата годишна цена за придобиване на правото за усвояване на ресурс от риба и други водни организми – държавна собственост;

10. срок на действие на разрешителното.

Чл. 21л. (Нов – ДВ, бр. 36 от 2008 г.) (1) Действието на издаденото разрешително се прекратява при условията на чл. 18в, ал. 1, освен в случаите по ал. 2.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) При прекратяване на юридическото лице, действието на разрешителното може да се продължи с правоприемник, когато последният е поискал това в едномесечен срок от прекратяването.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Продължаването на действието на разрешителното по реда на ал. 2 се извършва със заповед на изпълнителния директор на ИАРА при спазване изискванията на чл. 21в, ал. 2. Въз основа на заповедта се издава ново разрешително със съдържанието по чл. 21к. С новоиздаденото разрешително не може да се продължава срокът, определен с първоначалното разрешително.

(4) Заповедта по ал. 3 се издава в 10-дневен срок от подаване на искането на правоприемника. Отказът за продължаване действието на разрешителното може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(5) Изпълнителният директор отменя разрешителното за стопански риболов със специализиран уред при наличието на едно от следните обстоятелства:

1. неизграждане на специализирания уред в срок една година, считано от датата на влизане в сила на заповедта;

2. при извършване на повторно нарушение на разпоредбите, отнасящи се до обезопасяването на специализирания уред, установено с влязъл в сила акт на компетентен орган;

3. неплащане на дължимата годишна цена за придобиване на правото за усвояване на ресурс от риба и други водни организми – държавна собственост.

(6) В случай на отнемане на разрешителното или прекратяване на действието му изпълнителният директор на ИАРА определя срок на титуляря на разрешителното за отстраняване на уредите.