Нормативна уредба

Любителски риболов

Чл. 22. (1) (Доп. – ДВ, бр. 55 от 2018 г.) Любителски риболов извършват физически лица, които притежават валиден билет за любителски риболов.

(2) (Отм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., нова – ДВ, бр. 55 от 2018 г.) Лицата, които желаят да им бъде издаден билет за любителски риболов, с изключение на тези по чл. 23, ал. 2, т. 1, попълват декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАРА, с която декларират, че познават изискванията на нормативната уредба, приложима за любителския риболов.

(3) (Нова – ДВ, бр. 55 от 2018 г.) До 10-о число на всеки месец лицата по чл. 22а представят в ИАРА оригиналния екземпляр от попълнените декларации по ал. 2 за предходния месец.

(4) (Нова – ДВ, бр. 55 от 2018 г.) Не се издава билет за любителски риболов, без да има попълнена декларация по ал. 2.

(5) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., предишна ал. 3 – ДВ, бр. 55 от 2018 г.) За издаването и презаверката на билета за любителския риболов се събира такса по тарифата по чл. 17а, ал. 4.

(6) (Нова – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. – ДВ, бр. 59 от 2012 г., предишна ал. 4 – ДВ, бр. 55 от 2018 г.) Членовете на сдруженията по чл. 11 заплащат 80 на сто от определената такса за издаване и презаверка на билета за любителски риболов след представяне на членска карта на съответното сдружение, заверена за съответната календарна година.

Чл. 22а. (Нов – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 80 от 2009 г., доп. – ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г., изм. – ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Билетите за любителски риболов се отпечатват от ИАРА и се разпространяват чрез териториалните и звена, държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства, организациите по чл. 11 и други лица при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието, храните и горите.

(2) Билетът за любителски риболов е личен и поименен и не може да се преотстъпва на трети лица.

(3) Билет за любителски риболов се издава за срок една седмица, един месец, шест месеца и една година по образец, определен с наредбата по ал. 1.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Лицата, които разпространяват билети за любителски риболов, превеждат на ИАРА 80 на сто от стойността на билета при условия и по ред, определени в наредбата по ал. 1.

(5) (Нова – ДВ, бр. 55 от 2018 г.) Лицата по ал. 4 разходват ежегодно не по-малко от 5 на сто от стойността на продадените от тях през предходната година билети за любителски риболов за зарибяване на обектите по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2, определени за любителски риболов. За извършеното зарибяване се съставя протокол по реда на наредбата по чл. 15, ал. 1.

(6) (Нова – ДВ, бр. 55 от 2018 г.) Ежегодно, по предложение на изпълнителния директор на ИАРА, министърът на земеделието, храните и горите със заповед определя обектите за зарибяване по ал. 5.

Чл. 23. (1) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Физическите лица могат да извършват любителски риболов без билет във водите на Черно море при спазване изискванията на глава четвърта.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. – ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Децата до 14-годишна възраст и хората с увреждания могат да извършват любителски риболов с безплатен риболовен билет в обектите за любителски риболов, като:

  1. на децата до 14 години се издава билет за любителски риболов с валидност до навършването им;
  2. на хората с увреждания до навършване на 65-годишна възраст се издава билет за любителски риболов за срока на валидност на документа, удостоверяващ увреждането;
  3. на хората с увреждания, на които увреждането е определено пожизнено, се издава безсрочен билет за любителски риболов.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. – ДВ, бр. 59 от 2012 г., изм. – ДВ, бр. 55 от 2018 г.) Лицата на възраст над 60 години за жените и 65 години за мъжете, както и лица от 14- до 18-годишна възраст могат да извършват любителски риболов срещу заплащане на такса за билет в размер 50 на сто от таксата по чл. 22, ал. 5.

(4) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) За стимулиране развитието на любителския риболов сред подрастващите НТСРА и организациите по чл. 11 правят предложения:

  1. (изм. – ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) пред министъра на земеделието, храните и горите за обособяване на държавни язовири или зони от тях като учебно-практически комплекс и определя условията и реда за тяхното ползване;
  2. пред съответния общински съвет за определяне подходящи водни обекти.

(5) (Нова – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Лицата под 14-годишна възраст извършват любителски риболов само с придружител, притежаващ билет за любителски риболов.

Чл. 24. (1) Лицата, упражняващи любителски риболов, са длъжни:

  1. (изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) да използват не повече от 3 броя въдици (пръчки) за риболов с монтирани на тях до две куки (единични или двойни) в изкуствените водни обекти, в Черно море и река Дунав; във водите на Черно море може да се постави чепаре на една от въдиците;
  2. (изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) да използват 2 броя въдици (пръчки) с монтирани до 2 броя куки (единични или двойни) при риболов в реките, старите речни корита, крайморските, крайдунавските и вътрешните езера и блата;
  3. да записват улова от всеки риболовен излет по видове и количество (в килограми и бройки) в билетите за любителски риболов;
  4. да носят по време на риболовен излет билетите за любителски риболов и да ги представят на контролните органи при поискване.

(2) (Нова – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Използването на тройни куки се разрешава само при риболов с изкуствени примамки и при риболов на хищни риби със стръв – жива или мъртва рибка.

(3) (Доп. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., предишна ал. 2, изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) След еднодневен риболовен излет, при осъществяване на риболов в събота, неделя и на празнични дни риболовците запазват за себе си до 2 кг пъстървови риби, но не повече от 6 бройки. В делнични дни риболовците са длъжни да пускат обратно всяка уловена пъстървова риба. За всички останали видове риба риболовците запазват до 3 кг, с изключение на единичен екземпляр с по-голямо тегло. В случаите на улов на жаби и раци задържат до 50 екземпляра. В случай на улов на количество, по-голямо от определеното, уловените екземпляри се връщат незабавно във водата независимо от състоянието им.

(4) (Доп. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., предишна ал. 3, изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Уловената риба и другите водни организми по ал. 3 не могат да бъдат предмет на покупко-продажба.

(5) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., предишна ал. 4, изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Любителският риболов се разрешава само през светлата част на денонощието през всички дни на седмицата, извън периода на забраната по чл. 32, ал. 1.

(6) (Нова – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., предишна ал. 5, изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г., изм. – ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Редът, условията и водните обекти, в които се разрешава любителски риболов през тъмната част на денонощието, се определят със заповед на министъра на земеделието, храните и горите.

(7) (Нова – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. – ДВ, бр. 36 от 2008 г., предишна ал. 6, изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) При извършване на любителски риболов, организиран от сдруженията по чл. 11 в обекти, в които им е възложено управлението на рибните ресурси по реда на чл. 15а, лицата трябва да притежават билет за любителски риболов.

(8) (Нова – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Забранява се любителски риболов на квотиран вид риба.

Чл. 24а. (Нов – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) При провеждането на спортни състезания за улов на риба ИАРА осъществява контрол за спазване разпоредбите на този закон, с изключение на чл. 24, ал. 1, т. 1, 2, 3, ал. 5 и 7 и спазването на правилата и програмата на състезанието.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Спортни състезания за улов на риба във водни обекти – държавна собственост, се провеждат в периода на забраната по чл. 32 с разрешение на министъра на земеделието, храните и горите.

Административно наказателни разпоредби

Чл. 64. (1) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г., предишен текст на чл. 64 – ДВ, бр. 55 от 2018 г.) Който извършва любителски риболов без билет за любителски риболов в нарушение на чл. 22, ал. 1, се наказва с глоба от 100 до 400 лв.

(2) (Нова – ДВ, бр. 55 от 2018 г.) На лице, което издаде билет за любителски риболов в нарушение на чл. 22, ал. 4, се налага глоба от 100 до 400 лв., съответно имуществена санкция в размер от 400 до 1600 лв.

Чл. 65. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Който извършва любителски риболов в нарушение на изискванията по чл. 24, ал. 1 и 2, се наказва с глоба от 100 до 400 лв.

Чл. 66. (1) (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Който улови и запази риба в количество, надхвърлящо определеното, в нарушение на чл. 24, ал. 3, се наказва с глоба от 50 до 200 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Който продава или купува риба в нарушение на чл. 24, ал. 4, се наказва с глоба от 300 до 600 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Който извършва любителски риболов в нарушение на чл. 24, ал. 5, се наказва с глоба от 400 до 650 лв.

(4) (Нова – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Който извършва любителски риболов в нарушение на чл. 24, ал. 8, се наказва с глоба от 300 до 600 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

(5) (Нова – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Който извършва любителски риболов във воден обект, в който управлението на рибните ресурси е възложено по реда на чл. 15а, без билет и членска карта на сдружението, се наказва с глоба от 100 до 300 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

Чл. 67. (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Който извършва любителски риболов извън водните обекти и зони за любителски риболов, се наказва с глоба от 100 до 500 лв.

Чл. 67а. (Нов – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., отм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г., нов – ДВ, бр. 55 от 2018 г.) Юридическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 22а, ал. 5, се наказва с имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв.

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм