ПРОЕКТ № BG14MFOP001-3.001-0026 “Разширяване на програмния обхват и надграждане на Информационно-статистическата система на ИАРА, съгласно национални и европейски изисквания, както и въвеждане на електронни административни услуги“

ГЛАВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА :

Проектът ще осигури разширяване функционалността на сега действащата информационно-статистическа система на ИАРА, чрез което ще се изпълнят изискванията на националното и европейското законодателство по отношение записването, съхранението, валидирането и прекия обмен на данни свързани с рибарството и аквакултурите. Наред с това ще бъдат внедрени изискванията на регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. Изпълнението на проекта ще осигури възможност за качествено предоставяне на електронни услуги, извършвани от агенцията. Ще бъде извършено интегриране на регистрите поддържани от агенцията с регистри поддържани от други държавни администрации.

ОБЩА СТОЙНОСТ : 1 913 000 лв.,
ОТ КОИТО 1 721 700 лв. европейско и
191 300 лв. национално съфинансиране

НАЧАЛО НА ПРОЕКТА : 01.04.2020 г.
КРАЙ НА ПРОЕКТА: 01.04.2022 г.