ПРОЕКТ № BG14MFOP001-3.001-0018, “Закупуване на средства за безопасност при извършване на контролни дейности по вода от служителите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури “

Програма морско дело и рибарство 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство

ПРОЕКТ № BG14MFOP001-3.001-0018, “Закупуване на средства за безопасност при извършване на контролни дейности по вода от служителите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури “

ГЛАВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА :

„Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури ще закупи предпазни средства за служителите, извършващи контролни дейности. По този начин ще се постигне по – добра защита на тези служители и ще намали трудовия травматизъм сред тях. Ще се намали размера на отделяните средства от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури за обезщетения на служители преживели такива травми, което ще доведе до оптимизиране на бюджета на ведомството и намаляне на разходната му част.

ОБЩА СТОЙНОСТ: 31 164 лв.
ОТ КОИТО: 28 047,60 лв. европейско и 3 116,40 лв. национално съфинансиране
НАЧАЛО НА ПРОЕКТА: 15.01.2019 г.
КРАЙ НА ПРОЕКТА : 15.05.2019 г.