ПРОЕКТ № BG14MFOP001-3.001-0021, “Пилотен проект за контрол и наблюдение на рибарските мрежи и интеграция с Центъра за наблюдение на риболовните кораби и Информационно-статистическата система“

Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство
ПРОЕКТ № BG14MFOP001-3.001-0021, “Пилотен проект за контрол и наблюдение на рибарските мрежи и интеграция с Центъра за наблюдение на риболовните кораби и Информационно-статистическата система“

 

ГЛАВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА :

Изпълнението на пилотния проект ще позволи да се наблюдава и контролира точно и в реално време разположението и състоянието на стационарните риболовни съоръжения в крайбрежната зона, както и да се отчита тяхната дейност. Пилотната система ще позволи да се придобие практически опит в използването на съвременни технологии за наблюдение, идентификация и навигация за контрол на риболовната дейност и за ефективно повишаване на безопасността на гражданите, туристите и корабоплаването в зоните за промишлен риболов, която да осигури ефективно наблюдение и контрол на риболовните съоръжения по българското крайбрежие, независимо от метеорологическите условия и от времето на денонощието.

ОБЩА СТОЙНОСТ : 31 482 лв.,
ОТ КОИТО 28 333.80 лв. европейско и 3 148.20 лв. национално съфинансиране

НАЧАЛО НА ПРОЕКТА: 20.08.2019 г.
КРАЙ НА ПРОЕКТА: 20.08.2020 г.