ПРОЕКТ № BG14MFOP001-3.001-0020, “Закупуване на патрулни плавателни средства за контрол в рибарството“

Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство

ПРОЕКТ № BG14MFOP001-3.001-0020, “Закупуване на патрулни плавателни средства за контрол в рибарството“

ГЛАВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА :

Към края на календарната 2018 г. ИАРА разполага с 3 броя контролни плавателни средства (патрулни катери). Те са предоставени за обезпечаването на контролните дейности по море на териториалните звена, разположени по крайбрежието на българското Черноморие (Бургас, Варна и Добрич). Практиката доказва, че патрулните катери на ИАРА са непригодни за осъществяване на адекватен контрол (такъв, който не застрашава сигурността на море на проверяван/проверяващ) при риболовните кораби с по-нисък надводен борд, а именно тези кораби чиято дължина е до 12 метра. Към дата 31.12.2018 г. риболовният флот на Република България наброява 1857 плавателни съда. 1762 (95%) от тях са с обща дължина до 12 метра. Това прави използването на текущите патрулни катери неефективно, рисковано, в конкретни случаи дори невъзможно. Лодкостоянките на риболовните кораби са разположени по дължината на цялото българско крайбрежие общо 75 на бр. Като приоритетни за контролната дейност са пристанищата за разтоварване на калкан (8 на брой), попадащи в обхвата на поетия ангажимент на Р. България към Европейската комисия във връзка с приемането на Регламент (ЕС) 2018/2058 на Съвета от 17 декември 2018 година за определяне на възможностите за риболов на някои рибни запаси и групи рибни запаси за 2019 година в Черно море, както и цялата акваторията на Бургаски залив. Именно Бургаският залив е един от най-активните риболовни райони, включващ ново изградените рибарски пристанища в Сарафово и Крайморие.
Проектното предложение цели закупуването на 9 бр. малки патрулни катера (такива с обща дължина приблизително 5-6 метра) в комплект с колесари, осигуряващи мобилност, широкообхватност и оптимизация на разходите. Toва ще допринесе за повишаване ефективността при осъществяване контрола и инспекциите на море, както и в борбата срещу незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов. Целевите групи са тези риболовни кораби, извършващи риболовни дейности с отдалеченост до 12 морски мили от убежище съгласно Разпореждане №68 на Изпълнителна агенция „Морска администрация“. Именно тази част от българската акватория на Черно море се характеризира с концентрацията на над 80% от риболовните дейности. 12 – милната зона е максималната отдалеченост от убежище на около 90% от риболовния флот на Р. България.
Чрез закупуването на 9 бр. патрулни катери, в комплект с колесари, ще се постигне пълен обхват на контролните мерки заложени в „Националния план за контрол в рибарството“, покривайки 100% от основните пристанища за разтоварване на квотиран вид риба – калкан. Закупуването на патрулните катери ще осигури не само гъвкавост и мобилност, а и ще спомогне за постигне максимална оптимизация на съпътстващите разходи (пристанищни такси, разходи за ремонт и поддръжка, разходи за гориво, разходи за екипаж и др.), както и за спазване на задължението за разтоварване.

ОБЩА СТОЙНОСТ : 772 753,26 лв.,
ОТ КОИТО 540 927,28 лв. европейско и 231 825,98 лв. национално съфинансиране

НАЧАЛО НА ПРОЕКТА: 26.07.2019 г.
КРАЙ НА ПРОЕКТА: 26.01.2021 г.

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм