ПРОЕКТ № BG14MFOP001-3.001-0003, “Модернизация на патрулни плавателни средства за контрол в рибарството, собственост на ИАРА“

Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство

ПРОЕКТ № BG14MFOP001-3.001-0003, “Модернизация на патрулни плавателни средства за контрол в рибарството, собственост на ИАРА“

ГЛАВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА :

Ежегодно инспектори от ИАРА и ANPA осъществяват съвместни проверки по море, отразявани и изпращани на Европейската комисия. Поради това катерите на ИАРА трябва да са винаги в отлично техническо състояние, гарантиращо безаварийното и резултатно осъществяване на планираните съвместни акции по море. Също така, в изпълнение на Заповедта на Министъра на МЗХГ за забрана на улова на риба през периода на нейното размножаване, ИАРА засилва контрола по море и суша. Уловът на калкан подлежи на по-специфичен контролен режим във връзка с поетите ангажименти. Предвид вероятността от нерегламентиран улов на калкан, от изключителна важност за осъществяване на ефективен контрол е катерите да бъдат оборудвани и модернизирани, което значително ще подобри скоростта и мореходните им качества, както и ще увеличи броя и продължителността на проверките на море. Контролът на море се извършва от ИАРА самостоятелно или съвместно с представители на ГДГП и ИАМА. Регулярно инспектори от трите институции извършват съвместни проверки в Черно море за осъществяване на противодействие на административни нарушения и престъпления спрямо рибните ресурси. Тези съвместни акции са немислими без работещи и надеждни патрулни катери. В ИАРА постъпват голям брой сигнали от ДНС 112 за извършени нарушения в акваторията на Черно море. Не са малко случаите, когато патрулните катери са в техническа неизправност /след поредица от ремонти/ и проверките са били възпрепятствани. Поради зачестилите сигнали за нерегламентиран улов на бяла пясъчна мида, неведнъж ИАРА е била принудена да използва катерите на ИАМА или на РДГП. Предвид забавянето често нарушителите са напускали мястото на нарушението и самата проверка е била неуспешна и икономически неизгодна.
Модернизацията на три броя патрулни катери с външна маркировка Бс 1377 и име ИАРА 1, с външна маркировка Бч 6575 и име ИАРА 2 и с външна маркировка Вн 7366 и име ИАРА 22 ще допринесе за повишаване на ефективността на контролната дейност в борбата с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов и опазване на биологичното разнообразие и естественото възпроизводство на популациите от риба и други водни организми.
При модернизацията на патрулните катери ще се увеличи броя на проверките на море за незаконен улов на бяла пясъчна мида, като при подадени сигнали ИАРА ще реагира своевременно, разчитайки на катери с отлични технически качества. При срещите на ИАРА с представители от бранша, един от най-дискутираните въпроси е този за незаконно поставените в морето мрежи. Освен, че са незаконни тези мрежи възпрепятстват упражняването на риболовна дейност на рибарите с редовни документи. С помощта на катерите ще се оптимизира контрола и ще се сведе до минимум бракониерството. Като член на ЕО, по отношение на политиката в рибарството ИАРА е поела ангажименти за осъществяване на ефективен контрол на риболовната дейност, за опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси. За целта, освен ресурс от квалифицирани специалисти ИАРА се нуждае и от надеждни и съвременни технически средства. С помощта на оборудваните и реновирани катери ИАРА ще оптимизира контролните си функции.

ОБЩА СТОЙНОСТ : 986 784 лв.
ОТ КОИТО 690 748,80 лв. европейско и 296 035,20 лв. национално съфинансиране

НАЧАЛО НА ПРОЕКТА: 16.07.2018 г.
КРАЙ НА ПРОЕКТА: 16.06.2020 г.

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм