ПРОЕКТ № BG14MFOP001-3.001-0008, “Закупуване на помощни средства за контрол на рибарството и оборудване за притегляне“

Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство

ПРОЕКТ № BG14MFOP001-3.001-0008, “Закупуване на помощни средства за контрол на рибарството и оборудване за притегляне“

ГЛАВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА :

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) упражнява контрол върху риболовните дейности в рибностопанските води на Република България. Дейността се извършва от служители на ИАРА, които трябва да бъдат добре екипирани, за да могат да извършват дейността си независимо от трудностите, които срещат в работата си. Закупуването на ролетки, ножове, фенерчета и начелници ще запълнят съществуващите празнини в екипировката на служителите, като ще позволят извършването на контролните дейности в относителен комфорт. Няма да се налага използване на ролетки с ниско качество при измерване на маломерната риба, нито пък ще се съобразява времето за извършване на контролни дейности – ден или нощ. Закупуването на ръчни GPS – тракери, средства за комуникация (радиостанции)и везни, ще допринесе за по – добрата комуникационна свързаност между екипите от служители на ИАРА, по време на проверка на терен, което ще намали рисковете от допускане на грешки и ще спомогне за бързо реагиране при наличие на внезапно възникнал проблем. Наличието на тези вещи в екипировката на служителите ще даде възможност да се планира по – добре извършваните проверки, чрез оптимизация на маршрути и съпоставката на тези подобрения с получените резултати. Това ще спомогне и за по – добрата координация на екипите на терен и лесно преодоляване на неочаквани ситуации. Ще може да се извършва контролна дейност дори при нулева видимост, поради наличие на метеорологични особености на терена. Закупуването на палки тип тонфа и белезници ще даде възможност на служителите на ИАРА да отговорят на нарасналите изисквания, разписани в последния ЗИД на ЗРА.

ОБЩА СТОЙНОСТ : 86 176,63 лв.
ОТ КОИТО 77 558,97 лв. европейско и 8617,66 лв. национално съфинансиране

НАЧАЛО НА ПРОЕКТА: 21.09.2018 г.
КРАЙ НА ПРОЕКТА: 21.01.2019 г

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм