ПРОЕКТ № BG14MFOP001-3.001-0015, “Изграждане на Център за обучение на служителите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, отговорни за контрола в рибарството“

Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство

ПРОЕКТ № BG14MFOP001-3.001-0015, “Изграждане на Център за обучение на служителите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, отговорни за контрола в рибарството“

ГЛАВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА :

Изграждането на обучителен център ще позволи на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури да извършва самостоятелно обучения на персонала, изпълняващ контролни функции, като повишава неговата квалификация. Обучението на персонала на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури се извършва от външни изпълнители, което се заплаща скъпо от бюджета на ведомството. Освен това обученията се извършват веднъж на две години, което не позволява да се разгърне ефективна и устойчива политика по обучението му. С изграждането на обучителния център ще се прекрати тази практика, като обученията ще се извършват в сградата на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, което ще намали драстично стойността им. Резултатите от обучението ще повлияят на качеството на извършваните контролни дейности, което допълнително ще повиши имиджа на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, както и ще увеличи приходите от актосъставяне.

ОБЩА СТОЙНОСТ : 17 490 лв.,

ОТ КОИТО 15 741 лв. европейско и 1749 лв. национално съфинансиране

НАЧАЛО НА ПРОЕКТА : 04.12.2018 г.

КРАЙ НА ПРОЕКТА: 04.02.2019 г.

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм