ПРОЕКТ № BG14MFOP001-3.001-0025-C02, “Закупуване на интерактивна видео стена във връзка с контролни дейности по прилагане на ОПОР“

Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство

ПРОЕКТ № BG14MFOP001-3.001-0025-C02, “Закупуване на интерактивна видео стена във връзка с контролни дейности по прилагане на ОПОР“

ГЛАВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА :

Закупуването на интерактивна видеостена има за цел да подобри възможностите на контролните органи при извършване на тяхната работа на терен. Техниката ще способства за по – доброто планиране на операции по залавяне на нарушители, както и нагледното им представяне в тяхната статика и в развитие. Това ще подобри предварителната подготовка на инспекторите, като нагледно ще се представят отделните цели на дейността и постигането на общата цел.

ОБЩА СТОЙНОСТ : 32 020.82 лв.,

ОТ КОИТО 28 818.74 лв. европейско и 3 202.08 лв. национално съфинансиране

НАЧАЛО НА ПРОЕКТА : 05.12.2019 г.

КРАЙ НА ПРОЕКТА: 05.03.2020 г.