ПРОЕКТ № BG14MFOP001-3.001-0022-C01, “Обучение на служителите на ИАРА във връзка с извършване на контролните дейности по прилагане на Общата политика в областта на рибарството“