Проект № BG14MFOP001-3.003-0002, „Събиране, управление и използване на данни за целите на научния анализ и изпълнението на Общата политика в областта на рибарството за периода 2020-2021г.“