ПРОЕКТ № BG14MFOP001-3.001-0012, „Закупуване на специализирани работни облекла за служители на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, ангажирани пряко в контрол на рибарството.”

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури в съответствие с разпоредбите на приложимите национални и европейски нормативни актове упражнява контрол върху риболовните дейности в рибностопанските води на Република България, изпълнява организацията и провеждането на мероприятия, свързани с опазването, контрола и възпроизводството на рибни ресурси. Осъществяването на тези контролни дейности се извършва от инспектори и служители с контролни функции. Същите извършват контролните дейности целогодишно без оглед на метеорологичните особености. Закупуването на 140 комплекта специализирано работно облекло ще позволи безпроблемното извършване на тези дейности при дъжд, сняг или ветровито време без страх от настъпване на неблагоприятни последици за здравето на служителите. Ще се подобри представянето на ИАРА в обществото, което ще повиши доверието на населението в институцията и подобряване качеството на извършваните проверки.