ПРОЕКТ № BG14MFOP001-3.001-0013, „Закупуване, доставка, инсталация и пускане в експлоатация на бордови комплекти за обективен контрол на риболовната дейност, включително подготовка, обработка, съхраняване и електронно докладване на данни”

Основната цел на проекта е осигуряване на непрекъснат и достоверен контрол на стопанския риболов, осъществяван от риболовните кораби; представяне на резултати от контрола; разработване на методи за вземане на проби във връзка с риболовните дейности и взаимно свързване на секторни системи за обмен на данни.
Дейностите, които ще се реализират в рамките на проекта обхващат закупуване, инсталиране и тестване и пускане в експлоатация на бордови комплекти за обективен контрол на риболовната дейност и наблюдение на риболовни кораби с дължина над 15 метра, под 15 метра и над 12 метра, включително интегрирани устройства за мобилна спътникова и GSM/GPRS комуникация и GPS позициониране и системи за автоматична идентификация на плавателните съдове (АИС, клас А), бордови терминал (компютър);