ПРОЕКТ № BG14MFOP001-3.001-0023, “Закупуване на средства за контрол, свързани с наблюдение на риболовните дейности“

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) упражнява контрол върху риболовните дейности в рибностопанските води на Република България. Изпълнението им е свързано с мобилизиране на човешки ресурс, който за да бъде ефективен е необходимо да бъде снабден с подходящи средства за контрол. Закупуването на очила за нощно виждане, термокамери, прибори за нощно виждане и бинокли, ще даде нови възможности пред ИАРА да се извършват проверки през тъмната част на денонощието и при влошени метеорологични условия. Проверките ще могат да бъдат извършвани с по – малко човешки ресурс, който ще бъде по – ефективен в своите действия. Това ще доведе до възможност да се повиши актосъставянето, както в количествено, така и в качествено отношение. Ще се повиши и качеството на събирания доказателствен материал.