ПРОЕКТ № BG14MFOP001-3.001-0012, “Закупуване на специализирани работни облекла на служители на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, ангажирани пряко в контрола на рибарството“

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури упражнява контрол върху риболовните дейности в рибностопанските води на Република България. Осъществяването на тези контролни дейности се извършва целогодишно от инспектори и служители, без оглед на метеорологичните особености. Закупуването на 140 комплекта специализирано работно облекло ще позволи безпроблемното извършване на тези дейности при дъжд, сняг или ветровито време без страх от настъпване на неблагоприятни последици за здравето на служителите. Ще се подобри представянето на ИАРА в обществото, което ще повиши доверието на населението в институцията и подобряване качеството на извършваните проверки.