ПРОЕКТ № BG14MFOP001-3.001-0010, “Закупуване на ботуши, зимни и летни обувки на служителите с контролни функции на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури“

ГЛАВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА :

Чрез екипирането с подходящи зимни и летни обувки на служителите, изпълняващи контролни функции, да се подобрят условията за труд и се повиши сигурността в тяхната дейност, което ще допринесе за повишаване качеството на работата на екипа на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури