РЕГИСТРИ отворен достъп

 

1. Стопански риболов:

Центрове за първа продажба

Центрове за първа продажбаРегистър на РК вписани в РРК, съгл. Наредба № 7, чл. 4, ал. 2, т. 8

Регистър на РК вписани в РРК, съгласно Наредба №7, чл. 4, ал. 2, т. 8