Проект № BG14MFOP001-3.001-0006-C02 от 03.10.2018 г. между Министерство на земеделието и храните и ИАРА : „Закупуване на транспортни средства за патрулиране”.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) изпълнява договор за безвъзмездна финансова помощ  по проект проект за закупуване на транспортни средства за патрулиране за нуждите на Агенцията.
Основната цел на проекта е повишаване на ефективността на контролната дейност, която изпълнява ИАРА. Агенцията в рибностопанските води на Република България. За качественото изпълнение на тази дейност е необходимо да се осигурят нови, високопроходими автомобили, които ще позволят извършване на проверки във водоеми, разположени в труднодостъпни райони без изградена инфраструктура.
В резултат на изпълнение на проекта ще се осъществи обновяване на половината от автомобилния парк, собственост на ИАРА; ще се оптимизират разходите за извършване на ремонтни дейности по транспортните средства и ще се повиши качеството на извършваните проверки.
Общата сума на инвестицията е 3 115 786,36 лв., от които 2 804 207,72 лв. финансиране от Европейския фонд за морско дело и рибарство и 311 578,64 лв. национално финансиране.