Услуга № 1806 Регистрация на риболовни кораби

ИНФОРМАЦИЯ относно предоставяната административна услуга:

1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите.
1806 Регистрация на риболовни кораби

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга.
Закон за рибарството и аквакултурите – чл. 17, ал. 8
Наредба № 7 от 21.11.2019 г. за водене на регистрите по чл. 16, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите – чл. 14, приложим е раздел IV от Глава втора
Наредба № 8 от 21.11.2019 г. за условията и реда за управление на риболовния флот на Република България – чл. 4, приложима е цялата Глава трета

3. Кой предоставя административната услуга.
Изпълнителен директор

4. Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката.

Наименование на звено  Контактни данни Работно време
Отдел „Рибарство и контрол – Централен Дунав“ със седалище Русе и с териториален обхват областите Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен, Разград, Русе, Търговище, Силистра и Шумен Данни за „Седалище“: Област Русе, Община Русе, населено място Русе
Данни за „Адрес“: ул. Борисова № 52 ет. 3, п.к. 7000
Kод за междуселищно избиране: (082)
Телефони: 836 589
Адрес на електронна поща: ruse@iara.government.bg
Контакти на регионалните офиси
Начало:
09:00:00
Край:
17:30:00
Описание:
Нормативно установено работно време
Отдел „Рибарство и контрол – Западна България“ със седалище София и с териториален обхват областите Благоевград, Видин, Враца, Кюстендил, Монтана, Перник, София-град и София Данни за „Седалище“: Област София (столица), Община Столична, населено място София, район Красно село
Данни за „Адрес“: бул. Христо Ботев 17, п.к. 1606
Kод за междуселищно избиране: (02)
Телефони: 805 16 00
Адрес на електронна пощаsofia@iara.government.bg
Контакти на регионалните офиси
Начало:
09:00:00
Край:
17:30:00
Описание:
Нормативно установено работно време
Отдел „Рибарство и контрол – Южна България“ със седалище Пловдив и с териториален обхват областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково и Ямбол Данни за „Седалище“: Област Пловдив, Община Пловдив, населено място Пловдив, район Източен
Данни за „Адрес“: ул. Богомил № 31, п.к. 4000
Kод за междуселищно избиране: (032)
Телефони: 632 603
Адрес на електронна поща: plovdiv@iara.government.bg
Контакти на регионалните офиси
Начало:
09:00:00
Край:
17:30:00
Описание:
Нормативно установено работно време
Сектор „Рибарство и контрол“ – Варна Данни за „Седалище“: Област Варна, Община Варна, населено място Варна, район Приморски
Данни за „Адрес“: бул. „Приморски“ № 5, п.к. 9000
Kод за междуселищно избиране: (052)
Телефони: 603 500
Адрес на електронна поща: varna@iara.government.bg
Начало:
09:00:00
Край:
17:30:00
Описание:
Нормативно установено работно време
Сектор „Рибарство и контрол“ – Добрич Данни за „Седалище“: Област Добрич, Община Добрич, населено място Добрич
Данни за „Адрес“: пл. Свобода № 5 ет. 8 стая 803, п.к. 9300
Kод за междуселищно избиране: (058)
Телефони: 605 497
Адрес на електронна поща: dobrich@iara.government.bg
Начало:
09:00:00
Край:
17:30:00
Описание:
Нормативно установено работно време
Сектор „Рибарство и контрол“ – Бургас Данни за „Седалище“: Област Бургас, Община Бургас, населено място Бургас
Данни за „Адрес“: ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, п.к. 8000
Kод за междуселищно избиране: (056)
Телефони: 825245
Адрес на електронна поща: burgas@iara.government.bg
Начало:
09:00:00
Край:
17:30:00
Описание:
Нормативно установено работно време

 

5. Процедура по предоставяне на административната услуга.
На вписване в регистъра на риболовните кораби подлежат всички кораби, използвани за извършване на стопански риболов или за превоз на продукти от стопански риболов във водите на Черно море и река Дунав, както и тези, използвани при производство на аквакултури във водите на Черно море. Вписването и отписването на риболовни кораби, в Регистъра на риболовните кораби, се осъществява по реда на Глава трета от Наредба № 8 от 21.11.2019 г. за условията и реда за управление на риболовния флот на Република България.
Вписването в регистъра на риболовните кораби се извършва в 30-дневен срок  от подаване на заявление по образец .

6. Образец на заявление за регистрация на риболовни кораби
Изтегли от тук – Заявление за вписване на риболовен кораб
Изтегли от тук – Заявление за вписване/отписване на на риболовен кораб
Изтегли от тук – Заявление за намаляване на риболовен капацитет на риболовен кораб
Изтегли от тук – Заявление за отписване на риболовен кораб
Изтегли от тук – Заявление за увеличаване на риболовен капацитет на риболовен кораб

7. Начини на заявяване на услугата.
Със заявление на гише в звено за административно обслужване.

8. Срок на действие на регистрацията 
Регистрацията е безсрочна.

 9. Такси.
За вписването в регистъра на риболовните кораби не се заплаща такса.