Услуга № 1805 Издаване на удостоверения за придобито право за усвояване на ресурс на риба и други водни организми

ИНФОРМАЦИЯ относно предоставяната административна услуга:

1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите.
1805 Издаване на удостоверения за придобито право за усвояване на ресурс на риба и други водни организми (удостоверение за право за извършване на стопански риболов)

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга.
Закон за рибарството и аквакултурите – чл. 17, ал. 4; чл. 18е
Тарифа за таксите, събирани по Закона за рибарството и аквакултурите – чл. 4; чл. 5; чл. 6

3. Кой предоставя административната услуга.
Изпълнителен директор или оправомощено от него лице.

4. Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката.

Наименование на звено  Контактни данни Работно време
Отдел „Рибарство и контрол – Централен Дунав“ със седалище Русе и с териториален обхват областите Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен, Разград, Русе, Търговище, Силистра и Шумен Данни за „Седалище“: Област Русе, Община Русе, населено място Русе
Данни за „Адрес“: ул. Борисова № 52 ет. 3, п.к. 7000
Kод за междуселищно избиране: (082)
Телефони: 836 589
Адрес на електронна поща: ruse@iara.government.bg
Контакти на регионалните офиси
Начало:
09:00:00
Край:
17:30:00
Описание:
Нормативно установено работно време
Сектор „Рибарство и контрол“ – Варна Данни за „Седалище“: Област Варна, Община Варна, населено място Варна, район Приморски
Данни за „Адрес“: бул. „Приморски“ № 5, п.к. 9000
Kод за междуселищно избиране: (052)
Телефони: 603 500
Адрес на електронна поща: varna@iara.government.bg
Начало:
09:00:00
Край:
17:30:00
Описание:
Нормативно установено работно време
Сектор „Рибарство и контрол“ – Добрич Данни за „Седалище“: Област Добрич, Община Добрич, населено място Добрич
Данни за „Адрес“: пл. Свобода № 5 ет. 8 стая 803, п.к. 9300
Kод за междуселищно избиране: (058)
Телефони: 605 497
Адрес на електронна поща: dobrich@iara.government.bg
Начало:
09:00:00
Край:
17:30:00
Описание:
Нормативно установено работно време
Сектор „Рибарство и контрол“ – Бургас Данни за „Седалище“: Област Бургас, Община Бургас, населено място Бургас
Данни за „Адрес“: ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, п.к. 8000
Kод за междуселищно избиране: (056)
Телефони: 825245
Адрес на електронна поща: burgas@iara.government.bg
Начало:
09:00:00
Край:
17:30:00
Описание:
Нормативно установено работно време


5. Процедура по предоставяне на административната услуга.

За издаване на удостоверение кандидатът подава в ИАРА или в съответното териториално звено заявление по образец, в което се отбелязва номерът на разрешителното за стопански риболов и се прилага документ за платена такса. В заявленията се посочват видът и броят на риболовните уреди. Посочените и разрешените риболовни уреди се маркират. Необходимо е лицето да разполага с валидно разрешително за стопански риболов за съответния обект. Удостоверението се издава:
1. В 30-дневен срок от подаване на заявлението – за кораби с дължина над 15 м.;
2. В 14-дневен срок от подаване на заявлението – в останалите случаи.

6. Образец на заявление, който се попълва.
Изтегли от тук – Образец на заявление за издаване на удостоверения за придобито право за усвояване на ресурс на риба и други водни организми

7. Начини на заявяване на услугата.
Със заявление на гише в звено за административно обслужване.

8. Срок на действие.
Удостоверението е за срок от една година.

 9. Такси.
Таксите са различни и се заплащат съгласно размерите установени в Тарифа за таксите, събирани по Закона за рибарството и аквакултурите.
 Начини на плащане:
1. На гише в звено за административно обслужване в брой
2. По банков път.
В офисите на ИАРА в градовете Бургас, Варна, и Ловеч е осигурена възможност за заплащане на таксата и с банкова карта.

10. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.
Изпълнителния директор на ИАРА и Министъра на земеделието, храните и горите

11. Ред за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.
По реда на АПК

12. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.
office@iara.government.bg

13. Начини на получаване на резултата от услугата.
– Лично от звеното за административно обслужване.
– Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес посочен от заявителя.
– По електронната поща – сканирано копие на документа.