Услуга № 1805 Издаване на удостоверения за придобито право за усвояване на ресурс на риба и други водни организми

ИНФОРМАЦИЯ относно предоставяната административна услуга:

1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите.
1805 Издаване на удостоверения за придобито право за усвояване на ресурс на риба и други водни организми (удостоверение за право за извършване на стопански риболов)

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга.
Закон за рибарството и аквакултурите – чл. 17, ал. 4; чл. 18е
Тарифа за таксите, събирани по Закона за рибарството и аквакултурите – чл. 4; чл. 5; чл. 6

3. Кой предоставя административната услуга.
Изпълнителен директор или оправомощено от него лице.

4. Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката.

Наименование на звено  Контактни данни Работно време
Отдел „Рибарство и контрол – Централен Дунав“ със седалище Русе и с териториален обхват областите Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен, Разград, Русе, Търговище, Силистра и Шумен Данни за „Седалище“: Област Русе, Община Русе, населено място Русе
Данни за „Адрес“: ул. Борисова № 52 ет. 3, п.к. 7000
Kод за междуселищно избиране: (082)
Телефони: 836 589
Адрес на електронна поща: ruse@iara.government.bg
Контакти на регионалните офиси
Начало:
09:00:00
Край:
17:30:00
Описание:
Нормативно установено работно време
Сектор „Рибарство и контрол“ – Варна Данни за „Седалище“: Област Варна, Община Варна, населено място Варна, район Приморски
Данни за „Адрес“: бул. „Приморски“ № 5, п.к. 9000
Kод за междуселищно избиране: (052)
Телефони: 603 500
Адрес на електронна поща: varna@iara.government.bg
Начало:
09:00:00
Край:
17:30:00
Описание:
Нормативно установено работно време
Сектор „Рибарство и контрол“ – Добрич Данни за „Седалище“: Област Добрич, Община Добрич, населено място Добрич
Данни за „Адрес“: пл. Свобода № 5 ет. 8 стая 803, п.к. 9300
Kод за междуселищно избиране: (058)
Телефони: 605 497
Адрес на електронна поща: dobrich@iara.government.bg
Начало:
09:00:00
Край:
17:30:00
Описание:
Нормативно установено работно време
Сектор „Рибарство и контрол“ – Бургас Данни за „Седалище“: Област Бургас, Община Бургас, населено място Бургас
Данни за „Адрес“: ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, п.к. 8000
Kод за междуселищно избиране: (056)
Телефони: 825245
Адрес на електронна поща: burgas@iara.government.bg
Начало:
09:00:00
Край:
17:30:00
Описание:
Нормативно установено работно време


5. Процедура по предоставяне на административната услуга.

За издаване на удостоверение кандидатът подава в ИАРА или в съответното териториално звено заявление по образец, в което се отбелязва номерът на разрешителното за стопански риболов и се прилага документ за платена такса. В заявленията се посочват видът и броят на риболовните уреди. Посочените и разрешените риболовни уреди се маркират. Необходимо е лицето да разполага с валидно разрешително за стопански риболов за съответния обект. Удостоверението се издава:
1. В 30-дневен срок от подаване на заявлението – за кораби с дължина над 15 м.;
2. В 14-дневен срок от подаване на заявлението – в останалите случаи.

6. Образец на заявление, който се попълва.
Изтегли от тук – Образец на заявление за издаване на удостоверения за придобито право за усвояване на ресурс на риба и други водни организми

7. Начини на заявяване на услугата.
Със заявление на гише в звено за административно обслужване.

8. Срок на действие.
Удостоверението е за срок от една година.

 9. Такси.
Таксите са различни и се заплащат съгласно размерите установени в Тарифа за таксите, събирани по Закона за рибарството и аквакултурите.
 Начини на плащане:
1. На гише в звено за административно обслужване в брой
2. По банков път.
В офисите на ИАРА в градовете Бургас, Варна, и Ловеч е осигурена възможност за заплащане на таксата и с банкова карта.

10. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.
Изпълнителния директор на ИАРА и Министъра на земеделието, храните и горите

11. Ред за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.
По реда на АПК

12. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.
office@iara.government.bg

13. Начини на получаване на резултата от услугата.
– Лично от звеното за административно обслужване.
– Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес посочен от заявителя.
– По електронната поща – сканирано копие на документа.

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм