Услуга № 2311 Маркиране на риболовни уреди за извършване на стопански риболов

ИНФОРМАЦИЯ относно предоставяната административна услуга:

1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите.
2311 Маркиране на риболовни уреди за извършване на стопански риболов

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга.
Закон за рибарството и аквакултурите – чл. 18, ал. 6
Тарифа за таксите, събирани по Закона за рибарството и аквакултурите – чл. 17; чл. 18
Наредба 37 от 10.11.2008 г. за ползването на язовирите – държавна собственост, в рибностопанско отношение и правилата за извършване на стопански, любителски риболов и аквакултури в обектите – държавна собственост по чл. 3, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите (Наредба 37 от 2008 г.) – чл. 7, ал. 2, 3 и 4

3. Кой предоставя административната услуга.
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

4. Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката.

Наименование на звено 

Контактни данни

Работно време

Отдел „Рибарство и контрол – Централен Дунав“ със седалище Русе и с териториален обхват областите Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен, Разград, Русе, Търговище, Силистра и Шумен Данни за „Седалище“: Област Русе, Община Русе, населено място Русе
Данни за „Адрес“: ул. Борисова № 52 ет. 3, п.к. 7000
Kод за междуселищно избиране: (082)
Телефони: 836 589
Адрес на електронна поща: ruse@iara.government.bg
Контакти на регионалните офиси
Начало: 
09:00:00
Край:
17:30:00
Описание:
Нормативно установено работно време
Сектор „Рибарство и контрол“ – Варна Данни за „Седалище“: Област Варна, Община Варна, населено място Варна, район Приморски
Данни за „Адрес“: бул. „Приморски“ № 5, п.к. 9000
Kод за междуселищно избиране: (052)
Телефони: 603 500
Адрес на електронна поща: varna@iara.government.bg
Начало: 
09:00:00
Край: 
17:30:00
Описание:
Нормативно установено работно време
Сектор „Рибарство и контрол“ – Добрич Данни за „Седалище“: Област Добрич, Община Добрич, населено място Добрич
Данни за „Адрес“: пл. Свобода № 5 ет. 8 стая 803, п.к. 9300
Kод за междуселищно избиране: (058)
Телефони: 605 497
Адрес на електронна поща: dobrich@iara.government.bg
Начало: 
09:00:00
Край:
17:30:00
Описание:
Нормативно установено работно време
Сектор „Рибарство и контрол“ – Бургас Данни за „Седалище“: Област Бургас, Община Бургас, населено място Бургас
Данни за „Адрес“: ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, п.к. 8000
Kод за междуселищно избиране: (056)
Телефони: 825245
Адрес на електронна поща: burgas@iara.government.bg
Начало: 
09:00:00
Край: 
17:30:00
Описание: 
Нормативно установено работно време


5. Процедура по предоставяне на административната услуга.

Риболовните уреди се маркират с отличителен знак и номер на всеки 200 м и в съответствие с изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) 404/2011 на Комисията от 8.04.2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) 1224/2009 на Съвета за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на Общата политика в областта на рибарството (ОВ L 112/1 30.04.2011 г.).
Номерът на отличителния знак се вписва в разрешителното за стопански риболов и в удостоверението за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми, а в случаите на чл. 6, ал. 5 от Наредба 37 от 2008 г. – само в удостоверението. Стопански риболов се извършва само с маркирани и вписани в удостоверението за придобито право за усвояване на ресурс на риба и други водни организми риболовни уреди и средства.

6. Заявяването на административната услуга се осъществява заедно със заявяването на услугата за издаване на разрешително за стопански риболов или удостоверения за придобито право за усвояване на ресурс на риба и други водни организми

7. Начини на заявяване на услугата.
Със заявление на гише в звено за административно обслужване.

8. Такси.
1. За маркиране на немрежен риболовен уред се събира такса в размер 2 лв.
2. За маркиране на мрежен риболовен уред за всеки сектор от него с дължина до 100 метра, се събира такса в размер 2 лв.
Начини на плащане:
1. На гише в звено за административно обслужване в брой
2. По банков път.
В офисите на ИАРА в градовете Бургас, Варна, и Ловеч е осигурена възможност за заплащане на таксата и с банкова карта.

9. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.
office@iara.government.bg

10. Начини на получаване на резултата от услугата.
Лично от звеното за административно обслужване.