Услуга № 2311 Маркиране на риболовни уреди за извършване на стопански риболов

ИНФОРМАЦИЯ относно предоставяната административна услуга:

1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите.
2311 Маркиране на риболовни уреди за извършване на стопански риболов

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга.
Закон за рибарството и аквакултурите – чл. 18, ал. 6
Тарифа за таксите, събирани по Закона за рибарството и аквакултурите – чл. 17; чл. 18
Наредба 37 от 10.11.2008 г. за ползването на язовирите – държавна собственост, в рибностопанско отношение и правилата за извършване на стопански, любителски риболов и аквакултури в обектите – държавна собственост по чл. 3, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите (Наредба 37 от 2008 г.) – чл. 7, ал. 2, 3 и 4

3. Кой предоставя административната услуга.
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

4. Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката.

Наименование на звено 

Контактни данни

Работно време

Отдел „Рибарство и контрол – Централен Дунав“ със седалище Русе и с териториален обхват областите Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен, Разград, Русе, Търговище, Силистра и Шумен Данни за „Седалище“: Област Русе, Община Русе, населено място Русе
Данни за „Адрес“: ул. Борисова № 52 ет. 3, п.к. 7000
Kод за междуселищно избиране: (082)
Телефони: 836 589
Адрес на електронна поща: ruse@iara.government.bg
Контакти на регионалните офиси
Начало: 
09:00:00
Край:
17:30:00
Описание:
Нормативно установено работно време
Сектор „Рибарство и контрол“ – Варна Данни за „Седалище“: Област Варна, Община Варна, населено място Варна, район Приморски
Данни за „Адрес“: бул. „Приморски“ № 5, п.к. 9000
Kод за междуселищно избиране: (052)
Телефони: 603 500
Адрес на електронна поща: varna@iara.government.bg
Начало: 
09:00:00
Край: 
17:30:00
Описание:
Нормативно установено работно време
Сектор „Рибарство и контрол“ – Добрич Данни за „Седалище“: Област Добрич, Община Добрич, населено място Добрич
Данни за „Адрес“: пл. Свобода № 5 ет. 8 стая 803, п.к. 9300
Kод за междуселищно избиране: (058)
Телефони: 605 497
Адрес на електронна поща: dobrich@iara.government.bg
Начало: 
09:00:00
Край:
17:30:00
Описание:
Нормативно установено работно време
Сектор „Рибарство и контрол“ – Бургас Данни за „Седалище“: Област Бургас, Община Бургас, населено място Бургас
Данни за „Адрес“: ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, п.к. 8000
Kод за междуселищно избиране: (056)
Телефони: 825245
Адрес на електронна поща: burgas@iara.government.bg
Начало: 
09:00:00
Край: 
17:30:00
Описание: 
Нормативно установено работно време


5. Процедура по предоставяне на административната услуга.

Риболовните уреди се маркират с отличителен знак и номер на всеки 200 м и в съответствие с изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) 404/2011 на Комисията от 8.04.2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) 1224/2009 на Съвета за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на Общата политика в областта на рибарството (ОВ L 112/1 30.04.2011 г.).
Номерът на отличителния знак се вписва в разрешителното за стопански риболов и в удостоверението за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми, а в случаите на чл. 6, ал. 5 от Наредба 37 от 2008 г. – само в удостоверението. Стопански риболов се извършва само с маркирани и вписани в удостоверението за придобито право за усвояване на ресурс на риба и други водни организми риболовни уреди и средства.

6. Заявяването на административната услуга се осъществява заедно със заявяването на услугата за издаване на разрешително за стопански риболов или удостоверения за придобито право за усвояване на ресурс на риба и други водни организми

7. Начини на заявяване на услугата.
Със заявление на гише в звено за административно обслужване.

8. Такси.
1. За маркиране на немрежен риболовен уред се събира такса в размер 2 лв.
2. За маркиране на мрежен риболовен уред за всеки сектор от него с дължина до 100 метра, се събира такса в размер 2 лв.
Начини на плащане:
1. На гише в звено за административно обслужване в брой
2. По банков път.
В офисите на ИАРА в градовете Бургас, Варна, и Ловеч е осигурена възможност за заплащане на таксата и с банкова карта.

9. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.
office@iara.government.bg

10. Начини на получаване на резултата от услугата.
Лично от звеното за административно обслужване.

 

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм