Услуга № 1354 Регистрация на лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми

ИНФОРМАЦИЯ относно предоставяната административна услуга:

1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите.
1354 Регистрация на лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга.
Закон за рибарството и аквакултурите – чл. 25, ал. 1; чл. 25а
Тарифа за таксите, събирани по Закона за рибарството и аквакултурите – чл. 12
Наредба № 37 от 10 ноември 2008 г. за ползването на язовирите – чл. 17; чл. 18; чл. 18а

3. Кой предоставя административната услуга.
Изпълнителен директор

4. Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката.

Наименование на звено  Контактни данни Работно време
Дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси“ Данни за „Седалище“: Област Бургас, Община Бургас, населено място Бургас
Данни за „Адрес“: бул. Княз Александър Бетенберг 1, п.к. 8000
Kод за междуселищно избиране: (056)
Телефони: 87 60 60
Начало:
09:00:00
Край:
17:30:00
Описание:
Нормативно установено работно време
Отдел „Рибарство и контрол – Централен Дунав“ със седалище Русе и с териториален обхват областите Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен, Разград, Русе, Търговище, Силистра и Шумен Данни за „Седалище“: Област Русе, Община Русе, населено място Русе
Данни за „Адрес“: ул. Борисова № 52 ет. 3, п.к. 7000
Kод за междуселищно избиране: (082)
Телефони: 836 589
Адрес на електронна поща: ruse@iara.government.bg
Контакти на регионалните офиси
Начало:
09:00:00
Край:
17:30:00
Описание:
Нормативно установено работно време
Отдел „Рибарство и контрол – Западна България“ със седалище София и с териториален обхват областите Благоевград, Видин, Враца, Кюстендил, Монтана, Перник, София-град и София Данни за „Седалище“: Област София (столица), Община Столична, населено място София, район Красно село
Данни за „Адрес“: бул. Христо Ботев 17, п.к. 1606
Kод за междуселищно избиране: (02)
Телефони: 805 16 00
Адрес на електронна поща:
sofia@iara.government.bg
Контакти на регионалните офиси
Начало:
09:00:00
Край:
17:30:00
Описание:
Нормативно установено работно време
Отдел „Рибарство и контрол – Южна България“ със седалище Пловдив и с териториален обхват областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково и Ямбол Данни за „Седалище“: Област Пловдив, Община Пловдив, населено място Пловдив, район Източен
Данни за „Адрес“: ул. Богомил № 31, п.к. 4000
Kод за междуселищно избиране: (032)
Телефони: 632 603
Адрес на електронна поща: plovdiv@iara.government.bg
Контакти на регионалните офиси
Начало:
09:00:00
Край:
17:30:00
Описание:
Нормативно установено работно време
Сектор „Рибарство и контрол“ – Варна Данни за „Седалище“: Област Варна, Община Варна, населено място Варна, район Приморски
Данни за „Адрес“: бул. „Приморски“ № 5, п.к. 9000
Kод за междуселищно избиране: (052)
Телефони: 603 500
Адрес на електронна поща: varna@iara.government.bg
Начало:
09:00:00
Край:
17:30:00
Описание:
Нормативно установено работно време
Сектор „Рибарство и контрол“ – Добрич Данни за „Седалище“: Област Добрич, Община Добрич, населено място Добрич
Данни за „Адрес“: пл. Свобода № 5 ет. 8 стая 803, п.к. 9300
Kод за междуселищно избиране: (058)
Телефони: 605 497
Адрес на електронна поща:
dobrich@iara.government.bg
Начало:
09:00:00
Край:
17:30:00
Описание:
Нормативно установено работно време
Сектор „Рибарство и контрол“ – Бургас Данни за „Седалище“: Област Бургас, Община Бургас, населено място Бургас
Данни за „Адрес“: ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, п.к. 8000
Kод за междуселищно избиране: (056)
Телефони: 825245
Адрес на електронна поща: burgas@iara.government.bg
Начало:
09:00:00
Край:
17:30:00
Описание:
Нормативно установено работно време


5. Процедура по предоставяне на административната услуга.

Развъждането и отглеждането на риба и други водни организми и производството на носители на генетичен материал от хидробионти се осъществява от еднолични търговци и юридически лица, регистрирани в ИАРА. За вписване в регистъра лицата подават заявление до ръководителя на съответното териториално звено на ИАРА. В заявлението се посочва ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, както и номерът и датата на съответните актове по чл. 25, ал. 8 от ЗРА. Към заявлението се прилагат:
1. документ за собственост или документ, удостоверяващ основанието за ползването на обекти държавна, общинска или частна собственост;
2. техническо описание на обекта и технологична схема на производство в съответствие с издадените разрешителни по реда на Закона за водите;
3. документ за платена такса за регистрация, когато плащането не е извършено по електронен път;
4. документ за определяне на лимит за производство в съответствие с наредбата по чл. 25, ал. 5 от ЗРА;
5. съгласувателни скици с ръководителите на териториалните дирекции на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и с ръководителите на военноморските бази на Българската армия, когато техническите съоръжения са във водите на Черно море.
Съдържанието на технологичното описание и технологичната схема на производство се определят с наредба на министъра на земеделието, храните и горите.
Лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми във водите на Черно море и в язовирите, се регистрират след определяне на лимити за обема на производството, необходимите площи за рибностопанска дейност и задължения за промяна на мястото на техническите съоръжения през определен период. В 14-дневен срок от подаване на заявлението за вписване в регистъра, лицето се вписва и се издава удостоверение за регистрация.

6. Образец на заявление, който се попълва.
Изтегли от тук – Образец на заявление за регистрация по  чл. 25 от ЗРА

7. Начини на заявяване на услугата.
Със заявление на гише в звено за административно обслужване.

8. Срок на действие.
Удостоверението за регистрация е безсрочно.

 9. Такси.
За издаване на документ за регистрация на лице, развъждащо и отглеждащо риба и други водни организми, се заплаща такса в размер 20 лв.

 Начини на плащане:
1. На гише в звено за административно обслужване в брой
2. По банков път.
В офисите на ИАРА в градовете Бургас, София, Варна, Пловдив и Ловеч е осигурена възможност за заплащане на таксата и с банкова карта.

10. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.
Министъра на земеделието, храните и горите

11. Ред за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.
По реда на АПК

12. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.
office@iara.government.bg

13. Начини на получаване на резултата от услугата.
– Лично от звеното за административно обслужване.
– Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес посочен от заявителя.
– По електронната поща – сканирано копие на документа.

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм