Услуга № 350 Издаване на разрешително за улов на риба и други водни организми за научноизследователски цели

ИНФОРМАЦИЯ относно предоставяната административна услуга:

1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите.
350 Издаване на разрешително за улов на риба и други водни организми за научноизследователски цели

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга.
Закон за рибарството и аквакултурите – чл. 40

3. Кой предоставя административната услуга.
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.
Разрешителното по чл. 40, ал. 1 се издава от изпълнителния директор на ИАРА.
Разрешително за улов за научноизследователски цели на видовете риби по приложение № 4 от Закона за биологичното разнообразие се дава от министъра на земеделието, храните и горите след съгласуване с министъра на околната среда и водите.

4. Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката.

Наименование на звено 

Контактни данни

Работно време

Дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси“ Данни за „Седалище“: Област Бургас, Община Бургас, населено място Бургас
Данни за „Адрес“: бул. Княз Александър Бетенберг 1, п.к. 8000
Kод за междуселищно избиране: (056)
Телефони: 87 60 60
Начало:
09:00:00
Край:
17:30:00
Описание:
Нормативно установено работно време


5. Процедура по предоставяне на административната услуга.

За издаване на разрешителното се подава писмено заявление по образец от ръководител на научна организация, в което се посочват:
1. данни на лицето, което извършва изследването;
2. целите на изследването;
3. основанията, поради които се иска издаване на разрешителното:
а) в периода на действие на забраната по чл. 32 и 33 от ЗРА;
б) за използването на забранените по чл. 35, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗРА уреди, средства, принадлежности и приспособления;
в) за улов на риба и други водни организми с размери, по-малки от минимално допустимите;
г) за улов, пренасяне и превозване на речни раци (Astacus astacus L.) и каменни (поточни) раци (Austropotamobius torrentius);
4. водните обекти или водосбори за извършване на изследването;
5. периодът за извършване на изследването;
6. видовете и броят риба и други водни организми по семейства, необходими за целите на изследването, с изключение на видове от приложение № 3 към Закона за биологичното разнообразие;
7. вид, брой, характеристики и параметри на риболовните уреди и средства, с които се извършва изследването.
Когато за целите на изследването се използва кораб, в заявлението се посочват:
1. външната маркировка и името на кораба;
2. името на капитана.
Разрешителното се издава на лице с образователно-квалификационна степен „магистър“ в областта на хидробиологията, зоологията или екологията.
Към заявлението се прилагат:
– копие от договор за изпълнение на научноизследователски проект и/или план за дейността на научната организация, заверено от ръководителя на съответната научна организация и/или други документи;
– анализ на очакваното въздействие от използването на уреда, метода или средството за улов или убиване върху другите видове риби и водни организми, както и предвидените мерки за тяхното опазване или намаляване на негативното въздействие върху тях;
– актуална снимка на лицето, на което се издава разрешителното;
– документ, удостоверяващ обстоятелството;
– декларация от лицето, на което се издава разрешителното, че не е извършило нарушение на закона в рамките на две години преди датата на подаване на заявлението, установено с влязъл в сила акт на компетентен орган.
Срока за издаване на разрешителното е 14-дневен. Ако е необходимо съгласуване с други институции, срока е различен в зависимост от процедурата за съгласуване.

6. Образец на заявление, който се попълва за издаване на разрешителното.
Изтегли от тук – Образец на заявление за издаване на разрешително за научноизследователски риболов

7. Начини на заявяване на услугата.
Със заявление на гише в звено за административно обслужване.
Със заявление по пощата.

8. Срок на действие.
Разрешителното се издава със срок на валидност до края на съответната календарна година. След изтичане на срока издаденото разрешително се връща в ИАРА.

9. Такси.
За издаване на разрешителното не е определена такса.

10. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.
Министъра на земеделието, храните и горите

11. Ред за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.
По реда на АПК

12. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.
office@iara.government.bg

13. Начини на получаване на резултата от услугата.
. Лично от звеното за административно обслужване.
– Чрез лицензиран пощенски оператор на посочения от заявителя адрес.
– По електронната поща – сканирано копие на документа.