Услуга № 977 Издаване на специално разрешително за улов на квотиран вид риба

ИНФОРМАЦИЯ относно предоставяната административна услуга:

1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите.
977 Издаване на специално разрешително за улов на квотиран вид риба

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга.
Закон за рибарството и аквакултурите – чл. 17, ал. 12; чл. 30, ал. 8; чл. 30, ал. 9; чл. 30, ал. 10
Наредба № 37 от 10 ноември 2008 г. за ползването на язовирите – чл. 6а
Тарифа за таксите, събирани по Закона за рибарството и аквакултурите – чл. 3

3. Кой предоставя административната услуга.
Изпълнителен директор

4. Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката.

Наименование на звено 

Контактни данни

Работно време

Сектор „Рибарство и контрол“ – Варна Данни за „Седалище“: Област Варна, Община Варна, населено място Варна, район Приморски
Данни за „Адрес“: бул. „Приморски“ № 5, п.к. 9000
Kод за междуселищно избиране: (052)
Телефони: 603 500
Адрес на електронна поща: varna@iara.government.bg
Начало:
09:00:00
Край:
17:30:00
Описание:
Нормативно установено работно време
Сектор „Рибарство и контрол“ – Добрич Данни за „Седалище“: Област Добрич, Община Добрич, населено място Добрич
Данни за „Адрес“: пл. Свобода № 5 ет. 8 стая 803, п.к. 9300
Kод за междуселищно избиране: (058)
Телефони: 605 497
Адрес на електронна поща: dobrich@iara.government.bg
Начало:
09:00:00
Край:
17:30:00
Описание:
Нормативно установено работно време
Сектор „Рибарство и контрол“ – Бургас Данни за „Седалище“: Област Бургас, Община Бургас, населено място Бургас
Данни за „Адрес“: ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, п.к. 8000
Kод за междуселищно избиране: (056)
Телефони: 825245
Адрес на електронна поща: burgas@iara.government.bg
Начало:
09:00:00
Край:
17:30:00
Описание:
Нормативно установено работно време

 

5. Процедура по предоставяне на административната услуга.
Специално разрешително за улов на квотиран вид риба във водите на Черно море се издава за календарна година на кораб, който:
1. е включен в списък на одобрените риболовни кораби за улов на квотирани видове риба, одобрен със заповед на изпълнителния директор на ИАРА;
2. има валидно разрешително за стопански риболов.
За издаване на специалното разрешително се заплаща такса.
Изпълнителният директор на ИАРА със заповед определя условията за улов на видовете риба или други водни организми, за които е определен общ допустим улов и/или квота или такива са определени от Европейския съюз за водите на Черно море.
Индивидуалните квоти в рамките на определен общ допустим улов и/или квота се разпределят чрез организации, признати по реда на чл. 10 или 10в от ЗРА. Индивидуалните квоти за риболовни кораби, чиито собственици или ползватели не членуват в признати по реда на чл. 10 или 10в от ЗРА организации, се разпределят от ИАРА.
Условията и редът за разпределяне на квотите между организациите, признати по реда на чл. 10 или 10в от ЗРА, и риболовните кораби, чиито собственици или ползватели не членуват в такива, се определят със заповедта по чл. 30, ал. 8 от ЗРА.

6. Образец на заявление, който се попълва за издаване на разрешителното.
Образеца се одобрява всяка година със заповед.

7. Начини на заявяване на услугата.
Със заявление на гише в звено за административно обслужване.
Със заявление по пощата

8. Срок на действие.
Срока се определя със заповед на изпълнителния директор на ИАРА, за всяка календарна година.

9. Такси.
За издаване на специално разрешително за улов на квотиран вид риба във водите на Черно море в рамките на определена квота се заплаща такса в размер 60 лв.
Начини на плащане:
1. На гише в звено за административно обслужване в брой
2. По банков път.
В офисите на ИАРА в градовете Бургас и Варна, е осигурена възможност за заплащане на таксата и с банкова карта.

10. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.
Министъра на земеделието, храните и горите

11. Ред за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.
По реда на АПК

12. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.
office@iara.government.bg

13. Начини на получаване на резултата от услугата.
– Лично от звеното за административно обслужване.
– По електронната поща – сканирано копие на документа.