Услуга № 2165 Регистрация на регистрирани купувачи за първа продажба на продукти от риболов

 ИНФОРМАЦИЯ относно предоставяната административна услуга:

1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите.
2165 Регистрация на регистрирани купувачи за първа продажба на продукти от риболов

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга.
Закон за рибарството и аквакултурите – чл. 46д, ал. 1
Тарифа за таксите, събирани по Закона за рибарството и аквакултурите – чл. 16

3. Кой предоставя административната услуга.
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.
Удостоверението за регистрация се издава от изпълнителния директор.

4. Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката.

Наименование на звено 

Контактни данни

Работно време

Дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси“ Данни за „Седалище“: Област Бургас, Община Бургас, населено място Бургас
Данни за „Адрес“: бул. Княз Александър Батенберг 1, п.к. 8000
Kод за междуселищно избиране: (056)
Телефони: 87 60 60
Начало:
09:00:00
Край:
17:30:00
Описание:
Нормативно установено работно време
Отдел „Рибарство и контрол – Централен Дунав“ със седалище Русе и с териториален обхват областите Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен, Разград, Русе, Търговище, Силистра и Шумен Данни за „Седалище“: Област Русе, Община Русе, населено място Русе
Данни за „Адрес“: ул. Борисова № 52 ет. 3, п.к. 7000
Kод за междуселищно избиране: (082)
Телефони: 836 589
Адрес на електронна поща: ruse@iara.government.bg
Контакти на регионалните офиси
Начало: 
09:00:00
Край: 
17:30:00
Описание: 
Нормативно установено работно време
Отдел „Рибарство и контрол – Западна България“ със седалище София и с териториален обхват областите Благоевград, Видин, Враца, Кюстендил, Монтана, Перник, София-град и София Данни за „Седалище“: Област София (столица), Община Столична, населено място София, район Красно село
Данни за „Адрес“: бул. Христо Ботев 17, п.к. 1606
Kод за междуселищно избиране: (02)
Телефони: 805 16 00
Адрес на електронна поща: sofia@iara.government.bg
Контакти на регионалните офиси
Начало:
09:00:00
Край: 
17:30:00
Описание: 
Нормативно установено работно време
Отдел „Рибарство и контрол – Южна България“ със седалище Пловдив и с териториален обхват областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково и Ямбол Данни за „Седалище“: Област Пловдив, Община Пловдив, населено място Пловдив, район Източен
Данни за „Адрес“: ул. Богомил № 31, п.к. 4000
Kод за междуселищно избиране: (032)
Телефони: 632 603
Адрес на електронна поща: plovdiv@iara.government.bg
Контакти на регионалните офиси
Начало: 
09:00:00
Край: 
17:30:00
Описание: 
Нормативно установено работно време
Сектор „Рибарство и контрол“ – Варна Данни за „Седалище“: Област Варна, Община Варна, населено място Варна, район Приморски
Данни за „Адрес“: бул. „Приморски“ № 5, п.к. 9000
Kод за междуселищно избиране: (052)
Телефони: 603 500
Адрес на електронна поща: varna@iara.government.bg
Начало: 
09:00:00
Край:
17:30:00
Описание:
Нормативно установено работно време
Сектор „Рибарство и контрол“ – Добрич Данни за „Седалище“: Област Добрич, Община Добрич, населено място Добрич
Данни за „Адрес“: пл. Свобода № 5 ет. 8 стая 803, п.к. 9300
Kод за междуселищно избиране: (058)
Телефони: 605 497
Адрес на електронна поща: dobrich@iara.government.bg
Начало:
09:00:00
Край:
17:30:00
Описание:
Нормативно установено работно време
Сектор „Рибарство и контрол“ – Бургас Данни за „Седалище“: Област Бургас, Община Бургас, населено място Бургас
Данни за „Адрес“: ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, п.к. 8000
Kод за междуселищно избиране: (056)
Телефони: 825245
Адрес на електронна поща: burgas@iara.government.bg
Начало: 
09:00:00
Край: 
17:30:00
Описание: 
Нормативно установено работно време


5. Процедура по предоставяне на административната услуга.

Първа продажба на продукти от риболов извън центровете по чл. 46, ал. 2 от ЗРА се извършва от регистрирани купувачи – юридически лица и еднолични търговци, притежаващи валидно удостоверение за регистрация по Закона за храните, които подават заявление до съответното териториално звено на ИАРА. За вписване в регистъра се заплаща такса в размер, определен с тарифата по чл. 17а, ал. 4 от ЗРА. В заявлението се посочват наименованието, седалището и адресът на управление на юридическото лице или на едноличния търговец, ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, номер и дата на удостоверението за регистрация по Закона за храните или удостоверението за регистрацията на транспортното средство по Закона за ветеринарномедицинската дейност. Към заявлението се прилага документ за платена такса, когато плащането не е извършено по електронен път.
В 14-дневен срок от подаването на заявлението юридическото лице или едноличния търговец се вписва в регистъра и се издава удостоверение за регистрация.

6. Образец на заявление.
Изтегли от тук – Заявление за издаване на удостоверение на регистриран купувач за първа продажба 

7. Начини на заявяване на услугата.
Със заявление на гише в звено за административно обслужване.

8. Срок на действие.
Регистрацията е безсрочна.

 9. Такси.
За вписване в регистъра на лицата купувачи при първа продажба на продукти от риболов се заплаща такса в размер 20 лв.
Начини на плащане:
1. На гише в звено за административно обслужване в брой
2. По банков път.
В офисите на ИАРА в градовете Бургас, София, Варна, Пловдив и Ловеч е осигурена възможност за заплащане на таксата и с банкова карта.

10. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.
Министъра на земеделието, храните и горите

11. Ред за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.
По реда на АПК

12. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.
office@iara.government.bg

13. Начини на получаване на резултата от услугата.
– Лично от звеното за административно обслужване.
– По електронната поща – сканирано копие на документа.
– Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес посочен от заявителя=