Услуга № 2256 Регистрация на центровете за първа продажба на продукти от риболов

ИНФОРМАЦИЯ относно предоставяната административна услуга:

1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите.
2256 Регистрация на центровете за първа продажба на продукти от риболов

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга.
Закон за рибарството и аквакултурите – чл. 46а, ал. 1
Тарифа за таксите, събирани по Закона за рибарството и аквакултурите – чл. 15

3. Кой предоставя административната услуга.
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

4. Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката.

Наименование на звено  Контактни данни Работно време
Дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси“ Данни за „Седалище“: Област Бургас, Община Бургас, населено място Бургас
Данни за „Адрес“: бул. Княз Александър Батенберг 1, п.к. 8000
Kод за междуселищно избиране: (056)
Телефони: 87 60 60
Начало:
09:00:00
Край:
17:30:00
Описание:
Нормативно установено работно време
Отдел „Рибарство и контрол – Централен Дунав“ със седалище Русе и с териториален обхват областите Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен, Разград, Русе, Търговище, Силистра и Шумен Данни за „Седалище“: Област Русе, Община Русе, населено място Русе
Данни за „Адрес“: ул. Борисова № 52 ет. 3, п.к. 7000
Kод за междуселищно избиране: (082)
Телефони: 836 589
Адрес на електронна поща: ruse@iara.government.bg
Контакти на регионалните офиси
Начало:
09:00:00
Край:
17:30:00
Описание:
Нормативно установено работно време
Отдел „Рибарство и контрол – Западна България“ със седалище София и с териториален обхват областите Благоевград, Видин, Враца, Кюстендил, Монтана, Перник, София-град и София Данни за „Седалище“: Област София (столица), Община Столична, населено място София, район Красно село
Данни за „Адрес“: бул. Христо Ботев 17, п.к. 1606
Kод за междуселищно избиране: (02)
Телефони: 805 16 00
Адрес на електронна поща: 
sofia@iara.government.bg
Контакти на регионалните офиси
Начало:
09:00:00
Край:
17:30:00
Описание:
Нормативно установено работно време
Отдел „Рибарство и контрол – Южна България“ със седалище Пловдив и с териториален обхват областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково и Ямбол Данни за „Седалище“: Област Пловдив, Община Пловдив, населено място Пловдив, район Източен
Данни за „Адрес“: ул. Богомил № 31, п.к. 4000
Kод за междуселищно избиране: (032)
Телефони: 632 603
Адрес на електронна поща: plovdiv@iara.government.bg
Контакти на регионалните офиси
Начало:
09:00:00
Край:
17:30:00
Описание:
Нормативно установено работно време
Сектор „Рибарство и контрол“ – Варна Данни за „Седалище“: Област Варна, Община Варна, населено място Варна, район Приморски
Данни за „Адрес“: бул. „Приморски“ № 5, п.к. 9000
Kод за междуселищно избиране: (052)
Телефони: 603 500
Адрес на електронна поща: varna@iara.government.bg
Начало:
09:00:00
Край:
17:30:00
Описание:
Нормативно установено работно време
Сектор „Рибарство и контрол“ – Добрич Данни за „Седалище“: Област Добрич, Община Добрич, населено място Добрич
Данни за „Адрес“: пл. Свобода № 5 ет. 8 стая 803, п.к. 9300
Kод за междуселищно избиране: (058)
Телефони: 605 497
Адрес на електронна поща: dobrich@iara.government.bg
Начало:
09:00:00
Край:
17:30:00
Описание:
Нормативно установено работно време
Сектор „Рибарство и контрол“ – Бургас Данни за „Седалище“: Област Бургас, Община Бургас, населено място Бургас
Данни за „Адрес“: ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, п.к. 8000
Kод за междуселищно избиране: (056)
Телефони: 825245
Адрес на електронна поща: burgas@iara.government.bg
Начало:
09:00:00
Край:
17:30:00
Описание:
Нормативно установено работно време


5. Процедура по предоставяне на административната услуга.

Центровете за първа продажба на продукти от риболов се регистрират в ИАРА след издадено удостоверение за регистрация по реда на Закона за храните, като организаторът на центъра подава заявление до съответното териториално звено на ИАРА. За вписване в регистъра на център за първа продажба се заплаща такса в размер, определен в тарифата по чл. 17а, ал. 4 от ЗРА. В заявлението се посочва ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или код по БУЛСТАТ, номер и дата на удостоверението за регистрация по Закона за храните. Към заявлението се прилагат:
1. документ за собственост или документ, удостоверяващ основанието за ползване на обекта;
2. проект на правилник на центъра за първа продажба;
3. документ за платена такса, когато плащането не е извършено по електронен път.
В 14-дневен срок от подаването на заявлението изпълнителния директор на ИАРА или оправомощено от него лице издава удостоверение за регистрация, което се вписва в регистъра.

6. Образец на заявление.
Изтегли от тук – Заявление за регистриране и издаване на удостоверение за център за първа продажба

7. Начини на заявяване на услугата.
Със заявление на гише в звено за административно обслужване.

8. Срок на действие.
Удостоверението е безсрочно.

 9. Такси.
За вписване в регистъра на центровете за първа продажба на продукти от риболов се заплаща такса в размер 20 лв.
Начини на плащане:
1. На гише в звено за административно обслужване в брой
2. По банков път.
В офисите на ИАРА в градовете Бургас, София, Варна, Пловдив и Ловеч е осигурена възможност за заплащане на таксата и с банкова карта.

10. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.
Министъра на земеделието, храните и горите

11. Ред за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.
По реда на АПК

12. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.
office@iara.government.bg

13. Начини на получаване на резултата от услугата.
– Лично от звеното за административно обслужване.
– По електронната поща – сканирано копие на документа.
– Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес посочен от заявителя