Услуга № 2354 Провеждане на курс и издаване на свидетелство за придобиване на правоспособност за извършване на стопански риболов

ИНФОРМАЦИЯ относно предоставяната административна услуга:

1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите.
2354 Провеждане на курс и издаване на свидетелство за придобиване на правоспособност за извършване на стопански риболов.

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга.
Закон за рибарството и аквакултурите – чл. 14, ал. 1
Тарифа за таксите, събирани по Закона за рибарството и аквакултурите – чл. 13
Наредба № 46 от 3.12.2001 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за правоспособност за извършване на стопански риболов

3. Кой предоставя административната услуга.
Свидетелствата се издават от ИАРА след проведен курс за обучение и успешно положен изпит, които се организират при условия и по ред, определени с Наредба № 46 от 3.12.2001 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за правоспособност за извършване на стопански риболов.
Не се изисква свидетелство за правоспособност от лицата, които са завършили висше или средно образование по специалност, с която се придобива квалификация в областта на рибарството и аквакултурите.

4. Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката.

Наименование на звено  Контактни данни Работно време
Отдел „Рибарство и контрол – Централен Дунав“ със седалище Русе и с териториален обхват областите Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен, Разград, Русе, Търговище, Силистра и Шумен Данни за „Седалище“: Област Русе, Община Русе, населено място Русе
Данни за „Адрес“: ул. Борисова № 52 ет. 3, п.к. 7000
Kод за междуселищно избиране: (082)
Телефони: 836 589
Адрес на електронна поща: ruse@iara.government.bg
Контакти на регионалните офиси
Начало:
09:00:00
Край:
17:30:00
Описание:
Нормативно установено работно време
Отдел „Рибарство и контрол – Западна България“ със седалище София и с териториален обхват областите Благоевград, Видин, Враца, Кюстендил, Монтана, Перник, София-град и София Данни за „Седалище“: Област София (столица), Община Столична, населено място София, район Красно село
Данни за „Адрес“: бул. Христо Ботев 17, п.к. 1606
Kод за междуселищно избиране: (02)
Телефони: 805 16 00
Адрес на електронна поща:
sofia@iara.government.bg
Контакти на регионалните офиси
Начало:
09:00:00
Край:
17:30:00
Описание:
Нормативно установено работно време
Отдел „Рибарство и контрол – Южна България“ със седалище Пловдив и с териториален обхват областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково и Ямбол Данни за „Седалище“: Област Пловдив, Община Пловдив, населено място Пловдив, район Източен
Данни за „Адрес“: ул. Богомил № 31, п.к. 4000
Kод за междуселищно избиране: (032)
Телефони: 632 603
Адрес на електронна поща: plovdiv@iara.government.bg
Контакти на регионалните офиси
Начало:
09:00:00
Край:
17:30:00
Описание:
Нормативно установено работно време
Сектор „Рибарство и контрол“ – Варна Данни за „Седалище“: Област Варна, Община Варна, населено място Варна, район Приморски
Данни за „Адрес“: бул. „Приморски“ № 5, п.к. 9000
Kод за междуселищно избиране: (052)
Телефони: 603 500
Адрес на електронна поща: varna@iara.government.bg
Начало:
09:00:00
Край:
17:30:00
Описание:
Нормативно установено работно време
Сектор „Рибарство и контрол“ – Добрич Данни за „Седалище“: Област Добрич, Община Добрич, населено място Добрич
Данни за „Адрес“: пл. Свобода № 5 ет. 8 стая 803, п.к. 9300
Kод за междуселищно избиране: (058)
Телефони: 605 497
Адрес на електронна поща: dobrich@iara.government.bg
Начало:
09:00:00
Край:
17:30:00
Описание:
Нормативно установено работно време
Сектор „Рибарство и контрол“ – Бургас Данни за „Седалище“: Област Бургас, Община Бургас, населено място Бургас
Данни за „Адрес“: ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, п.к. 8000
Kод за междуселищно избиране: (056)
Телефони: 825245
Адрес на електронна поща: burgas@iara.government.bg
Начало:
09:00:00
Край:
17:30:00
Описание:
Нормативно установено работно време

5. Процедура по предоставяне на административната услуга.
Лицата, които извършват стопански риболов, трябва да притежават свидетелство за правоспособност. Обучението за придобиване на правоспособност за извършване на стопански риболов се осъществява чрез провеждане на курсове.
1. Курсовете за правоспособност се провеждат след издаване на заповед от изпълнителния директор на ИАРА. Курсовете се провеждат от териториалните звена на Агенцията.
2. Обучението за правоспособност завършва с полагане на изпит под формата на тест. Изпитът се провежда в срок един месец след края на обучението.
3. За провеждане на изпит за правоспособност изпълнителният директор на ИАРА със заповед определя времето, мястото за провеждане и изпитната комисия, която е в състав: председател и двама членове – служители на специализираната администрация на ИАРА.
4. Резултатите от изпита за правоспособност се оценяват с „издържал“ и „неиздържал“ и се отразяват в протокол
Свидетелствата за правоспособност се издават от изпълнителния директор на ИАРА в едномесечен срок от деня на провеждане на изпита.

6. Образец на заявление, който се попълва.
Заявление за издаване на свидетелство за правоспособност по чл. 14 от Закона за рибарството и аквакултурите

7. Начини на заявяване на услугата.
Със заявление на гише в звено за административно обслужване.

8. Срок на действие.
Свидетелството е безсрочно.

 9. Такси.
За участие в обучение и полагане на изпит за придобиване на правоспособност за извършване на стопански риболов се заплаща такса в размер 20 лв.
Начини на плащане:

  1. На гише в звено за административно обслужване в брой
  2. По банков път.

В офисите на ИАРА в градовете Бургас, София, Варна, Пловдив и Ловеч е осигурена възможност за заплащане на таксата и с банкова карта.

10. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.
Изпълнителния директор и министъра на земеделието, храните и горите

11. Ред за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.
По реда на АПК

12. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.
office@iara.government.bg

13. Начини на получаване на резултата от услугата.
Лично от звеното за административно обслужване.