Услуга № 1211 Издаване на разрешително за извършване на стопански риболов

ИНФОРМАЦИЯ относно предоставяната административна услуга:

1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите.
1211 Издаване на разрешително за извършване на стопански риболов.

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга.
Закон за рибарството и аквакултурите – чл. 17; чл. 17а; чл. 18
Наредба № 37 от 10 ноември 2008 г. за ползването на язовирите – чл. 3, ал. 1
Тарифа за таксите, събирани по Закона за рибарството и аквакултурите – чл. 1

3. Кой предоставя административната услуга.
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Разрешителното се издава от изпълнителния директор на ИАРА или оправомощено от него длъжностно лице.

4. Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката.

Наименование на звено  Контактни данни Работно време
Отдел „Рибарство и контрол – Централен Дунав“ със седалище Русе и с териториален обхват областите Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен, Разград, Русе, Търговище, Силистра и Шумен Данни за „Седалище“: Област Русе, Община Русе, населено място Русе
Данни за „Адрес“: ул. Борисова № 52 ет. 3, п.к. 7000
Kод за междуселищно избиране: (082)
Телефони: 836 589
Адрес на електронна поща: ruse@iara.government.bg
Контакти на регионалните офиси
Начало:
09:00:00
Край:
17:30:00
Описание:
Нормативно установено работно време
Отдел „Рибарство и контрол – Западна България“ със седалище София и с териториален обхват областите Благоевград, Видин, Враца, Кюстендил, Монтана, Перник, София-град и София Данни за „Седалище“: Област София (столица), Община Столична, населено място София, район Красно село
Данни за „Адрес“: бул. Христо Ботев 17, п.к. 1606
Kод за междуселищно избиране: (02)
Телефони: 805 16 00
Адрес на електронна пощаsofia@iara.government.bg
Контакти на регионалните офиси
Начало:
09:00:00
Край:
17:30:00
Описание:
Нормативно установено работно време
Отдел „Рибарство и контрол – Южна България“ със седалище Пловдив и с териториален обхват областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково и Ямбол Данни за „Седалище“: Област Пловдив, Община Пловдив, населено място Пловдив, район Източен
Данни за „Адрес“: ул. Богомил № 31, п.к. 4000
Kод за междуселищно избиране: (032)
Телефони: 632 603
Адрес на електронна поща: plovdiv@iara.government.bg
Контакти на регионалните офиси
Начало:
09:00:00
Край:
17:30:00
Описание:
Нормативно установено работно време
Сектор „Рибарство и контрол“ – Варна Данни за „Седалище“: Област Варна, Община Варна, населено място Варна, район Приморски
Данни за „Адрес“: бул. „Приморски“ № 5, п.к. 9000
Kод за междуселищно избиране: (052)
Телефони: 603 500
Адрес на електронна поща: varna@iara.government.bg
Начало:
09:00:00
Край:
17:30:00
Описание:
Нормативно установено работно време
Сектор „Рибарство и контрол“ – Добрич Данни за „Седалище“: Област Добрич, Община Добрич, населено място Добрич
Данни за „Адрес“: пл. Свобода № 5 ет. 8 стая 803, п.к. 9300
Kод за междуселищно избиране: (058)
Телефони: 605 497
Адрес на електронна поща: dobrich@iara.government.bg
Начало:
09:00:00
Край:
17:30:00
Описание:
Нормативно установено работно време
Сектор „Рибарство и контрол“ – Бургас Данни за „Седалище“: Област Бургас, Община Бургас, населено място Бургас
Данни за „Адрес“: ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, п.к. 8000
Kод за междуселищно избиране: (056)
Телефони: 825245
Адрес на електронна поща: burgas@iara.government.bg
Начало:
09:00:00
Край:
17:30:00
Описание:
Нормативно установено работно време

5. Процедура по предоставяне на административната услуга.
Разрешително за стопански риболов във водите на Черно море, река Дунав и водите на Европейския съюз се издава за кораб, вписан в регистъра на риболовните кораби.
За издаване на разрешително за стопански риболов с регистриран по Закона за храните кораб в Черно море и река Дунав кандидатът подава в ИАРА или в съответното и териториално звено заявление по образец, към което се прилагат:
– копие от позволителното за плаване (временно позволително за плаване), издадено от Изпълнителна агенция „Морска администрация“, или копие от акта за националност (временен акт за националност);
– нотариално заверено пълномощно от корабопритежателя на капитана или друго упълномощено лице, когато извършват риболова от името и за сметка на корабопритежателя или ползвателя;
– документ за собственост на кораба или документ, удостоверяващ основанието, на което се ползва; >
– документ за платена такса за издаване на разрешително за стопански риболов;
Разрешителното за стопански риболов се издава в 14-дневен срок от подаване на заявление по образец и приложенията към него.

6. Образец на заявление, който се попълва за издаване на разрешителното.
Изтегли от тук – Образец на заявление за издаване на разрешително за стопански риболов

7. Начини на заявяване на услугата.
Със заявление на гише в звено за административно обслужване.

8. Срок на действие.
Разрешителното е безсрочно.

 9. Такси.
За издаване на разрешително за стопански риболов се заплаща такса в размер на 20 лв.
Начини на плащане:
– На гише в звено за административно обслужване в брой
– По банков път.
В офисите на ИАРА в градовете Бургас, София, Варна, Пловдив и Ловеч е осигурена възможност за заплащане на таксата и с банкова карта.

10. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.
Министъра на земеделието, храните и горите

11. Ред за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.
По реда на АПК

12. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.
office@iara.government.bg

13. Начини на получаване на резултата от услугата.
– Лично от звеното за административно обслужване.
– По електронната поща – сканирано копие на документа.
– Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес посочен от заявителя=