Услуга № 1344 Издаване на разрешително за извършване на стопански риболов от кораби от трети държави

ИНФОРМАЦИЯ относно предоставяната административна услуга:

 1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите.
1344 Издаване на разрешително за извършване на стопански риболов от кораби от трети държави

 2. Правно основание.
Закон за рибарството и аквакултурите – чл. 17, ал. 5

 3. Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката.

Наименование на звено Контактни данни Работно време
Действия
Дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси“ – деловодство Данни за „Седалище“: Област Бургас, Община Бургас, населено място Бургас
Данни за „Адрес“: ул. Княз Александър Батенберг 1, п.к. 8000
Kод за междуселищно избиране: (056)
Телефони: 87 60 60
Начало:
09:00:00
Край:
17:30:00
Описание:
Нормативно установено работно време

 
 4. Процедура по предоставяне на административната услуга.
 Кораби от трети държави могат да извършват стопански риболов съгласно приложимите нормативни актове на Европейската общност при условията и по реда на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм