Услуга № 1344 Издаване на разрешително за извършване на стопански риболов от кораби от трети държави

ИНФОРМАЦИЯ относно предоставяната административна услуга:

 1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите.
1344 Издаване на разрешително за извършване на стопански риболов от кораби от трети държави

 2. Правно основание.
Закон за рибарството и аквакултурите – чл. 17, ал. 5

 3. Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката.

Наименование на звено Контактни данни Работно време
Действия
Дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси“ – деловодство Данни за „Седалище“: Област Бургас, Община Бургас, населено място Бургас
Данни за „Адрес“: ул. Княз Александър Батенберг 1, п.к. 8000
Kод за междуселищно избиране: (056)
Телефони: 87 60 60
Начало:
09:00:00
Край:
17:30:00
Описание:
Нормативно установено работно време

 
 4. Процедура по предоставяне на административната услуга.
 Кораби от трети държави могат да извършват стопански риболов съгласно приложимите нормативни актове на Европейската общност при условията и по реда на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.