Услуга № 267 Издаване на разрешително за извършване на стопански риболов със специализиран уред – далян

ИНФОРМАЦИЯ относно предоставяната административна услуга:

 1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите.
267 Издаване на разрешително за извършване на стопански риболов със специализиран уред – далян

2. Правно основание за издаване на разрешително за извършване на стопански риболов със специализиран уред – далян.
Закон за рибарството и аквакултурите – чл. 21; чл. 21л
Наредба № 37 от 10 ноември 2008 г. за ползването на язовирите – чл. 3, ал. 1; чл. 14

3. Орган, който предоставя административната услуга.
Изпълнителен директор

4. Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката.

Наименование на звено

Контактни данни

Работно време

Дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси“ Данни за „Седалище“:Област Бургас, Община Бургас, населено място Бургас
Данни за „Адрес“:
бул. Княз Александър Бетенберг 1, п.к. 8000
Kод за междуселищно избиране: (056)
Телефони: 87 60 60
Начало:
09:00:00
Край:
17:30:00
Описание:
Нормативно установено работно време
Отдел „Рибарство и контрол – Черно море“ със седалище Бургас и с териториален обхват областите Бургас, Варна и Добрич Данни за „Седалище“:Област Бургас, Община Бургас, населено място Бургас
Данни за „Адрес“:
ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, п.к. 8000
Kод за междуселищно избиране: (056)
Телефони: 825245
Адрес на електронна поща:
burgas@iara.government.bg
Начало:
09:00:00
Край:
17:30:00
Описание:
Нормативно установено работно време
Сектор „Рибарство и контрол“ – Варна Данни за „Седалище“:Област Варна, Община Варна, населено място Варна, район Приморски
Данни за „Адрес“:
бул. „Приморски“ № 5, п.к. 9000
Kод за междуселищно избиране: (052)
Телефони: 603 500
Адрес на електронна поща:
varna@iara.government.bg
Начало:
09:00:00
Край:
17:30:00
Описание:
Нормативно установено работно време
Сектор „Рибарство и контрол“ – Добрич Данни за „Седалище“:Област Добрич, Община Добрич, населено място Добрич
Данни за „Адрес“:
пл. Свобода № 5 ет. 8 стая 803, п.к. 9300
Kод за междуселищно избиране: (058)
Телефони: 605 497
Адрес на електронна поща:
dobrich@iara.government.bg
Начало:
09:00:00
Край:
17:30:00
Описание:
Нормативно установено работно време
Сектор „Рибарство и контрол“ – Бургас Данни за „Седалище“:Област Бургас, Община Бургас, населено място Бургас
Данни за „Адрес“:
ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, п.к. 8000
Kод за междуселищно избиране: (056)
Телефони: 825245
Адрес на електронна поща:
burgas@iara.government.bg
Начало:
09:00:00
Край:
17:30:00
Описание:
Нормативно установено работно време

 

5. Процедура по предоставяне на разрешително за извършване на стопански риболов със специализиран уред – далян.
Издаването на разрешително за извършване на стопански риболов със специализиран уред – далян се предхожда от конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов със специализиран уред – далян.
Конкурсът за получаване на разрешително за стопански риболов със специализиран уред – далян се открива със заповед на изпълнителния директор на ИАРА. Заповедта се публикува на интернет страницата на ИАРА.
За участие в конкурса в ИАРА се подава оферта, съгласно изискванията на ЗРА. Към офертата се прилагат:
– заверени копия на документ за актуална регистрация или единен идентификационен код на участника;
– документ за упълномощаване – когато участникът се представлява от пълномощник;
– документи по чл. 21в, ал. 4 от ЗРА за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 21в, ал. 2 от ЗРА;
– документи по чл. 21в, ал. 5 от ЗРА;
– документи, съдържащи информация или данни, които да показват ясен произход на средствата;
– списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;
– запечатан непрозрачен плик с предлаганата от участника цена за придобиване на правото за усвояване на ресурс от риба и други водни организми чрез използването на специализирания уред за 10-годишен период;
– декларация на участника, че няма частен интерес по смисъла на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Офертата се подписва от участника или от упълномощено от него лице и се подава на определеното място в запечатан плик. Върху плика се посочват номерът на заповедта за откриване на конкурса, адрес за кореспонденция, телефон и, по възможност, факс и електронен адрес на участника.
Срокът за подаването на офертите от всяко заинтересовано юридическо лице или едноличен търговец, или негов представител не може да бъде по – кратък от един месец и по дълъг от два месеца, от датата на издаване на заповедта.
След изтичане на срока за приемане на офертите изпълнителният директор на ИАРА назначава комисия за класиране на участниците.
Изпълнителният директор на ИАРА определя срок за приключване на работата на комисията който не може да е по – дълъг от един месец. Отварянето на офертите се извършва на открито заседание на комисията, на което могат да присъстват участниците в конкурса или техни упълномощени представители. Комисията представя протокол за проведения конкурс и го представя на изпълнителния директор.
В 7-дневен срок от представянето на протокола изпълнителният директор на ИАРА определя със заповед участника, класиран на първо място от комисията, на когото да се издаде разрешително за стопански риболов със специализиран уред.

 6. Образец на заявление, който се попълва за издаване на разрешително за извършване на стопански риболов със специализиран уред – далян.
Изтегли от тук – Образец на заявление за издаване на разрешително (удостоверение) за стопански риболов по чл. 21 от ЗРА  със специализиран уред – далян

 7. Начини на заявяване на услугата.
Със заявление на гише в звено за административно обслужване

 8. Информация за предоставяне на услугата по електронен път:
Сканирано копие на документа, което се изпраща по електронна поща посочена от заявителя.

9. Срок на действие.
Разрешителното се издава за срок от 10 години след проведен конкурс по реда на Закона за рибарството и аквакултурите.

10. Цена и начини на плащане.
Дължимата годишна цена за придобитото право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми, чрез използване на специализирания уред, която е 1/10 част от предложената от участника цена.
Сумата се заплаща по банков път или в брой в звеното за административно обслужване.
В офисите в градовете Бургас и Варна е осигурена възможност за заплащане на цената и с банкова карта.

11. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.
Министъра на земеделието, храните и горите

 12. Ред за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.
Обжалването се осъществява по реда на АПК.

13. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.
office@iara.government.bg

 14. Начини на получаване разрешителното.
Лично от звеното за административно обслужване.
Чрез лицензиран пощенски оператор