Услуга № 2188 Издаване на билет за любителски риболов

ИНФОРМАЦИЯ относно предоставяната административна услуга:

1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите.
2188 Издаване на билет за любителски риболов

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга.
Закон за рибарството и аквакултурите – чл. 22а
Тарифа за таксите, събирани по Закона за рибарството и аквакултурите – чл. 10

Друг приложим нормативен акт: Наредба № 8 от 28.01.2006 г. за условията и реда за отпечатване и разпространяване на билети за любителски риболов

3. Кой предоставя административната услуга.
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

4. Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката.

Наименование на звено  Контактни данни Работно време
Отдел „Рибарство и контрол – Централен Дунав“ със седалище Русе и с териториален обхват областите Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен, Разград, Русе, Търговище, Силистра и Шумен Данни за „Седалище“: Област Русе, Община Русе, населено място Русе
Данни за „Адрес“: ул. Борисова № 52 ет. 3, п.к. 7000
Kод за междуселищно избиране: (082)
Телефони: 836 589
Адрес на електронна поща: ruse@iara.government.bg
Контакти на регионалните офиси
Начало:
09:00:00Край:
17:30:00Описание:
Нормативно установено работно време
Отдел „Рибарство и контрол – Западна България“ със седалище София и с териториален обхват областите Благоевград, Видин, Враца, Кюстендил, Монтана, Перник, София-град и София Данни за „Седалище“: Област София (столица), Община Столична, населено място София, район Красно село
Данни за „Адрес“: бул. Христо Ботев 17, п.к. 1606
Kод за междуселищно избиране: (02)
Телефони: 805 16 00
Адрес на електронна поща:
sofia@iara.government.bg
Контакти на регионалните офиси
Начало:
09:00:00Край:
17:30:00Описание:
Нормативно установено работно време
Отдел „Рибарство и контрол – Южна България“ със седалище Пловдив и с териториален обхват областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково и Ямбол Данни за „Седалище“: Област Пловдив, Община Пловдив, населено място Пловдив, район Източен
Данни за „Адрес“: ул. Богомил № 31, п.к. 4000
Kод за междуселищно избиране: (032)
Телефони: 632 603
Адрес на електронна поща: plovdiv@iara.government.bg
Контакти на регионалните офиси
Начало:
09:00:00Край:
17:30:00Описание:
Нормативно установено работно време
Сектор „Рибарство и контрол“ – Варна Данни за „Седалище“: Област Варна, Община Варна, населено място Варна, район Приморски
Данни за „Адрес“: бул. „Приморски“ № 5, п.к. 9000
Kод за междуселищно избиране: (052)
Телефони: 603 500
Адрес на електронна поща: varna@iara.government.bg
Контакти на регионалните офиси
Начало:
09:00:00Край:
17:30:00Описание:
Нормативно установено работно време
Сектор „Рибарство и контрол“ – Добрич Данни за „Седалище“: Област Добрич, Община Добрич, населено място Добрич
Данни за „Адрес“: пл. Свобода № 5 ет. 8 стая 803, п.к. 9300
Kод за междуселищно избиране: (058)
Телефони: 605 497
Адрес на електронна поща: dobrich@iara.government.bg
Контакти на регионалните офиси
Начало:
09:00:00Край:
17:30:00Описание:
Нормативно установено работно време
Сектор „Рибарство и контрол“ – Бургас Данни за „Седалище“: Област Бургас, Община Бургас, населено място Бургас
Данни за „Адрес“: ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, п.к. 8000
Kод за междуселищно избиране: (056)
Телефони: 825245
Адрес на електронна поща: burgas@iara.government.bg
Контакти на регионалните офиси
Начало:
09:00:00Край:
17:30:00Описание:
Нормативно установено работно време

 

5. Процедура по предоставяне на административната услуга.
За издаване или презаверяване на билет за любителски риболов кандидатът подава в съответното териториално  звено на ИАРА регистрационен формуляр (заявление) по образец, заедно със съответната сума или документ за платена такса. Билетът за любителски риболов се издава и презаверява след попълване на съответните данни, като се отбелязва срокът на действие, поставя се печат и се подписва от съответното длъжностно лице.
– При кандидатстване за безплатен билет на лице под 14-годишна възраст заявлението се подава от законния му представител, като се прилага заверено копие от акта за раждане.
– При кандидатстване за безплатен билет за любителски риболов на лице с увреждания се прилага и заверено копие от документ, удостоверяващ това обстоятелство.
– При кандидатстване за билет за любителски риболов с намалението, предвидено в чл. 22, ал. 4 ЗРА, кандидатът прилага и заверено копие на валидна членска карта на сдружение по чл. 11 ЗРА.

Заявяването и плащането на билетите за любителски риболов може да бъде извършено и по електронен път чрез интернет страницата на ИАРА.
Билетът за любителски риболов се издава в 3-дневен срок от подаване на регистрационния формуляр (заявление).

Когато не е представен някой от изискуемите документи по чл. 3, ал. 1, 4 – 6, лицата по чл. 2, ал. 1 от Наредба № 8 от 28.01.2006 г. за условията и реда за отпечатване и разпространяване на билети за любителски риболов отказват издаването на заявения билет за любителски риболов и уведомяват заявителя.

Лицата, които желаят да им бъде издаден билет за любителски риболов, с изключение на тези по чл. 23, ал. 2, т. 1 от ЗРА, попълват декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАРА, с която декларират, че познават изискванията на нормативната уредба, приложима за любителския риболов.

Членовете на сдруженията по чл. 11 от ЗРА заплащат 80 на сто от определената такса за издаване и презаверка на билета за любителски риболов след представяне на членска карта на съответното сдружение, заверена за съответната календарна година.

Изгубването, унищожаването или повреждането на билет за любителски риболов се декларира от притежателя пред съответното териториално звено на ИАРА в 5-дневен срок от настъпването на събитиетo.

6. Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга.
Изтегли от тук – Образец на заявление за издаване на билет за любителски риболов

7. Начини на заявяване на услугата.
– През портал за предоставяне на електронни услуги
– Със заявление на гише в звено за административно обслужванe

8. Информация за предоставяне на услугата по електронен път:
По електронен път на адрес: http://iara.government.bg/tickets/index.php

 9. Срок на действие на билета за любителски риболов.
Срокът може да бъде:
– седмичен
– месечен
– шестмесечен
– годишен

 10. Такси.
За издаване и презаверка на билет за любителски риболов на физическо лице се събира такса, както следва:
– на седмичен 4 лв.;
– на месечен 8 лв.;
– на шестмесечен 15 лв.;
– на годишен 25 лв.

За издаване дубликат на билет за любителски риболов се събира такса в размер 2 лв.
Физическите лица могат да извършват любителски риболов без билет във водите на Черно море при спазване изискванията на глава четвърта oт ЗРА.
Децата до 14-годишна възраст и хората с увреждания могат да извършват любителски риболов с безплатен риболовен билет в обектите за любителски риболов, като:
– на децата до 14 години се издава билет за любителски риболов с валидност до навършването им;
– на хората с увреждания до навършване на 65-годишна възраст се издава билет за любителски риболов за срока на валидност на документа, удостоверяващ увреждането;
– на хората с увреждания, на които увреждането е определено пожизнено, се издава безсрочен билет за любителски риболов.
Лицата на възраст над 60 години за жените и 65 години за мъжете, както и лица от 14- до 18-годишна възраст могат да извършват любителски риболов срещу заплащане на такса за билет в размер 50 на сто от таксата по чл. 22, ал. 5 от ЗРА.
Лицата под 14-годишна възраст извършват любителски риболов само с придружител, притежаващ билет за любителски риболов.

Начини на плащане:

  • в брой
  • по банков път
  • В офисите на ИАРА в градовете Бургас, София, Варна, Пловдив и Ловеч е осигурена възможност за заплащане на таксата и с банкова карта.

 11. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.
Изпълнителен директор или прекия ръководител на лицето отговорно за издаването на билета за любителски риболов

12. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.
По реда на АПК

13. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.
office@iara.government.bg

14. Начини на получаване на резултата от услугата.
Лично от звеното за административно обслужване.
По електронен път