Нормативна уредба

Аквакултури

Чл. 25. (1) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., бр. 59 от 2012 г.) Развъждането и отглеждането на риба и други водни организми и производството на носители на генетичен материал от хидробионти се осъществява от еднолични търговци и юридически лица, регистрирани в ИАРА.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., бр. 61 от 2010 г., бр. 59 от 2012 г.) Лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми във водите на Черно море и в язовирите, се регистрират след определяне на лимити за обема на производството, необходимите площи за рибностопанска дейност и задължения за промяна на мястото на техническите съоръжения през определен период. Когато техническите съоръжения са във водите на Черно море, регистрацията се извършва и след съгласуване с ръководителите на териториалните дирекции на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и с ръководителите на военноморските бази на Българската армия.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г.) За издаване на документи за регистрация се заплаща такса, определена с тарифата по чл. 17а, ал. 4.

(4) (Нова – ДВ, бр. 94 от 2005 г.) Регистрацията на лицата по ал. 1 се извършва поотделно за всеки обект.

(5) (Нова – ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Министърът на земеделието и храните и министърът на околната среда и водите определят с наредба условията и реда за определяне на лимити за обема производство в обектите за аквакултури.

(6) (Нова – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Условията и редът за регистрация на производителите на носители на генетичен материал се определят с наредба на министъра на земеделието и храните.

(7) (Нова – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Контролът върху дейността на лицата по ал. 6 се извършва по реда на Закона за животновъдството.

Чл. 25а. (Нов – ДВ, бр. 94 от 2005 г.) (1) За вписване в регистъра лицата по чл. 25, ал. 1 подават заявление до ръководителя на съответното териториално звено на ИАРА.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:

1. (изм. – ДВ, бр. 71 от 2008 г.) документ за собственост или документ, удостоверяващ основанието за ползването на обекти държавна, общинска или частна собственост;

2. съответните разрешителни по Закона за водите;

3. (изм. – ДВ, бр. 61 от 2010 г.) съответното решение по глава шеста от Закона за опазване на околната среда и съгласувателни скици с органите по чл. 25, ал. 2;

4. (доп. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) техническо описание на обекта и технологична схема на производство в съответствие с издадените разрешителни по реда на Закона за водите;

5. (изм. – ДВ, бр. 105 от 2005 г., изм. и доп., бр. 59 от 2012 г.) удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация или единен идентификационен код;

6. документ за платена такса за регистрация;

7. (нова – ДВ, бр. 36 от 2008 г.) разрешение по чл. 67, ал. 2 от Закона за биологичното разнообразие, когато това е необходимо;

8. (нова – ДВ, бр. 36 от 2008 г., доп., бр. 59 от 2012 г.) документ за определяне на лимит за производство в съответствие с наредбата по чл. 25, ал. 5.

(3) (Нова – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Съдържанието на технологичното описание и технологичната схема на производство се определят с наредба на министъра на земеделието и храните.

Чл. 25б. (Нов – ДВ, бр. 94 от 2005 г.) (1) В 14-дневен срок от подаване на заявлението по чл. 25а, ал. 1 лицето се вписва в регистъра и се издава удостоверение за регистрация.

(2) При установени непълноти или неточности в представените документи изпълнителният директор на ИАРА или оправомощено от него лице в 7-дневен срок от получаване на заявлението изпраща съобщение за отстраняването им.

(3) Заявителят отстранява нередовностите по ал. 2 в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

(4) Когато нередовностите не са отстранени в срок, изпълнителният директор на ИАРА или оправомощено от него лице отказва вписване в регистъра и издаване на удостоверение.

(5) Отказът по ал. 4 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 25в. (Нов – ДВ, бр. 94 от 2005 г.) (1) Регистрацията по чл. 25б, ал. 1 е безсрочна.

(2) При промяна в данните по чл. 25а, ал. 2 регистрираното лице в 30-дневен срок уведомява съответното териториално звено на ИАРА за вписване на промените в регистъра на лицата, развъждащи и отглеждащи риба и други водни организми.

(3) (Нова – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Регистрираните по чл. 25 лица трябва да представят в ИАРА удостоверение за регистрация на животновъден обект по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност в 30-дневен срок от въвеждането в експлоатация на обекта.

Чл. 25г. (Нов – ДВ, бр. 94 от 2005 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Изпълнителният директор на ИАРА със заповед прекратява регистрацията на лице при следните условия:

1. по молба на лицето;

2. при прекратяване или ликвидация на юридическото лице;

3. (отм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.);

4. при преустановяване на дейността за повече от една година;

5. при отнемане на разрешителното по Закона за водите;

6. (нова – ДВ, бр. 36 от 2008 г.) при изтичане на срока на документа, удостоверяващ основанието за ползване на обекта;

7. (нова – ДВ, бр. 36 от 2008 г.) при изтичане на срока на съответното разрешително по Закона за водите;

8. (нова – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) при неспазване изискването на чл. 25в, ал. 2 и 3;

9. (нова – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) при неспазване на технологичната схема на производство;

10. (нова – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) при непредставяне на данните по чл. 27, ал. 1, т. 1 в две поредни години;

11. (нова – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) при обезсилване на удостоверение за регистрация на животновъден обект по Закона за ветеринарномедицинската дейност.

(2) Заповедта по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 26. (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., отм., бр. 61 от 2010 г.).

Чл. 27. Лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми, са длъжни:

1. (изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., бр. 59 от 2012 г.) да предоставят на ИАРА всяка година до края на месец януари данни за:

а) произведената и продадената от тях през предходната година риба и други водни организми по възраст, видове и количества;

б) броя на наетите лица по пол, възраст и образование;

2. (изм. – ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., отм., бр. 59 от 2012 г.);

3. (нова – ДВ, бр. 94 от 2005 г., изм., бр. 59 от 2012 г.) да водят дневник на продажбите и при първа продажба да издават декларация за произход на продукти от аквакултури по ред, определен с наредба на министъра на земеделието и храните;

4. (нова – ДВ, бр. 94 от 2005 г., доп., бр. 59 от 2012 г.) да предоставят ежемесечно на длъжностните лица на ИАРА копия от издадените декларации за произход и номер на фактура за извършено плащане;

5. (нова – ДВ, бр. 94 от 2005 г.) да представят дневника на продажбите на контролните органи при поискване;

6. (нова – ДВ, бр. 94 от 2005 г.) да спазват приложената технологична схема на производство;

7. (нова – ДВ, бр. 36 от 2008 г., доп., бр. 59 от 2012 г.) да не превишават определения лимит за производство в разрешителното за ползване на воден обект;

8. (нова – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) да регистрират кораби, използвани при аквакултурно производство във водите на Черно море по реда на наредбата по чл. 16, ал. 3, най-късно един месец преди влизането в експлоатация на техническите съоръжения.

Чл. 28. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., отм., бр. 59 от 2012 г.).

Чл. 28а. (Нов – ДВ, бр. 94 от 2005 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Ръководителите на териториалните звена на ИАРА представят служебно извадка от регистъра на лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми, на областните дирекции „Земеделие“ за включване на информацията в регистъра на земеделските производители.

(2) Производителите на аквакултури, регистрирани по реда на този закон, се ползват с правата на земеделски производители по смисъла на Закона за подпомагане на земеделските производители.

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 68. (1) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., бр. 59 от 2012 г., изм. и доп., бр. 102 от 2012 г.) Който развъжда и отглежда риба и други водни организми, без да е регистриран, в нарушение на чл. 25, се наказва с глоба, съответно имуществена санкция в размер от 1500 до 3000 лв.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., отм., бр. 59 от 2012 г.).

Чл. 68а. (Нов – ДВ, бр. 94 от 2005 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Едноличен търговец или юридическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 25в, ал. 2, се наказва с имуществена санкция в размер от 600 до 900 лв.

(2) (Отм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.).

Чл. 69. (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 59 от 2012 г., доп., бр. 102 от 2012 г.) Едноличен търговец или юридическо лице, което развъжда и отглежда риба и други водни организми в нарушение на чл. 27, т. 1, 6, 7 или 8 се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лв.

Чл. 88а. (Нов – ДВ, бр. 102 от 2012 г.) (1) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 18г, ал. 3, чл. 18е, ал. 9, чл. 25в, ал. 2, чл. 27, т. 1, 6, 7 или 8, чл. 46а, ал. 5, или чл. 46д, ал. 4, се наказва с глоба в размер от 400 до 800 лв.

(2) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 19, ал. 1, 3, 4, 5 или 7, чл. 20, ал. 1, чл. 27, т. 3, 4 или 5, или чл. 46ж, ал. 1, се наказва с глоба в размер от 500 до 1200 лв.

(3) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 19, ал. 6, чл. 46в, ал. 1 или чл. 47 се наказва с глоба в размер от 1000 до 1500 лв.

(4) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 45, ал. 1 или ал. 3, се наказва с глоба в размер от 2000 до 3000 лв.

 

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм