ПРОЕКТ И ГЛАВНА ЦЕЛ: BG14MFOP001-7.001-0004 Обезпечаване на админи-стративния капацитет на Управляващия орган на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007 – 2013 г. (ОПРСР) за дейности, свързани с приключването на ОПРСР

FINAL

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм