Обява конкурс: за длъжността директор на дирекция „Административно – правно обслужване и човешки ресурси“, с място на работа гр. Бургас при следните условия:

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, на основание чл. 10, ал. 1, чл. 10 а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители и Заповед № РД-367/18.07.2018 г. на изпълнителния директор на ИАРА
ОБЯВЯВА КОНКУРС:
за длъжността директор на дирекция „Административно – правно обслужване и човешки ресурси“, с място на работа гр. Бургас при следните условия:

І. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
1. Образователна степен: магистър.
2. Минимален професионален опит: 5 (пет) години и/ или ранг: II – ри младши.

ІІ. Допълнителни изисквания:
1. Компютърна грамотност.
2. Владеене на чужд език.
3. Предпочитани специалности: социални, стопански, правни технически и др. науки.

III. Кратко описание на длъжността:
– Планира и контролира дейността на дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси“ като разпределя текущата работа в дирекцията и организира дейността на служителите;
– Осигурява процесуалното представителство на Агенцията и защитата на държавните интереси по правни спорове;
– Ръководи предприемането на правни действия за своевременното събиране на вземанията на Агенцията;
– Организира разработването на проекти на нормативни актове и дава становища по тях при възлагане;
– Участва в разработването и съгласуването на проекти на индивидуални и общи административни актове;
– Ръководи изготвянето на проекти на актове и документи свързани с възникването, изменението и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения със служителите в Агенцията, и с налагането на дисциплинарни наказания, и търсенето на имуществена отговорност по реда на Закона за държавния служител и Кодекса на труда;
– Ръководи и контролира организирането и осъществяването на деловодната и архивната дейност в Агенцията като следи за спазването на вътрешните правила за деловодната дейност;
– Осигурява правна помощ на изпълнителния директор и на специализираната администрация на Агенцията, с оглед законосъобразното осъществяване на техните функции;
– При необходимост дава правни становища по постъпили жалби, сигнали и предложения;
– Съгласува проекти на договори и дава становища по законосъобразността на договори, сключвани от Агенцията;
– Разработва основни насоки, проучва, анализира и обобщава потребностите от обучение, и изготвя годишен план за задължително, и специализирано обучение на служителите на агенцията;
– Ръководи и контролира изготвянето на базата на техническата спецификация документацията за участие в процедурите за възлагане на обществени поръчки и участва лично или определя представители в работата на комисиите, като следи за законосъобразността на процедурите по Закона за обществените поръчки (ЗОП) и др.

IV. Размер на основната месечна заплата:
От 510.00 лв. до 2700.00 лв. в зависимост от професионалния опит.

V. Начин на провеждане на конкурса:
1. Защита на концепция за стратегическо управление на тема „Анализ и насоки за усъвършенстване на административно – правното обслужване и управление на човешките ресурси в Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури“
2. Интервю.

VI. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:
1. Писмено заявление за участие в конкурса /по образец/, съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС).
2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС.
3. Документ за самоличност /за справка/.
4.Документи за придобито образование и образователно – квалификационна степен и документи за надграждащо обучение – копия и в оригинал /за справка/.
5. Документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и придобития ранг – копия и в оригинал /за справка/.
Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от Интернет страницата на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – http://iara.government.bg/.

VII. Място и срок за подаване на документите:
Документите за кандидатстване се подават лично от всеки кандидат или чрез упълномощен представител в 10-дневен срок, считано от датата, следваща публикуването на обявата за конкурса в деловодството на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури на адрес – гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, ет. 2, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.
Телефон за информация: 056/876075.
Списъците на допуснатите и недопуснатите до конкурса кандидати и други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло пред деловодството на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури на адрес: гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, ет. 2 и на интернет страницата на Агенцията на адрес: http://www.iara.government.bg.

Заявление за участие в конкурс, приложение 2 към чл.17
Декларация по чл. 17, ал.2, т.1 от НПКДС