Обява конкурс: за длъжността директор на дирекция „Административно – правно обслужване и човешки ресурси“, с място на работа гр. Бургас при следните условия:

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, на основание чл. 10, ал. 1, чл. 10 а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители и Заповед № РД-367/18.07.2018 г. на изпълнителния директор на ИАРА
ОБЯВЯВА КОНКУРС:
за длъжността директор на дирекция „Административно – правно обслужване и човешки ресурси“, с място на работа гр. Бургас при следните условия:

І. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
1. Образователна степен: магистър.
2. Минимален професионален опит: 5 (пет) години и/ или ранг: II – ри младши.

ІІ. Допълнителни изисквания:
1. Компютърна грамотност.
2. Владеене на чужд език.
3. Предпочитани специалности: социални, стопански, правни технически и др. науки.

III. Кратко описание на длъжността:
– Планира и контролира дейността на дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси“ като разпределя текущата работа в дирекцията и организира дейността на служителите;
– Осигурява процесуалното представителство на Агенцията и защитата на държавните интереси по правни спорове;
– Ръководи предприемането на правни действия за своевременното събиране на вземанията на Агенцията;
– Организира разработването на проекти на нормативни актове и дава становища по тях при възлагане;
– Участва в разработването и съгласуването на проекти на индивидуални и общи административни актове;
– Ръководи изготвянето на проекти на актове и документи свързани с възникването, изменението и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения със служителите в Агенцията, и с налагането на дисциплинарни наказания, и търсенето на имуществена отговорност по реда на Закона за държавния служител и Кодекса на труда;
– Ръководи и контролира организирането и осъществяването на деловодната и архивната дейност в Агенцията като следи за спазването на вътрешните правила за деловодната дейност;
– Осигурява правна помощ на изпълнителния директор и на специализираната администрация на Агенцията, с оглед законосъобразното осъществяване на техните функции;
– При необходимост дава правни становища по постъпили жалби, сигнали и предложения;
– Съгласува проекти на договори и дава становища по законосъобразността на договори, сключвани от Агенцията;
– Разработва основни насоки, проучва, анализира и обобщава потребностите от обучение, и изготвя годишен план за задължително, и специализирано обучение на служителите на агенцията;
– Ръководи и контролира изготвянето на базата на техническата спецификация документацията за участие в процедурите за възлагане на обществени поръчки и участва лично или определя представители в работата на комисиите, като следи за законосъобразността на процедурите по Закона за обществените поръчки (ЗОП) и др.

IV. Размер на основната месечна заплата:
От 510.00 лв. до 2700.00 лв. в зависимост от професионалния опит.

V. Начин на провеждане на конкурса:
1. Защита на концепция за стратегическо управление на тема „Анализ и насоки за усъвършенстване на административно – правното обслужване и управление на човешките ресурси в Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури“
2. Интервю.

VI. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:
1. Писмено заявление за участие в конкурса /по образец/, съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС).
2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС.
3. Документ за самоличност /за справка/.
4.Документи за придобито образование и образователно – квалификационна степен и документи за надграждащо обучение – копия и в оригинал /за справка/.
5. Документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и придобития ранг – копия и в оригинал /за справка/.
Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от Интернет страницата на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – http://iara.government.bg/.

VII. Място и срок за подаване на документите:
Документите за кандидатстване се подават лично от всеки кандидат или чрез упълномощен представител в 10-дневен срок, считано от датата, следваща публикуването на обявата за конкурса в деловодството на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури на адрес – гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, ет. 2, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.
Телефон за информация: 056/876075.
Списъците на допуснатите и недопуснатите до конкурса кандидати и други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло пред деловодството на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури на адрес: гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, ет. 2 и на интернет страницата на Агенцията на адрес: http://www.iara.government.bg.

Заявление за участие в конкурс, приложение 2 към чл.17
Декларация по чл. 17, ал.2, т.1 от НПКДС

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм