Защита на данни

Длъжностно лице по защита на данните, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, съгласно Заповед № РД-531/04.12.2019г. на Изпълнителния директор, е Ваня Атанасова Иванова, тел. 056 87 60 81, моб. тел. 0879 497 778