О Б Я В Я В А К О Н К У Р С: За длъжност ЮРИСКОНСУЛТ – 1 щатна бройка в дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси“ в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с място на работа гр. Бургас.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 (тел.: 056/876073), на основание чл. 14, ал.1 от Наредба за провеждане на конкурси за държавни служители и Заповед № РД – 187/ 05.04.2018 г. на изпълнителния директор на ИАРА

О Б Я В Я В А К О Н К У Р С:

За длъжност ЮРИСКОНСУЛТ – 1 щатна бройка в дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси“ в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с място на работа гр. Бургас.

1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
– Образователна степен – магистър;
– Професионална област – право;
– Придобита юридическа правоспособност;
– Минимален ранг – V младши;
– Професионален опит – не се изисква.
2. Допълнителни изисквания:
Компютърна грамотност (Word, Excel).
3. Кратко описание на длъжността: оказва правна помощ на изпълнителния директор и на администрацията на агенцията с оглед законосъобразното осъществяване на техните функции; осигурява процесуалното представителство на агенцията и защитата на държавните интереси по правни спорове; участва в разработването и съгласува проекти на индивидуални и общи административни актове и др.
4. Размер на основната месечна заплата:
– От 510 лв. до 1800 лв.
5. Начин на провеждане на конкурса:
– Тест и интервю.
6. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в обявения конкурс:
– Писмено заявление за участие в конкурс – Приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;
– Към заявлението кандидатите следва да приложат:
• Декларация по чл. 17, ал.2, т.1 от НПКДС, че са пълнолетни български граждани, не са поставени под запрещение, не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността;
• Документ за самоличност /за справка/;
• Копия от документи за придобита образователна-квалификационна степен и копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност.
7. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. Не се приемат документи, подадени по пощата или електронната поща.
8. Документите за кандидатстване се подават в деловодството на ИАРА на адрес: гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, ет. 2, всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:30 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч., в 10-дневен срок, считано от датата, следваща публикуването на обявлението за конкурса.
9. Информация във връзка с конкурса се обявява на таблото пред деловодството на ИАРА на адрес: гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, ет. 2 и на интернет страницата на Агенцията. Телефон за контакти: 056/876073.

Заявление за участие в конкурс, приложение 2 към чл.17
Декларация по чл. 17, ал.2, т.1 от НПКДС