Структурна политика

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР „РИБАРСТВО“ /2007 – 2013/

Пълноправното членство на България в ЕС постави страната пред нови възможности, но и пред нови предизвикателства с оглед необходимостта да се отговори на изискванията в областта на рибарството – провеждане на Общата политика по рибарството на ЕС в България и осъществяване на структурната политика посредством усвояването на средствата от Европейския фонд по рибарството (ЕФР) за България.

Както е заложено в Националния стратегически план, стратегическата визия  за сектора е насочена към превръщането му в конкурентоспособен, модерен и динамичен, базиран на устойчиво развитие на рибарството и аквакултурата, както и към подобряване качеството на живот в рибарските области.

Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство“ е основният инструмент за постигане на тази визия заедно с другите финансови инструменти /различни от Европейския фонд по рибарство/, които ще бъдат използвани от българските институции.

В условията на засилена конкуренция след членство в Общността, е необходимо предприятията в областта на рибарството да преминат процес на реконструкция и модернизация, за което е необходимо финансиране. За тази цел В съответствие с изискванията на Регламент на Европейската комисия № 498/2007, разписващ подробните правила за прилагане на Регламент на Съвета на ЕС № 1198/2006 за създаването на Европейския фонд по рибарство (ЕФР),  Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) е разработила Национален стратегически план за рибарство и аквакултури, представящ начина на приложение на структурната политика на ЕС в България като част от Общата политика по рибарство и Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ (2007-2013)

Съгласно Член 254 от Договора за ЕО, Република България получи Нотификация от Генералния секретариат на Европейската комисия, както и Решение на Комисията от 14.12.2007 г. относно одобряване на Оперативната програма за подпомагане от Общността чрез Европейския фонд по рибарство в България за програмния период 2007 – 2013 година.

Основни цели на мерките по Ос 1 „Мерки за приспособяване на българския риболовния флот“:

 • Да се приспособи риболовното усилие на Българския риболовен флот в съответствие с наличните и достъпни ресурси и съобразно капацитета на флота;
 • Да се поддържа конкурентоспособността на Българския риболовен флот чрез модернизиране на риболовните кораби по отношение на безопасността, селективността на риболовните уреди, подобряване на работните условия и местата за съхраняване на уловите и други;
 • Да бъдат подпомогнати рибарите, засегнати от развитието на рибарството: подобряване на тяхното равнище на квалификация, целящо увеличаване на конкурентността им и тяхното компенсиране при временно или постоянно прекратяване на риболовни дейности;
 • Да се поддържат дейностите, свързани с дребномащабния риболов в крайбрежните зони.

За постигане на тези цели за заложени следните мерки:

Мярка 1.1. Постоянно прекратяване на риболовна дейност

Мярка 1.2. Временно прекратяване на риболовни дейности

Мярка 1.3. Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност

Мярка 1.4. Дребномащабен крайбрежен риболов

Мярка 1.5. Социално-икономически компенсации за управлението на флота

Бенефициенти по тази приоритетна ос могат да бъдат юридически лица, еднолични търговци, собственици на риболовни кораби, регистрирани в Регистъра на риболовните кораби на ИАРА, рибари и техните семейства въвлечени в риболова, асоциации на рибари и собственици на риболовни кораби.

Основни цели на приоритетна ос 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“:

 • Да се модернизира подсектор „Аквакултура“ и да се приспособи този подсектор към пазарните перспективи и очаквания;
 • Да се поддържа устойчив риболов и риболовен флот в река Дунав;
 • Да се подобри преработката и маркетинга на продуктите в сектор „Рибарство“.
 • Мерките, заложени по тази ос са насочени към увеличаване снабдяването на пазара с продукция от аквакултура с цел намаляване риболовната преса върху естествените популации на водните организми, компенсиране на изчерпаните морски ресурси. Дейността в стопанствата за производство на риба и други водни организми трябва да е в съответствие със споменатите изисквания за използването на методи, щадящи околната среда и водите и технологии за аквакултура, както и собствен мониторинг на водите и санитарен контрол. Поставените цели са насочени към повишаване качеството на продукцията и технологичното ниво, прилагане на добрите производствени практики, система за мониторинг на качеството, санитарни и хигиенни мерки.

За постигане на целите на приоритетна ос 2 са заложени следните мерки:

Мярка 2.1 Производствени инвестиции в аквакултурата

Мярка 2.2 Аква-екологични мерки

Мярка 2.3 Мерки за опазване здравето на потребителя

Мярка 2.4 Мерки, насочени към опазване здравето на животните

Мярка 2.5 Риболов във вътрешни водоеми

Мярка 2.6 Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура

Бенефициенти по тази приоритетна ос могат да бъдат физически лица, регистрирани като земеделски производители, юридически лица или еднолични търговци,  асоциации и организации на производителите, собственици на аквакултурни ферми

Основни цели на приоритетна Ос 3 „Мерки от общ интерес“:

 • Модернизиране на рибарски пристанища, места за разтоварване на уловите и малки укрития за временно укритие на риболовни кораби с цел осигуряването на устойчива и конкурентоспособна риболовна индустрия в дългосрочен план,
 • Подпомагане организацията на сектора, особено пазарната организация, както и на професионалните умения и иновациите в сектор „Рибарство“;
 • Осигуряване устойчивост по отношение на естествените ресурси;
 • Разпространяване на новопридобито ноу-хау, свързано със сектора;
 • Промоция на продуктите от риболов и аквакултура.

Посочените цели ще бъдат постигнати посредством редица мерки от общ интерес, както следва:

Мярка 3.1. Колективни дейности

Мярка 3.2. Meрки, предназначени за опазване и развитие на водната фауна и флора

Мярка 3.3. Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, места за разтоварване и закрити лодкостоянки

Мярка 3.4. Разкриване на нови пазари и промоционални кампании

Мярка 3.5. Пилотни проекти

Мярка 3.6. Пренасочване на риболовни кораби към дейности извън риболова

Бенефициенти по тази приоритетна ос могат да бъдат Публични и публично-частни организации, научни организации; собственици на пристанища, общини и държавни институции, асоциации и организации на производителите

Основни цели на ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области“:

 • Устойчивото развитие на рибарските области и подобряване качеството на живот в съществуващите рибарски общности, засегнати от изпълнението на политиките на Общата политика по рибарство на ЕС.
 • Предвижда се създаването на 4 Рибарски групи в рибарски области с ниска гъстота на населението, западащи рибарски дейности или малки рибарски общности.
 • Ще се преструктурират и пренасочат икономическите дейности, по-специално чрез насърчаване на екотуризма, при условие че тези дейности не водят към повишаване на риболовното усилие
 • Ще се разнообразят дейностите чрез насърчаване на допълнителна заетост на рибарите посредством създаването на допълнителни работни места извън сектор „Рибарство“
 • Ще се подкрепят малки рибарски производства и инфраструктура свързана с туризъм и услуги в подкрепа на малки рибарски общности и др.;

Бенефициенти по тази приоритетна ос могат да бъдат Рибарски групи, избрани съгласно процедурата за конкурентен подбор. Съгласно Член 44 от Регламент на Съвета на ЕС № 1198/2006 ще се прилагат ограничения на дейностите на крайните бенефициенти, избрани от рибарските групи.

 

Основни цели приритетна ос 5 „Техническа помощ“:

 • Повишаване на административният капацитет на администрацията, отговорна за прилагането на ОПРСР;
 • Разработване на всички документи необходими за адекватното и целево приложение на програмата
 • Подпомагане изграждането на рибарските групи
 • Подпомагане дейноста на Мониторинговия комитет