Структурна политика

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР „РИБАРСТВО“ /2007 – 2013/

Пълноправното членство на България в ЕС постави страната пред нови възможности, но и пред нови предизвикателства с оглед необходимостта да се отговори на изискванията в областта на рибарството – провеждане на Общата политика по рибарството на ЕС в България и осъществяване на структурната политика посредством усвояването на средствата от Европейския фонд по рибарството (ЕФР) за България.

Както е заложено в Националния стратегически план, стратегическата визия  за сектора е насочена към превръщането му в конкурентоспособен, модерен и динамичен, базиран на устойчиво развитие на рибарството и аквакултурата, както и към подобряване качеството на живот в рибарските области.

Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство“ е основният инструмент за постигане на тази визия заедно с другите финансови инструменти /различни от Европейския фонд по рибарство/, които ще бъдат използвани от българските институции.

В условията на засилена конкуренция след членство в Общността, е необходимо предприятията в областта на рибарството да преминат процес на реконструкция и модернизация, за което е необходимо финансиране. За тази цел В съответствие с изискванията на Регламент на Европейската комисия № 498/2007, разписващ подробните правила за прилагане на Регламент на Съвета на ЕС № 1198/2006 за създаването на Европейския фонд по рибарство (ЕФР),  Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) е разработила Национален стратегически план за рибарство и аквакултури, представящ начина на приложение на структурната политика на ЕС в България като част от Общата политика по рибарство и Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ (2007-2013)

Съгласно Член 254 от Договора за ЕО, Република България получи Нотификация от Генералния секретариат на Европейската комисия, както и Решение на Комисията от 14.12.2007 г. относно одобряване на Оперативната програма за подпомагане от Общността чрез Европейския фонд по рибарство в България за програмния период 2007 – 2013 година.

Основни цели на мерките по Ос 1 „Мерки за приспособяване на българския риболовния флот“:

 • Да се приспособи риболовното усилие на Българския риболовен флот в съответствие с наличните и достъпни ресурси и съобразно капацитета на флота;
 • Да се поддържа конкурентоспособността на Българския риболовен флот чрез модернизиране на риболовните кораби по отношение на безопасността, селективността на риболовните уреди, подобряване на работните условия и местата за съхраняване на уловите и други;
 • Да бъдат подпомогнати рибарите, засегнати от развитието на рибарството: подобряване на тяхното равнище на квалификация, целящо увеличаване на конкурентността им и тяхното компенсиране при временно или постоянно прекратяване на риболовни дейности;
 • Да се поддържат дейностите, свързани с дребномащабния риболов в крайбрежните зони.

За постигане на тези цели за заложени следните мерки:

Мярка 1.1. Постоянно прекратяване на риболовна дейност

Мярка 1.2. Временно прекратяване на риболовни дейности

Мярка 1.3. Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност

Мярка 1.4. Дребномащабен крайбрежен риболов

Мярка 1.5. Социално-икономически компенсации за управлението на флота

Бенефициенти по тази приоритетна ос могат да бъдат юридически лица, еднолични търговци, собственици на риболовни кораби, регистрирани в Регистъра на риболовните кораби на ИАРА, рибари и техните семейства въвлечени в риболова, асоциации на рибари и собственици на риболовни кораби.

Основни цели на приоритетна ос 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“:

 • Да се модернизира подсектор „Аквакултура“ и да се приспособи този подсектор към пазарните перспективи и очаквания;
 • Да се поддържа устойчив риболов и риболовен флот в река Дунав;
 • Да се подобри преработката и маркетинга на продуктите в сектор „Рибарство“.
 • Мерките, заложени по тази ос са насочени към увеличаване снабдяването на пазара с продукция от аквакултура с цел намаляване риболовната преса върху естествените популации на водните организми, компенсиране на изчерпаните морски ресурси. Дейността в стопанствата за производство на риба и други водни организми трябва да е в съответствие със споменатите изисквания за използването на методи, щадящи околната среда и водите и технологии за аквакултура, както и собствен мониторинг на водите и санитарен контрол. Поставените цели са насочени към повишаване качеството на продукцията и технологичното ниво, прилагане на добрите производствени практики, система за мониторинг на качеството, санитарни и хигиенни мерки.

За постигане на целите на приоритетна ос 2 са заложени следните мерки:

Мярка 2.1 Производствени инвестиции в аквакултурата

Мярка 2.2 Аква-екологични мерки

Мярка 2.3 Мерки за опазване здравето на потребителя

Мярка 2.4 Мерки, насочени към опазване здравето на животните

Мярка 2.5 Риболов във вътрешни водоеми

Мярка 2.6 Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура

Бенефициенти по тази приоритетна ос могат да бъдат физически лица, регистрирани като земеделски производители, юридически лица или еднолични търговци,  асоциации и организации на производителите, собственици на аквакултурни ферми

Основни цели на приоритетна Ос 3 „Мерки от общ интерес“:

 • Модернизиране на рибарски пристанища, места за разтоварване на уловите и малки укрития за временно укритие на риболовни кораби с цел осигуряването на устойчива и конкурентоспособна риболовна индустрия в дългосрочен план,
 • Подпомагане организацията на сектора, особено пазарната организация, както и на професионалните умения и иновациите в сектор „Рибарство“;
 • Осигуряване устойчивост по отношение на естествените ресурси;
 • Разпространяване на новопридобито ноу-хау, свързано със сектора;
 • Промоция на продуктите от риболов и аквакултура.

Посочените цели ще бъдат постигнати посредством редица мерки от общ интерес, както следва:

Мярка 3.1. Колективни дейности

Мярка 3.2. Meрки, предназначени за опазване и развитие на водната фауна и флора

Мярка 3.3. Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, места за разтоварване и закрити лодкостоянки

Мярка 3.4. Разкриване на нови пазари и промоционални кампании

Мярка 3.5. Пилотни проекти

Мярка 3.6. Пренасочване на риболовни кораби към дейности извън риболова

Бенефициенти по тази приоритетна ос могат да бъдат Публични и публично-частни организации, научни организации; собственици на пристанища, общини и държавни институции, асоциации и организации на производителите

Основни цели на ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области“:

 • Устойчивото развитие на рибарските области и подобряване качеството на живот в съществуващите рибарски общности, засегнати от изпълнението на политиките на Общата политика по рибарство на ЕС.
 • Предвижда се създаването на 4 Рибарски групи в рибарски области с ниска гъстота на населението, западащи рибарски дейности или малки рибарски общности.
 • Ще се преструктурират и пренасочат икономическите дейности, по-специално чрез насърчаване на екотуризма, при условие че тези дейности не водят към повишаване на риболовното усилие
 • Ще се разнообразят дейностите чрез насърчаване на допълнителна заетост на рибарите посредством създаването на допълнителни работни места извън сектор „Рибарство“
 • Ще се подкрепят малки рибарски производства и инфраструктура свързана с туризъм и услуги в подкрепа на малки рибарски общности и др.;

Бенефициенти по тази приоритетна ос могат да бъдат Рибарски групи, избрани съгласно процедурата за конкурентен подбор. Съгласно Член 44 от Регламент на Съвета на ЕС № 1198/2006 ще се прилагат ограничения на дейностите на крайните бенефициенти, избрани от рибарските групи.

 

Основни цели приритетна ос 5 „Техническа помощ“:

 • Повишаване на административният капацитет на администрацията, отговорна за прилагането на ОПРСР;
 • Разработване на всички документи необходими за адекватното и целево приложение на програмата
 • Подпомагане изграждането на рибарските групи
 • Подпомагане дейноста на Мониторинговия комитет

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм